avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

20
05 2013
3229

На основании договора о сотрудничестве с компанией-нерезидентом, резидент Республики Молдова обязуется обеспечить посреднические услуги при подписании контрактов с потенциальными клиентами нерезидента на территории республики.

Эти посреднические услуги состоят в представлении ценового предложения комитента-нерезидента, исследовании рынка сбыта с целью определения спроса, требований и тенденций потенциальных клиентов. При необходимости, чтобы обеспечить заключение будущих контрактов, предприятие-резидент предоставляет информацию и консультации в экономической, правовой, инженерной сфере, с учетом предписаний национального законодательства.

Какая ставка НДС применяется в отношении услуг, предоставляемых компанией-резидентом в рамках этого договора?


Налоговый режим НДС, применяемый в отношении услуг, предоставляемых нерезидентам, зависит от специфики, вида и сущности экономической операции. В случае комплексного договора, предусматривающего предоставление нескольких услуг, необходимо их разграничение и рассмотрение каждой услуги в отдельности.
Detalii
20
05 2013
2568

Cine sunt subiecţii care au obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale eliberate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

În conformitate cu art. 1181 din Codul fiscal, subiecţii care au obligaţia de a înregistra facturile fiscale sînt:

  • a. începînd cu 1 iulie 2012 — subiecţii impunerii cu T.V.A., care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei;
  • b. începînd cu 1 ianuarie 2013 — toţi subiecţii impunerii cu T.V.A., care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei;

Detalii
20
05 2013
1373

Предприятию будут оказаны маркетинговые услуги предприятием – резидентом Италии. Деятельность по оказанию этих услуг будет осуществляться за пределами Республики Молдова, а именно, на территории Испании и Франции.

Облагаются ли маркетинговые услуги НДС, если фактическим местом их оказания является территория, которая не является местом нахождения ни получателя, ни поставщика услуг?

Применение налогового режима по НДС по услугам в рамках договора с нерезидентом зависит от места поставки. В п. 15) ст. 93 Налогового кодекса установлено, что место поставки услуг определяется в соответствии с положениями ст. 111 Налогового кодекса.

Согласно лит. е) ч. (1) ст. 111 Налогового кодекса, местом поставки маркетинговых услуг считается место нахождения лица, получающего эти услуги, а в отсутствие такого места – место жительства или место его пребывания.
Detalii
20
05 2013
1504

Întreprinderii îi vor fi acordate servicii de marketing de către o întreprindere rezident al Italiei. Activitatea privind acordarea serviciilor date se va desfăşura în afara teritoriului Republicii Moldova, pe teritoriul Spaniei şi Franţei.

Se impun cu T.V.A. serviciile de marketing, dacă ţinînd cont de faptul că locul de facto de acordare a acestora este un teritoriu care nu este locul de reşedinţă a beneficiarului sau prestatorului de servicii?

Aplicarea regimului fiscal pentru T.V.A. pentru servicii în cadrul contractelor cu nerezidenţii este determinat de aprecierea locului livrării.

Articolul 93 pct. 15) din Codul fiscal, stabileşte că locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 din Codul menţionat.

Astfel, potrivit prevederilor art. 111 alin.(1) lit. e) liniuţa a treia din Codul fiscal, locul livrării serviciilor de marketing se consideră sediul, iar în cazul în care aceasta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii.
Detalii
20
05 2013
2311

Предприятие владеет недвижимостью, которая на протяжении последних 5 лет была законсервирована. На данный момент рассматривается возможность продажи объекта. Его балансовая стоимость составляет 325985 леев, оцененная ГП Cadastru стоимость – 410258 леев.

Согласованная сторонами цена продажи – 285985 леев. Будет ли облагаться данная поставка НДС, и от какой стоимости возникает обязательство по исчислению НДС?

В соответствии с лит. а) ч. (1) ст. 95 Налогового кодекса, объектом обложения НДС является поставка товаров, услуг субъектами налогообложения, являющаяся результатом их предпринимательской деятельности в Республике Молдова.

Понятием «поставка товаров» определена передача права собственности на товары при их реализации, обмене, передаче без оплаты, передаче с частичной оплатой, выплате заработной платы в натуральном выражении, других платежей, осуществляемых в натуре, реализации заложенных товаров от имени залогодателя, передаче товаров на основе контракта финансового лизинга, передаче товаров комитентом комиссионеру, комиссионером – покупателю, поставщиком – комиссионеру и комиссионером – комитенту при реализации договора комиссии (п. 3) ст. 93 Налогового кодекса)
Detalii
20
05 2013
2651

În baza contractului de colaborare cu compania nerezidentă, rezidentul Republicii Moldova se obligă să asigure servicii de intermediere la semnarea contractelor cu potențialii clienți ai nerezidentului de pe teritoriul Republicii.

Aceste servicii de intermediere constau în a prezenta oferta de preț a comitentului — nerezident, a studia piața de desfacere pentru a identifica cerințele, exigențele şi tendințele potențialilor clienți. Pentru asigurarea încheierii viitoarelor contracte, după caz, de compania rezidentă sunt prezentate şi informații, consultații în domeniul economic, juridic, ingineresc, ținînd cont de rigorile impuse de legislația națională.

Ce cotă a T.V.A. se aplică aferent serviciilor prestate de compania rezidentă în cadrul acestui contract?


Aplicarea regimului fiscal aferent T.V.A. pentru serviciile prestate unui nerezident derivă din specificul, natura și esenţa operaţiunii economice. În cadrul unui contract complex, ce vizează prestarea mai multor servicii, este necesară diferenţierea acestora și examinarea în particular.
Detalii
20
05 2013
1388

В 2008 году компания приобрела грузовик, стоимость которого была внесена в уставный капитал предприятия с целью его увеличения. На дату покупки, на основании положений п. 23) ч. (1) ст. 103 НК, поставка была освобождена от НДС.

До конца 2012 года на транспортное средство был начислен износ, и его балансовая стоимость стала нулевой.

В настоящее время рассматривается возможность продажи грузовика. Освобождена ли данная поставка или облагается НДС? Какие документы необходимо составить?


Согласно положениям ч. (1) ст. 95 и пп. 3) и 6) ст. 93 НК, передача права собственности на товары посредством их продажи, обмена, передачи без оплаты или с частичной оплатой, ..., за исключением освобожденных от обложения НДС, осуществленная субъектами налогообложения, и которая является результатом их предпринимательской деятельности в Республике Молдова, считается объектом обложения НДС.

Из этого следует, что поставка грузовика, приобретение которого ранее было освобождено от НДС, в соответствии с п. 23 ч. (1) ст. 103 НК, является облагаемой поставкой, в отношении которой НДС применяется на общих основаниях.
Detalii
20
05 2013
1621

Întreprinderea deţine un imobil, care pe parcursul ultimilor 5 ani, a fost conservată. La moment se analizează opţiunea de a vinde această clădire. Valoarea de bilanţ este de 325985 lei, valoarea estimată de Întreprinderea Cadastru este în sumă de 410258 lei. Valoarea convenită de părţi ca urmare a realizării este de 285985 lei

de la care valoare urmează de a se determina obligaţiile aferente T.V.A.?

În conformitate cu art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiectul impunerii cu T.V.A. îl constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

Prin noţiunea de „livrare de mărfuri” se defineşte transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision (art. 93 pct. 3) din Codul fiscal).
Detalii
20
05 2013
1487

În anul 2008 compania a procurat un camion, cu valoarea căruia a fost majorat capitalul social al întreprinderii.

La momentul procurării, în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 23) din Codul fiscal, livrarea acestuia a fost scutită de T.V.A. Pînă la finele anului 2012 pentru mijlocul de transport a fost calculată uzura, valoarea de bilanț fiind egală cu zero. La moment se examinează posibilitatea de comercializare a camionului. Livrarea în cauză va fi una scutită sau impozabilă cu T.V.A.? Ce document urmează a fi întocmit?

În conformitate cu art. 95 alin. (1) și art. 93 pct. 3) și pct. 6) din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, …, cu excepţia celor scutite de T.V.A., de subiecţii impozabili reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova, constituie obiectul impunerii cu T.V.A.

Prin urmare, în contextul celor menţionate, livrarea autocamionului, procurarea căruia anterior a fost scutită de T.V.A. în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 23) din Codul fiscal, reprezintă o livrarea impozabilă, pentru care T.V.A. se aplică pe principii generale.
Detalii
20
05 2013
1454

В апреле компания приобрела основное средство и за счет его стоимости намеревается увеличить уставный капитал предприятия. Следует ли поставщику исчислять НДС по этой поставке, или данная поставка не является объектом обложения НДС?

На основании лит. а) ч. (1) ст. 95 НК, поставка товаров, услуг субъектами налогообложения, являющаяся результатом их предпринимательской деятельности в Республике Молдова, является объектом обложения НДС.

Согласно пп. 3) и 6) ст. 93 НК, поставка товаров, облагаемая НДС, представляет собой передачу права собственности на них, за исключением поставок, освобожденных от НДС.

Следует отметить, что до 01 января 2013 г. налоговое законодательство предусматривало в качестве налоговой льготы освобождение от НДС активов, предназначенных для включения в уставный капитал на основании п. 23) ч. (1) ст. 1031b НК.
Detalii