avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

29
05 2013
1534

În anexa la Titlul VI al Codului fiscal este indicată valoarea bunurilor imobiliare în limitele căreia, conform art. 283 alin. (2) al Codului fiscal, se acordă scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare. Totodată, în tabelă nu este prevăzută valoarea în limitele căreia se acordă scutiri pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, amplasate în localităţile din componenţa municipiilor şi oraşelor, precum şi pentru bunurile imobiliare amplasate în satele (comunele) ...

… din componența mun. Chişinău şi mun. Bălți. Care valoare, în
acest caz, urmează a fi considerată maximă?Pentru localităţile din componenţa municipiilor şi oraşelor limita maximă a valorii bunurilor imobile pentru care se poate beneficia, în conformitate cu prevederile art. 283 alin. (2) din Codul fiscal, de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare este identică limitei maxime stabilită pentru municipiul sau, după caz, oraşul în componenţa căruia intră localitatea respectivă. Pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă amplasate în satele (comunele), care intră în componenţa mun. Chişinău şi mun. Bălţi, limita maximă a valorii bunurilor imobiliare pentru care se poate beneficia, în conformitate cu prevederile art. 283 alin. (2) din Codul fiscal, de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare este identică limitei maxime stabilită pentru municipiul sau, după caz, oraşul în componenţa căruia intră satul sau comuna respectivă.
29
05 2013
1401

О предельной стоимости объектов недвижимого имущества, предназначенных для жилья

В приложении к разделу VI НК указана стоимость недвижимого имущества, в пределах которой, в соответствии с ч. (2) ст. 283 НК, предоставляется освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество. Однако в таблице данного приложения не указан предел стоимости для объектов недвижимого имущества, предназначенных для жилья и расположенных в населённых пунктах, входящих в состав муниципиев и городов, а также объектов, расположенных в сёлах (коммунах), входящих в состав муниципиев Кишинэу и Бэлць. Какую стоимость в данном случае следует считать предельной?

Для населённых пунктов, входящих в состав муниципиев и городов, предельная стоимость, на которую можно получить освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество в соответствии с ч. (2) ст. 283 НК, является идентичной предельной стоимости для соответствующего города или муниципия, в состав которого входит населённый пункт. Для недвижимого имущества, предназначенного для жилья, расположенного в сёлах (коммунах), входящих в состав муниципиев Кишинэу и Бэлць, предельная стоимость недвижимого имущества, на которую можно в соответствии с ч. (2) ст. 283 НК получить освобождение, является идентичной предельной стоимости для муниципия, в состав которого входит соответствующее село или коммуна.
29
05 2013
1389

În cazul în care după 01 ianuarie al anului calendaristic (perioada fiscală pentru bunurile imobiliare a căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată), în rezultatul modificărilor tehnico-economice a bunului imobil, valoarea acestuia s-a modificat, iar în legătură cu acest fapt, organul cadastral teritorial a realizat reevaluarea specială a bunului cu referință ...

… şi a modificat valoarea estimată a acestuia în scopul impozitării, este necesar de a lua în considerație valoarea modificată a bunului imobil la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare în perioada fiscală curentă?

Reieşind din prevederile art. 2801 al Titlului VI al Codului fiscal, perioada fiscală pentru bunurile imobiliare specificate în art. 4 alin. (3) al Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (în continuare – Lege) şi evaluate de organele cadastrale teritoriale (OCT), este anul calendaristic. Pentru categoriile respective de obiecte impozitul pe bunurile imobiliare se calculează, conform prevederilor art. 281 al CF, reieşind din baza impozabilă a acestora (valoarea estimată de către OCT), conform situaţiei de la 01 ianuarie al anului calendaristic respectiv.


Detalii
29
05 2013
1391

В случае, когда после 1 января календарного года (налогового периода для объектов недвижимого имущества, облагаемых налогом на недвижимое имущество исходя из оцененной стоимости), в результате изменений технико-экономического характера объекта недвижимого имущества стоимость его существенно изменилась, и в этой связи территориальными кадастровыми органами в течение налогового периода произведена специальная переоценка объекта ...

… и изменена его оцененная стоимость для целей налогообложения, необходимо ли учитывать данную изменённую стоимость при исчислении налога на недвижи-мое имущество в текущем налоговом периоде?

Исходя из положений ст. 2801 раздела VI НК, налоговым периодом для объектов недвижимого имущества, указанных в ч. (3) ст. 4 Закона о введении в действие раздела VI НК и оцененных территориальными кадастровыми органами (ТКО), является календарный год. Исчисляется налог на недвижимое имущество для объектов, указанных в ч. (3) ст. 4 Закона, согласно ст. 281 НК, исходя из налогооблагаемой базы (оцененной стоимости, определённой ТКО) по состоянию на 1 января соответствующего календарного года.


Detalii
29
05 2013
1437

Care obiecte urmează a fi considerate clădiri şi care construcţii în scopul impozitării cu impozitul pe bunurile imobiliare?

Obiecte ale impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, în vederea calculării acestuia, apar clădirile şi construcţiile raportate la mijloacele fixe, în conformitate cu Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21.03.2003.


Detalii
29
05 2013
1370

Какие объекты следует считать зданиями и какие – сооружениями для целей налогообложения по налогу на недвижимое имущество?

Объектами налогообложения для исчисления налога на недвижимое имущество являются здания и сооружения, относящиеся к основным средствам в соответствии с Каталогом основных средств и нематериальных активов, утверждённым Постановлением Правительства № 338 от 21.03.2003 г.


Detalii
29
05 2013
1561

Dacă pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele impozitul pe bunurile imobiliare se calculează reieşind din valoarea estimată, la care cont al clasificaţiei bugetare urmează a fi achitat impozitul respectiv?

Pentru toate categoriile de obiecte, pentru care impozitul pe bunurile imobiliare se calculează de către persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, reieşind din valoarea estimată a acestora, impozitul pe bunurile imobiliare se achită la contul clasificaţiei bugetare 114/12.
29
05 2013
1343

Если для сельскохозяйственных земель с расположенными на них строениями исчисляется налог на недвижимое имущество, исходя из оцененной стоимости, на какой счёт бюджетной классификации необходимо перечислить исчисленную сумму налога?

По всем категориям объектов, для которых налог на недвижимое имущество исчисляется, исходя из оцененной стоимости, юридическими лицами и физическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей, налог перечисляется на единый счёт бюджетной классификации 114/12.
29
05 2013
1484

Modificările şi completările realizate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 în titlul VI al Codului fiscal au intrat în vigoare din 13 ianuarie 2012. Urmează a se considera că pentru bunurile imobiliare care au trecut, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2012, la categoria bunurilor ale căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată, calcularea impozitului pe bunurile imobiliare, conform acestei valori, se va realiza începînd cu 13 ianuarie 2012?

Nu. În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) lit. a1) şi lit. c) al Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (în continuare – Lege), impozitarea bunurilor cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri)din satele (comunele) municipiilor Chişinău şi Bălţi şi terenurilor agricole cu construcţii amplasate pe ele se realizează în conformitate cu prevederile titlului VI al Codului fiscal, începînd cu 01 ianuarie 2012. Respectiv şi impozitul pe bunurile imobiliare pentru aceste categorii de obiecte urmează a fi calculat din valoarea estimată începînd cu 01 ianuarie 2012. Dacă bunurile respective nu au fost evaluate de către organele cadastrale, vizavi de acestea se aplică prevederile art. 4 alin. (31) din Lege.
29
05 2013
1313

Изменения и дополнения, произведенные Законом № 267 от 26.12.2011 г. в разделе VI НК, вступили в силу с 13 января 2012 года. Следует ли понимать, что по объектам недвижимого имущества, перешедшим с налогового периода 2012 года в категорию объектов, налогообложение которых должно осуществляться, исходя из оцененной стоимости, исчисление налога из оцененной стоимости должно осуществляться с 13 января 2012 года?

Нет. В соответствии с лит. а1) и лит. с) ч. (3) ст. 4 Закона о введении в действие раздела VI НК, налогообложение недвижимого имущества, предназначенного для жилья (квартиры и индивидуальные жилые дома, прилегающие земельные участки), в сёлах (коммунах), входящих в состав муниципиев Кишинэу и Бэлць, и сельскохозяйственных земель с расположенными на них строениями, регламентируется в соответствии с положениями раздела VI НК с 1 января 2012 года. Соответственно, и налог на недвижимое имущество по данным объектам, исходя из оцененной стоимости, должен исчисляться с 1 января 2012 года. Если же данные объекты не оценены кадастровыми органами, к ним применимы положения ч. (31) ст. 4 Закона о введении в действие раздела VI НК.