avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

24
05 2013
1280

До 14.09.2012 года в Приложении к разделу VII Налогового кодекса было предусмотрено, что уплата сбора за уличные объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг должна осуществляться ежеквартально, до последнего числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Вследствие изменений, произведенных Законом № 178 от 11 июля 2012 года, указанные положения были исключены. Исходя из этого, каков срок уплаты налогоплательщиками указанного сбора?

Исходя из положений лит. o) гр. 4 Приложения к разделу VII Налогового кодекса, сроком уплаты сбора за уличные объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг следует считать срок, установленный органами местного публичного управления решением по установлению местных сборов на администрируемой ими территории.
Detalii
24
05 2013
1509

Despre termenul de achitare a taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor

Pînă la data de 14.09.2012, în Anexa la Titlul VII al Codului fiscal era prevăzut că, achitarea taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor urmează să se realizeze de către contribuabili trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar. Ulterior, prin modificările şi completările operate în Legea nr. 178 din 11 iulie 2012, această prevedere a fost exclusă. Care este termenul de achitare de către contribuabili a acestei taxe?

Detalii
24
05 2013
1442

Исходя из изменений, введенных Законом № 178 от 11 июля 2012 года, исчисление сбора за уличные объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг осуществляется органами, уполномоченными местными органами публичного управления. Исходит ли из этого, что налогоплательщики больше не имеют обязательств по представлению в налоговый орган отчёта по сбору за уличные объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг (Forma TUS 12)?

Да, учитывая изменения, введенные указанным Законом, в соответствии с которыми обязательства
по представлению отчёта по названному сбору вменяются в обязанности органа, уполномоченного местным органом публичного управления, начиная с IV квартала 2012 года, налогоплательщики – субъекты налогообложения по сбору за уличные объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг не имеют обязательств по представлению отчёта по нему.
Detalii
24
05 2013
1405

Reieşind din modificările realizate prin Legea nr. 178 din 11 iulie 2012, calculul taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor se efectuează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale. Rezultă din acest fapt că contribuabilii nu mai au obligaţia de a prezenta la organul fiscal darea de seamă pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor (Forma TUS 12)?

Da, avînd în vedere faptul că calculul acestei taxe, în contextul modificărilor realizate prin această Lege, se pune în sarcina organelor împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale, începînd cu trimestrul IV al anului 2012, contribuabilii-subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor nu mai au obligaţia de a prezenta dări de seamă aferente acesteia.
Detalii
24
05 2013
1320

Законом О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 178 от 11 июля 2012 года (МО № 190-192 от 14.09.2012 г.) статья 281 раздела VI Налогового кодекса дополнена частью 2, содержание которой определяет, что в случае, если после начала налогового периода изменился субъект налогообложения, для предшествующего субъекта возникает право произвести перерасчёт налога на недвижимое имущество пропорционально периоду, в течение которого он состоял в этом качестве.

Следует ли понимать, что за период до вступления в силу данных изменений, т. е. до 14 cентября 2012 года, субъекты налогообложения не имели права на перерасчёт налога на недвижимое имущество в случае, когда имущество, за которое налог был уплачен, в течение налогового года было отчуждено?
Detalii
23
05 2013
2242

Prin Legea nr. 178 din 11 iulie 2012 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, art. 281 din Titlul VI al Codului fiscal este completat cu un alineat nou (2), care prevede că, în caz de schimbare, după începerea anului fiscal, a subiectului impunerii, subiectul anterior al impunerii este în drept să solicite/să efectueze calcularea (recalcularea) impozitului pe bunurile imobiliare proporţional perioadei în care a deţinut această calitate.

Rezultă din acest fapt că, pentru perioada de pînă la intrarea în vigoare a acestor modificări, adică din 14 septembrie 2012, subiecţii impunerii nu aveau obligaţia de a realiza recalcularea impozitului pe bunurile imobiliare, în cazul în care bunurile imobiliare, pentru care impozitul a fost achitat in cursul perioadei fiscale, au fost înstrăinate?
Detalii
23
05 2013
1360

В связи с открытием нового магазина предприятие в рекламных целях роздало детям в качестве подарка футболки и кепки. Стоимость этих подарков не превышает лимит 0,2%, установленный лит. c) ч. (2) ст. 95 Налогового кодекса. В какой графе Декларации по НДС следует отражать поставки товаров, которые были осуществлены в рекламных целях и по которым не возникает обязательство по начислению НДС?

В соответствии с лит. с) ч. (2) ст. 95 Налогового кодекса, поставки товаров, услуг, осуществленные безвозмездно в рекламных целях и/или с целью активизации продаж в годовом размере 0,2 процента дохода от продаж, полученного в течение года, предшествующего году, в котором осуществляется поставка, не являются объектом обложения НДС. Следовательно, по данным поставкам не возникают какие-либо обязательства по НДС.
Detalii
23
05 2013
1346

Compania, în legătură cu deschiderea unui nou magazin, a oferit copiilor maiouri şi chipiuri în calitate de cadouri cu caracter promoţional. Valoarea cadourilor oferite nu depăşeşte limita de 0,2%, stabilită de art. 95 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal. În care boxa a Declaraţiei privind T.V.A., urmează a fi reflectate livrările de mărfuri care au fost efectuate în scop de publicitate, pentru care nu apare obligaţia de calculare a T.V.A.?

În conformitate cu art. 95 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări, obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, nu reprezintă obiect al impunerii cu T.V.A… Prin urmare, pentru livrările respective nu survin careva obligaţii privind T.V.A…
Detalii
23
05 2013
1437

Предприятие – плательщик НДС в данный на- логовый период заключило контракт на поставку легкового автомобиля, находившегося на балансе предприятия. На момент заключения контракта был получен аванс в размере 25% от стоимости автомобиля. Учитывая, что поставка легкового автомобиля освобождена от НДС, в какой графе Декларации по НДС следует указывать сумму полученного аванса?

В соответствии сп. 24) ч. (1) ст. 103 Налогового кодекса, поставки легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств (товарные позиции 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333) осуществляются без применения НДС.
Detalii
23
05 2013
2305

Întreprinderea plătitoare de T.V.A. în perioada de gestiune a încheiat un contract de livrare a autoturismului aflat la bilanţul întreprinderii. La momentul încheierii contractului, a fost primit un avans în valoare de 25% de la valoarea autoturismului. Ţinînd cont ca livrarea autoturismului este scutită de T.V.A., în care boxă a Declaraţiei privind T.V.A. se reflectă suma avansului primit?

În conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 24) din Codul fiscal, livrarea autoturismele şi a altor autovehicule (poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324 870331, 870332, 870333) se efectuează fară aplicarea T.V.A…
Detalii