avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

15
09 2011
1992

Urmează oare de a fi perfectată factura fiscală în adresa subantreprenorului, la transmiterea materialelor de construcţie pentru prestarea serviciilor de construcţie a imobilului?

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu T.V.A. constituie livrarea de mărfuri şi servicii efectuată de către subiecţii impunerii, care reprezintă rezultatul activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.

Livrarea de mărfuri, potrivit art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială.

Astfel, ţinînd cont de faptul că, de către antreprenor se transmit materialele de construcţie subantreprenorului în vederea executării lucrărilor, fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, nu apare obiect al impunerii cu T.V.A., urmînd a fi perfectat documentul primar cu regim special – factura.
15
09 2011
1409

Este necesar de a elibera factura fiscală la transmiterea producţiei de la o subdiviziune la o altă subdiviziune în cadrul uneia şi aceleiaşi întreprinderi?

Conform art. 117 alin (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil, care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal.

Potrivit art. 93 alin. (3) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor.

Prin urmare, reieşind din considerentul că, la transportarea mărfurilor dintr-o subdiviziune în alta, în cadrul aceleiaşi întreprinderi, nu are loc transmiterea dreptului de proprietate, obligaţia de a elibera factura fiscală nu survine.

Astfel, potrivit pct. 2 din Instrucţiunea privind modul de completare a facturii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 47 din 31.03.2010, la transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial, entitatea va emite documentul primar cu regim special – factura
15
09 2011
2945

Распространяется ли освобождение от НДС, указанное в ст. 103 (1) п. 20) Налогового кодекса, на услуги издательской деятельности и на уровне субподрядчика?

Согласно ст. 103 (1) п. 20) Налогового кодекса, книжная продукция и периодические издания освобождены от НДС, за исключением носящих рекламный и эротический характер, а также услуги по изданию книжной продукции и периодических изданий, за исключением носящих указанный характер.

В связи с тем, что в Налоговом кодексе нет определения понятия «услуги по изданию», то по данному определению применяются нормы гражданского права.
Detalii
15
09 2011
6043

Se aplică scutirea de T.V.A. stabilită prin art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, la producţia de carte şi publicaţii periodice, şi la nivel de subantreprenor?

Potrivit art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, este scutită de T.V.A. producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic), precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat.

De asemenea, menţionăm că, Codul fiscal nu defineşte în scopuri fiscale noţiunea de „servicii de editare”, şi, prin urmare, în lipsa unei astfel de reglementări, se aplică legislaţia civilă în vigoare.

Actul legislativ special, care reglementează activitatea editorială, este Legea cu privire la activitatea editorială nr. 939-XIV din 20.04.2000. Legea menţionată nu defineşte expres noţiunea „servicii de editare”. Prin urmare, conform principiilor coerenţei şi consecvenţei reglementărilor legislative, stabilite de art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, la aplicarea actului legislativ trebuie să se ţină cont de prevederile generale ale acestuia şi concordanţa între prevederile diferitor articole ale legii.
Detalii
15
09 2011
2847

Как будет определяться место поставки услуг при аренде площади за пределами Республики Молдова в связи с участием в выставке?

В соответствии со ст. 111 ч. (1) лит. а) Налогового кодекса, для услуг, связанных с недвижимым имуществом, местом поставки признается место нахождения данного имущества.

Следовательно, исходя из положений ст. 111 и ст. 93 п. 9) Налогового кодекса, при аренде площади для участия в выставке за пределами Республики Молдова не возникает импорт услуг и, соответственно, не возникают обязательства по НДС для резидента Республики Молдова, приобретшего данные услуги.
15
09 2011
2634

Cum se va califica locul prestării serviciilor, pentru arenda spaţiului în afara teritoriului Republicii Moldova, în legătură cu participarea la expoziţie?

Potrivit art. 111 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, pentru serviciile legate de bunurile imobile, locul livrării acestor servicii se consideră locul aflării bunurilor imobile.

Astfel, reieşind din prevederile art. 111 şi art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, serviciile de arendă a spaţiului pentru participare la expoziţie în afara teritoriului Republicii Moldova, nu reprezintă servicii de import şi, prin urmare, nu determină apariţia cărorva obligaţii privind T.V.A. pentru rezidentul Republicii Moldova care le-a procurat.
15
09 2011
3100

Может ли считаться акт выполненных работ документом, подтверждающим экспорт услуг?

В соответствии сп. 23 Положения о возмещении налога на добавленную стоимость, утвержденного ПП № 1024 от 01.11.2010, по поставкам услуг субъекты налогообложения должны представить, наряду с другими документами, подтверждение от получателя данных услуг (при необходимости представляется официальный перевод, заверенный нотариусом).

В соответствии со ст. 20 ч. (4) Закона о бухгалтерском учете № 113 от 27.04.2007, для операций по экспорту-импорту активов и услуг в качестве первичных документов могут использоваться документы, применяемые в международной практике или предусмотренные договором.
Таким образом, принимая во внимание тот факт, что акт выполненных работ является актом, утвержденным обеими сторонами, который подтверждает поставку услуг поставщиком и получение услуг второй стороной, данный акт является достаточным для подтверждения поставленной на экспорт услуги.
15
09 2011
2579

În ce condiţii este înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A. agentul economic format prin contopirea a doi agenţi economici?

În conformitate cu prevederile art. 185 alin (3) din Codul fiscal, reorganizarea persoanei nu schimbă pentru succesorul acesteia termenele de stingere a obligaţiei ei fiscale. În cazul reorganizării persoanei, drepturile şi obligaţiile ei trec la întreprinderea nou-creată. Înainte de a se reorganiza, întreprinderea va înştiinţa despre aceasta organul fiscal, în raza căruia se află, pentru efectuarea unui control fiscal şi determinarea volumului de drepturi şi obligaţii succesoare ale persoanei nou-create.
Detalii
15
09 2011
3149

Poate fi considerat actul de îndeplinire a lucrărilor drept un document confirmativ al serviciului exportat?

Potrivit prevederilor pct. 23 din Regulamentul privind restituirea T.V.A., aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1024 din 01.11.2010, pentru livrările de servicii, subiecţii impozabili, împreună cu alte documente, urmează să depună şi confirmarea de la beneficiarul serviciilor exportate (în caz de necesitate, se prezintă traducerea autentificată de notar).
Detalii
15
09 2011
1527

Физическое лицо – резидент Республики Молдова одновременно занимает должность директора на двух предприятиях, и рабочее время на каждом предприятии является равным. Каким образом в данной ситуации следует поступать с личным освобождением работника? На каком предприятии работник может воспользоваться личным освобождением при исчислении подоходного налога с заработной платы?

Согласно ч. (1) ст. 33 Налогового кодекса, в 2011 году каждый налогоплательщик (физическое лицо – резидент) имеет право на личное освобождение в размере 8100 леев в год. Также, согласно ч. (2) ст. 33 Налогового кодекса, личное освобождение составляет 12000 леев в год для следующих лиц:
Detalii