avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

06
05 2011
1313

Care urmează a fi acțiunile cumpărătorului (contribuabil al TVA), în cazul în care furnizorul refuză de a elibera factura fiscală?

Potrivit prevederilor art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil, care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 260 alin. (4) din Codul fscal, neprezentarea facturii fscale în termenele prevăzute la art. 117 se sancţionează cu o amendă de 1800 de lei pentru fecare factură neprezentată în termen.

În cazul în care furnizorul refuză de a elibera factura fiscală, cumpărătorul este în drept de a sesiza Organul fiscal.
06
05 2011
1422

Sunt scutite de TVA felicitările, invitațiile, calendarele şi cărțile poştale?

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, sunt scutite de plata taxei pe valoarea adăugată producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia
celor cu caracter publicitar şi erotic), precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat.

Totodată, conform prevederilor Nomenclatorului mărfurilor al RM, aprobat prin HG nr. 1525 din 29.12.2007, cărţile, broşurile şi tipărituri similare, chiar în foi volante, ziare şi publicaţii periodice imprimate, chiar ilustrate sau care conţin material publicitar sunt atribuite la poziţiile tarifare 4901 şi 4902.
Detalii
06
05 2011
2599

Un nerezident acordă servicii de marketing unui rezident al Republicii Moldova. Serviciile date se vor califca ca import? Care sunt obligațiile aferente TVA?

Potrivit prevederilor art. art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, prin noţiunea de import de servicii se subînţelege prestarea de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.

În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină potrivit regulilor stabilite în art. 111 din Codul menţionat.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (1) lit. e) liniuţa a treia din Codul fscal, locul livrării serviciilor de marketing se consideră sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa benefciarului acestor servicii.
Detalii
06
05 2011
1333

Are dreptul agentul economic la trecerea în cont a sumei TVA, achitate pentru importul mărfurilor transmise cu titlu gratuit de nerezident (pixuri, chipiuri, etc.) şi producția cu caracter publicitar (broşuri, pliante, etc), care urmează a f distribuită gratis pe teritoriul RM în cadrul acțiunilor publicitare?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, dacă valorile materiale importate (inclusiv cu titlu gratuit) urmează a fi utilizate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, atunci TVA aferentă, achitată la vamă, urmează de a fi trecută în cont.

În cazul importului producţiei cu caracter publicitar, care se referă la livrări scutite de TVA, atunci, în conformitate cu art. 102 alin. (2) din Codul fscal, nu se permite trecerea în cont a acesteia.

Dacă producţia cu caracter publicitar importată este folosită pentru efectuarea livrărilor impozabile şi neimpozabile, la trecerea în cont a TVA urmează de a ţine cont de prevederile art. 102 alin.(3) din Codul fiscal.
06
05 2011
3982

Reprezintă livrare impozabilă, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor care au caracter de sponsorizare?

Prevederile art. 93 alin. (6) din Codul fscal, determină drept livrare impozabilă livrarea efectuată de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.

Reieşind din scopurile activităţii flantropice şi de sponsorizare, stabilite prin Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare nr. 1420-XV din 31.10.2002, acestea nu au ca scop obţinerea proftului şi, respectiv, nu pot constitui activitate de întreprinzător.

Deci, în contextul celor menţionate, dacă transmiterea bunurilor cu titlu gratuit nu reprezintă activitate de întreprinzător, atunci aceasta nu constituie o livrare impozabilă.
06
05 2011
1815

Pentru fidelitate clienților le sunt oferite bonusuri sub formă monetară. În acest context, apare necesitatea de calculare a TVA pentru bonusurile oferite?

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fscal, obiect al impunerii cu TVA este livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, constituind rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

Dat find faptul că, acordarea bonusurilor de subiectul impunerii nu reprezintă obiect al impozitării şi nu cade sub incidenţa art. 95 alin. (1) din Codul fscal, nu există necesitate de calculare a TVA pentru bonusurile acordate.
06
05 2011
1476

Ce obligații privind TVA apar la anularea calitătii de plătitor al TVA în partea ce ține de stocurile existente?

Conform prevederilor art. 113 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, organul fiscal este în drept de a anula înregistrarea întreprinderii ca subiect al impunerii cu TVA.

Totodată, conform prevederilor alin. (3) al aceluiaşi articol din Codul fscal, în momentul anulării înregistrării contribuabilului TVA, el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri şi a mijloacelor fxe pentru care, la momentul procurării lor, TVA a fost trecută în cont şi trebuie să achite datoria la TVA pentru această livrare. Valoarea impozabilă a livrării respective se consideră valoarea ei de piaţă.
Detalii
06
05 2011
1255

Care este modalitatea de reînregistrare a Certifcatului TVA, dacă persoana juridică şi-a schimbat denumirea, precum şi a operat modifcări în statut?

În cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător,agentul economic poate modifca sau completa documentele de constituire (cu excepţia codului fscal) în partea ce ţine de:
• schimbarea formei organizatorico — juridice;
• modifcarea adresei juridice (inclusiv trecerea la deservire în raza altui Inspectorat Fiscal Teritorial);
• schimbarea denumirii agentului economic.

În asemenea cazuri, Certifcatul de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA urmează a fi modifcat.

Pentru operarea modifcărilor, contribuabilul TVA urmează să prezente la organul fiscal, unde este înregistrat şi în raza căruia se deserveşte, în decurs de 15 zile o cerere în formă liberă prin care se solicită modifcarea Certifcatului, cu anexarea documentelor care confirmă modifcarea.
06
05 2011
1679

În art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 s-a stabilit că termenul de prezentare a raportului referitor la utilizarea numerarului primit pentru achiziționarea producției agricole, ambalajului şi bunurilor de la populație, precum şi pentru cheltuielile de deplasare, nu va depăşi 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia.

Numerarul neutilizat trebuie să fe restituit în casieria întreprinderii cel tîrziu în 5 zile de la expirarea termenului de prezentare a raportului referitor la utilizarea numerarului. În asemenea cazuri, pentru nerespectarea termenelor indicate se aplică amenda prevăzută in art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992. În cazul în care se eliberează numerar în alte scopuri decît cele menționate, cum se aplică prevederile art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992?
Detalii
06
05 2011
1757

O întreprindere, a cărei gen de activitate este transportarea de mărfuri, efectuează transportarea de mărfuri pe rute internaționale.

Deseori, la alimentarea cu combustibil, şoferii autocamioanelor se achită în numerar cu stațiile de alimentare, iar echivalentul în lei al plăților efectuate depăşeşte uneori limita de 100000 lei. În asemenea caz va f sancționată întreprinderea pentru depăşirea limitei de achitare în numerar în baza pct. 5 art.10 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 sau nu?

Deseori sînt stabilite cazuri în care, din motive obiective, angajaţii întreprinderilor, afaţi peste hotare, sunt obligaţi din numele întreprinderii unde sînt angajaţi să se achite în numerar pentru activele procurate (serviciile benefciate) în valută în echivalentul în lei peste limita stabilită de 100000 lei lunar. Aparent, ar fi o încălcare a prevederilor pct. 5 art.10 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992.
Detalii