avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

05
06 2013
1417

Agentul economic „X” deține în proprietate un teren cu destinație agricolă, cu suprafața de 1.6 ha, pe care sunt amplasate construcții agricole. Terenul este situat în extravilanul localității „Z”.

La care categorie urmează a fi atribuit terenul respectiv în scopul impozitării:
  1. la pct. 1 lit a) din Anexa nr. 1 la Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal „toate terenurile, altele decît cele destinate fînețelor şi păşunilor:
    • care au indici cadastrali — 1,5 lei pentru un grad hectar;
    • care nu au indici cadastrali – 110 lei pentru 1 grad-hectar” sau

  2. la pct. 5 din Anexa nr. 1 la Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal „terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcții, carierele şi pămînturile distruse în urma activității de producție, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate — 350 lei pentru un hectar”


În conformitate cu prevederile art. 36 din Codul funciar, din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă fac parte:
Detalii
05
06 2013
1308

Частью (2) ст. 7 Закона № 267 от 29 ноября 2012 г. о мониторинге объектов недвижимого имущества устанавливается, что «в случае отчуждения или учреждения ипотеки объектов недвижимого имущества кадастровые данные актуализируются в обязательном порядке...».

Возникает вопрос: обязаны ли хозяйствующие субъекты, для целей налогообложения, актуализировать кадастровые данные, если от даты последней актуализации данных прошло более:
  • 3 лет – в случае строений, помещений коммерческого и производственного назначения;
  • 5 лет – в случае других объектов недвижимого имущества.

Могут ли хозяйствующие субъекты выбрать порядок оценки недвижимого имущества (на основании оцененной стоимости или балансовой стоимости) в соответствии с ч. (1) и (2) ст. 10 этого Закона?


Исходя из вышеизложенного, остается ли в силе представление хозяйствующим субъектом отчета BIJ1 (при отсутствии оцененной стоимости недвижимого имущества), или же все хозяйствующие субъекты должны представлять отчет BIJ10 (исчисляя налог на недвижимое имущество, исходя из его оцененной стоимости)?

В соответствии с положениями Закона № 1056-XIV от 16 июня 2000 г. о введении в действие раздела VI Налогового кодекса (далее Закон), до 1 января 2014 года, в отступление от положений Налогового кодекса, применение земельного налога и налога на недвижимое имущество регулируется положениями ч. (4)-(11) ст. 4 и приложений № 1 и № 2 к Закону. Положения Закона не распространяются на:
Detalii
05
06 2013
2181

În conformitate cu art. 7 alin. (2) al Legii RM nr. 267 din 29.11.2012 privind monitoringul bunurilor imobile – „în cazul înstrăinării sau instituirii ipotecii asupra bunurilor imobile, datele cadastrale se actualizează obligatoriu……”

Apare întrebarea: agenții economici sunt obligați să actualizeze datele cadastrale în scopul impozitării, dacă de la ultima actualizare au trecut mai mult de:
  • 3 ani – pentru construcții, încăperi cu destinație comercială, încăperi de producție;
  • 5 ani – pentru alte bunuri imobile?

Potrivit art. 10, alin. (1) şi (2) din legea nominalizată, agenții economici pot alege modul de apreciere a bunurilor imobile (de la valoarea estimată sau de la valoarea de bilanț) ori nu?

Reieşind din cele menționate mai sus, nu este clar, rămîne în vigoare prezentarea de către agentul economic a dării de seamă BIJ 1 (în cazul lipsei valorii estimate a bunurilor), sau toți agenți economici prezintă darea de seamă BIJ10 (cu calcularea impozitului pe bunurile imobiliare din valoarea estimată a bunurilor)?


Conform prevederilor Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 „Pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal” (în continuare –Lege), pînă la 1 ianuarie 2014, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, aplicarea impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare se reglementează potrivit prevederilor art. 4 alin.(4)-(11) și anexelor nr. 1 și nr. 2 la Lege. Prevederile Legii nu se extind asupra:
Detalii
31
05 2013
1424

Обязан ли налогоплательщик – муниципальное предприятие, предоставляющее услуги коммунального хозяйства, исчислять НДС на коммунальные услуги, оказанные на основании договора, заключенного с примэрией, которая также является учредителем муниципального предприятия?

СП «ХХХ» подало исковое заявление об обжаловании административного акта против Государственной налоговой инспекции по мун. Бэлць (третьи лица – Муниципальный совет Бэлць и Примэрия мун. Бэлць).

Из материалов дела было установлено, что в феврале 2010 г. ГНИ по мун. Бэлць был проведен документальный налоговый контроль относительно соблюдения СП «ХХХ» налогового законодательства, касающегося подоходного налога от предпринимательской деятельности за период 01 января 2007 г. – 31 декабря 2008 г. и правильности исчисления НДС и других налогов в течение периода с 01 января 2007 г. по 30 ноября 2009 г.

В результате проведенной налоговой проверки была установлена неуплата СП «ХХХ» НДС в размере 1 280 536 леев по предоставленным услугам по ремонту и обслуживанию внутриквартальных дренажных систем, объектов гражданской обороны, тестированию лифтов в жилых домах, благоустройству внутриквартальных территорий общего пользования, ремонту домов, в которых проживают социальноуязвимые лица, паспортному учету населения и другим работам, осуществленным на основании договоров, заключенных с Примэрией мун. Бэлць на каждый налоговый год.
Detalii
31
05 2013
1612

Предприятие «AAA» ООО – резидент Республики Молдова подписало договор об оказании услуг с резидентом зоны свободного предпринимательства. Услуги, представляющие собой рекламу в газете «Маклер», были оказаны на территории Республики Молдова, что подтверждается налоговыми накладными. Следует ли ООО «ААА» исчислять и уплачивать НДС по услугам рекламы, предоставленным резиденту зоны свободного предпринимательства?

Согласно лит. f) ст. 104 НК, НДС по нулевой ставке облагаются товары, услуги, поставляемые в зону свободного предпринимательства из-за пределов таможенной территории Республики Молдова; из зоны свободного предпринимательства за пределы таможенной территории Республики Молдова; в зону свободного предпринимательства с остальной части таможенной территории Республики Молдова, а также поставляемые резидентами различных зон свободного предпринимательства Республики Молдова друг другу.
Detalii
31
05 2013
1557

Согласно акту налогового контроля, налогоплательщик нарушил положения ч. (3) ст. 108 Налогового кодекса, поскольку им не был исчислен налог на добавленную стоимость по поставке здания с подвальным помещением, расположенного по ул. Ленина в г. Вулкэнешть, на сумму 1 633 050 леев, и покупателю не была выдана налоговая накладная.

Здание было передано судебным исполнителем от налогоплательщика XXX предприятию YYY вследствие принудительного исполнения. Правильно ли исчислил налоговый орган НДС на здание, переданное судебным исполнителем другому налогоплательщику, и правомерна ли санкция, наложенная налоговым органом за невыдачу налоговой накладной?

01 апреля 2011 г. Потребительский кооператив г. Вулкэнешть подал исковое заявление об обжаловании административного акта ГНИ АТО Гагаузия.
В обосновании искового заявления истец – Потребительский кооператив Вулкэнешть указал, что 05 ноября 2010 г. ГНИ АТО Гагаузия был составлен акт налогового контроля №3-455 530 по результатам тематической налоговой проверки за период с 01 сентября 2010 г. по 05 ноября 2010 г., проведенной в отношении Потребительского кооператива Вулкэнешть.
Detalii
31
05 2013
1271

Применение налоговым органом косвенных методов и источников для оценки НДС на основании информации о товаре, поставленном хозяйствующему субъекту Республики Молдова, подтвержденной хозяйствующим субъектом другого государства и налоговым органом этой страны.

Коммерческое общество «XXXX» Общество с ограниченной ответственностью (именуемое далее – КО «XXXX» ООО) осуществляет коммерческую деятельность, а именно розничную торговлю предметами одежды. Кроме того, предприятие предоставляет услуги по сдаче в поднаем арендованного им недвижимого имущества, расположенного по улице Букурешть YY.

Вследствие проведения инвентаризации товаров, ГНИ по мун. Кишинэу было установлено существование остатка товаров, находящихся у подразделения КО «XXXX» ООО. По данным бухгалтерского учета, сумма остатка товаров на 6 октября 2011 г. составила 1 334 459 леев. Расхождение между результатами инвентаризации и бухгалтерскими данными обусловлено недостачей товаров в размере 107 817 леев.

В соответствии с актом налогового контроля № 5-654674 от 25 ноября 2011 г., констатируется, что, согласно письму Генерального комиссариата полиции по мун. Кишинэу за № ААА, датированному августом 2011 г., было установлено, что КО «XXXX» ООО переместило через государственную границу Республики Молдова товары, находящиеся в режиме импорта из Франции и Германии, полученные от предприятий: АО «YYYY» и «TTTT» Gmbh, путем уклонения от таможенного контроля и, соответственно, от декларирования товаров.
Detalii
31
05 2013
1690

Следует ли исчислять НДС по суммам, уплачиваемым работниками работодателю для компенсирования личных расходов на услуги мобильной телефонии, стоимости служебной униформы, оплаты за обеспечение обедами, стоимости трудовой книжки?

На основании ч. (1) ст. 102 Налогового кодекса, субъектам налогообложения, зарегистрированным согласно ст. 112 НК, при уплате НДС в бюджет раз-решается зачет уплаченной или подлежащей уплате поставщикам – плательщикам НДС суммы НДС на товарно-материальные ценности, услуги, приобретаемые (в том числе передаваемые при реализации договора комиссии) для осуществления налогооблагаемых поставок в процессе предпринимательской деятельности.

В соответствии с п. 6) ст. 93 Налогового кодекса, облагаемой поставкой считается поставка товаров, поставка (оказание) услуг, за исключением поставок товаров, услуг, освобожденных от обложения НДС, осуществляемые субъектом налогообложения в процессе предпринимательской деятельности.
Согласно лит. а) ч. (1) ст. 95 Налогового кодекса, под объектами налогообложения подразумевается поставка товаров, услуг субъектами налогообложения, являющаяся результатом их предпринимательской деятельности в Республике Молдова.
Detalii
31
05 2013
1644

Se calculează sau nu T.V.A. de la suma plăților achitate de către salariați angajatorului pentru compensarea cheltuielilor personale pentru serviciile de telefonie mobilă, valorii uniformei de serviciiu, plăților pentru prînz, valorii carnetului de muncă?

Conform art. 102 alin. (1) Cod fiscal, în cazul achitării T.V.A. la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi potrivit art. 112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A., achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activităţii de întreprinzător.

În baza art. 93 pct. 6) Cod fiscal, livrare impozabilă este livrarea de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de T.V.A., efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.
Detalii
31
05 2013
1301

В период с 28 октября по 2 ноября 2012 г. налоговым органом на предприятии А был проведен налоговый контроль, в результате которого была установлена недостача товара на общую сумму 1 млн леев.

Инвентаризация товаров была инициирована налоговым органом совместно с налогоплательщиком 28 октября 2012 г. и завершена 30 октября 2012 г. Учитывая то, что налоговым органом были проверены и иные обязательства, налоговый контроль был завершен 2 ноября 2012 г. Какие налоговые обязательства по НДС возникают при установлении недостачи товара вследствие проведения инвентаризации. Какие последствия влечет за собой невыполнение этих обязательств в срок?

В соответствии с ч. (4) ст. 102 Налогового кодекса, уплаченная или подлежащая уплате сумма НДС на приобретаемые товарно-материальные ценности, услуги, не использованные для осуществления предпринимательской деятельности, на приобретаемые товарно-материальные ценности, которые в процессе предпринимательской деятельности были похищены или представляют собой сверхнормативные потери, предусмотренные законодательством, а также на стоимость списанных основных средств, не подвергшихся износу, не подлежит зачету и относится на расходы периода.
Detalii