avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

16
09 2013
2040

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, în baza prevederilor Titlului IX din Codul fiscal, se calculează de sine stătător, în funcție de obiectul impunerii și cotele de impozitare stabilite în anexa 1 la acest titlu.

În cazul în care autovehiculul este mixt, adică este destinat transportului de pasageri și de mărfuri în compartimente separate, cota taxei se calculează prin sumarea cotei taxei corespunzătoare autovehiculului destinat transportului de pasageri şi a cotei taxei corespunzătoare autovehiculului destinat transportului de mărfuri, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.

Apare întrebarea care cote anume urmează a fi aplicate în acest caz, cele specificate la punctele 2 și 6 din anexa 1 la Titlul IX din Codul fiscal sau cotele specificate la punctele 6 și 7?

Detalii
16
09 2013
2271

Исходя из положений раздела IX НК, исчисление сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова, осуществляется субъектом налогообложения самостоятельно, в зависимости от объекта налогообложения и ставки сбора, установленной в приложении 1 к разделу.

Если автомобиль является грузопассажирским, то есть по своей конструкции предназначен для перевозки пассажиров и грузов в разных отделениях, ставка сбора исчисляется путём суммирования ставки сбора, соответствующей автомобилю, предназначенному для перевозки пассажиров, и ставки сбора, соответствующей автомобилю, предназначенному для перевозки грузов, исходя из категории автомобиля и его технических характеристик, указанных в свидетельстве о регистрации. Какие именно ставки в этом случае следует применять: ставки, указанные в пунктах 2 и 6 приложения 1 к разделу IX НК, или ставки, указанные в пунктах 6 и 7?
Detalii
16
09 2013
1847

Solicităm explicații privind calcularea și achitarea pentru trimestrul II al anului 2013 a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasate în raza municipiului Chișinău.

Chioșc din mun. Chișinău (nu este amplasat pe teritoriul pieței):
 • reieșind din cota taxei stabilite prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/2 din 29 martie 2013;
 • reieșind din cota taxei stabilite prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/3 din 29 martie 2013;

 • se vor aplica ambele taxe, conform Deciziilor nr. 3/2 și Nr. 3/3 din 29 martie 2013?

2. Frigider cu înghețată și apă pe teritoriul municipiului Chișinău (nu este amplasat pe teritoriul pieței):
 • reieșind din cota taxei stabilită în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/2 din 29 martie 2013;
 • reieșind din cota taxei stabilită în Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/3 din 29 martie 2013;
 • se vor aplica ambele taxe, conform Deciziilor 3/2 și 3/3 din 29 martie 2013?

Detalii
16
09 2013
2574

Просим дать разъяснение по исчислению и уплате за 2-й квартал 2013 года сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг, расположенные на территории муниципия Кишинэу.

Киоск в муниципии Кишинэу (не расположенный на территории рынка):
 • исходя из ставки сбора, указанной в Решении муниципального Совета Кишинэу № 3/2 от 29 марта 2013 года;
 • исходя из ставки сбора, указанной в Решении муниципального Совета Кишинэу № 3/3 от 29 марта 2013 года;

 • применить оба сбора по Решениям 3/2 и 3/3 от 29 марта 2013 года?

2. Холодильник с мороженым и водой на территории муниципия Кишинэу (не расположенный на территории рынка):
 • исходя из ставки сбора, указанной в Решении муниципального Совета Кишинэу № 3/2 от 29 марта 2013 года;
 • исходя из ставки сбора, указанной в Решении муниципального Совета Кишинэу № 3/3 от 29 марта 2013 года;
 • применить оба сбора по Решениям 3/2 и 3/3 от 29 марта 2013 года?

Detalii
16
09 2013
2031

Cu privire la perioada pentru care apare obligația aferentă taxei pentru dispozitivele publicitare

Reieșind din dispozițiile art. 293, alin. (5) din Codul Fiscal, ín cazul obiectelor impunerii stipulate în art. 291, lit. q), taxa pentru dispozitivele publicitare se calculează din ziua indicată în autorizaţia eliberată de către autoritatea administraţiei publice locale şi pînă în ziua în care autorizaţia a fost suspendată, anulată, retrasă în modul stabilit de către autoritatea administraţiei publice locale sau pînă în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acesteia.
Detalii
16
09 2013
2187

Исходя из положений ч. (5) ст. 293 НК, в случае объекта налогообложения, указанного в лит. q) ст. 291 НК, сбор за рекламные устройства исчисляется со дня, указанного органом местного публичного управления в выданном им разрешении (Autorizație), до дня, когда разрешение приостановлено, аннулировано, отозвано в установленном органом местного публичного управления порядке, или до дня, когда истек срок его действия.

Информация о субъектах налогообложения, которые получили разрешения (согласования), у которых приостановлены, аннулированы, отозваны разрешения (согласования) или у которых истек срок их действия, с указанием даты выдачи разрешения (согласования) и даты приостановления, аннулирования, отзыва разрешения (согласования) или истечения срока их действия, ежеквартально представляется органом местного публичного управления территориальной государственной налоговой инспекции по месту нахождения.

В этой связи, вопрос, если в разрешении «Autorizație» на строительство и размещение наружной рекламы (рекламного панно) период действия разрешения «Termеn de valabilitate» указан c 29 августа 2012 года по 28 августа 2013 года, а дата его выдачи – 02 апреля 2013 года, за какой период возникают обязательства по сбору за рекламные устройства – с 29 августа 2012 года или со 2 апреля 2013 года?

Detalii
16
09 2013
3213

Potrivit art. 284 din Codul fiscal, în caz de deces al proprietarului bunurilor imobiliare, confirmat prin certificat de deces, autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sînt în drept să acorde persoanelor fizice şi juridice scutiri sau amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv.

Cui îi revine obligația de a calcula și achita impozitul pe bunurile imobiliare dacă, reieșind din dispozițiile art. 277 din CF, subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice – proprietarii, deţinătorii drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare ce se află în proprietatea publică (a statului sau în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale), iar autoritatea administrației publice locale nu a acordat proprietarului bunului imobil (persoană fizică) scutirea la plata impozitului pentru bunurile imobiliare?
Detalii
16
09 2013
1869

Налог на недвижимое имущество, в соответствии с положениями НК, это местный налог, представляющий собой обязательный платёж в бюджет административно-территориальной единицы по месту расположения объектов налогообложения.

Согласно ст. 284 НК, в случае смерти собственника недвижимого имущества, подтвержденной справкой о смерти, правомочные и представительные органы местного публичного управления вправе предоставлять освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество или отсрочку по его уплате на соответствующий налоговый год.

У кого возникают обязательства по исчислению и уплате налога на недвижимое имущество, исходя из того, что субъектами налогообложения, в соответствии со ст. 277 НК, являются лица – юридические и физические: собственники; обладатели имущественных прав на недвижимое имущество, находящееся в публичной собственности (государства или административно-территориальной единицы), а органы публичного управления для умершего собственника недвижимого имущества (физического лица) не предоставили освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество?

Detalii
16
09 2013
1956

Despre necesitatea deţinerii autorizaţiilor de funcţionare pentru unele genuri de activitate

În contextul necesităţii deţinerii autorizaţiilor de funcţionare pentru unele dintre genurile de activitate ce pot fi practicate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”, în baza patentei de întreprinzător, solicităm să ne explicaţi pentru care dintre acestea urmează de a primi autorizaţia respectivă de la administraţia publică locală (producerea de mărfuri, executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii)?
Detalii
16
09 2013
2214

В связи с необходимостью наличия разрешения на деятельность для некоторых видов деятельности, которые, в соответствии с Законом №93-XIV от 15 июля 1998 г. о предпринимательском патенте, могут быть осуществлены на основе предпринимательского патента, просим разъяснить, какие из них, в случае осуществления подобной деятельности, нуждаются в получении соответствующего разрешения от органов местного публичного управления (производство товаров, выполнение работ и/или предоставление услуг)?

Исходя из положений ч. (4) ст. (4) Закона №93-XIV от 15 июля 1998 г. о предпринимательском патенте, в случае, когда в соответствии с законодательством для осуществления некоторых видов деятельности, указанных в приложении к Закону, необходимо разрешение органов местного публичного управления, к заявлению о выдаче или продлении срока действия патента прилагается решение соответствующего органа.
Detalii