avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

12
07 2013
2720

Предприятие «А» не является правопреемником и не имело никаких трудовых взаимоотношений с работниками, в пользу которых, в соответствии с решением Судебной инстанции, предприятие обязано уплатить задолженность по заработной плате

Данная задолженность образовалась как результат несостоятельности предприятия «В», само предприятие было ранее ликвидировано и отчуждено, а текущие и исторические долги были получены предприятием «А» по решению судебной инстанции и в соответствии с решением собрания кредиторов с соблюдением процедуры, установленной Законом о несостоятельности. Следует ли предприятию «А» при осуществлении выплат в виде заработной платы в пользу бывших работников предприятия «В» удержать подоходный налог у источника выплаты?

Действительно, согласно положениям ч. (1) ст. 88 Налогового кодекса (далее – НК), каждый работодатель, осуществляющий выплату работнику заработной платы (включая премии и предоставленные льготы), обязан с учетом требуемых работником освобождений и вычетов исчислять и удерживать из этих выплат налог, определяемый в порядке, установленном Правительством.
Detalii
12
07 2013
2153

Întreprinderea „A” nu este succesor de drepturi și nu a avut raporturi de muncă cu angajații, în folosul cărora, potrivit deciziei instanței de judecată, aceasta este obligată să plătească restanțele la plata salariilor.

Restanța respectivă s-a format ca urmare a insolvabilității întreprinderii „B”, care a fost anterior lichidată și înstrăinată, iar datoriile sale curente și istorice, conform deciziei instanței de judecată și în baza deciziei adunării creditorilor, respectînd procedura stabilită în Legea insolvabilității, au fost preluate de întreprinderea „A”. Urmează oare întreprinderea „A” să rețină impozitul pe venit la sursa de plată la efectuarea plăților sub forma de salarii în folosul foștilor angajați ai întreprinderii „B”?

Într-adevăr, în conformitate cu prevederile art. 88, alin. (1) din Codul Fiscal (denumit în continuare CF), fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.
Detalii
12
07 2013
1766

О начислении износа на основные средства, полученные на безвозмездной основе

Следует ли начислять износ на основные средства, полученные на безвозмездной основе. Признаются ли данные расходы в финансовом учете с отражением их в строке 0102 при заполнении Декларации VEN12?

Согласно ч. (2) ст. 26 НК, собственность, на которую начисляется износ – это используемая в предпринимательской деятельности материальная собственность, отраженная в бухгалтерском балансе налогоплательщика в соответствии с законодательством, стоимость которой предположительно уменьшается по мере физического и морального износа и время службы которой превышает один год, а стоимость – 6 000 леев.
Detalii
12
07 2013
4428

Privind calcularea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit

Este oare necesar de calculat uzura mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit? Sunt recunoscute aceste cheltuieli în dările de seamă financiare cu reflectarea lor în rîndul 0102 la completarea Declarației VEN12?

Conform art. 26 alin. (2) din Codul Fiscal proprietatea pentru care se calculează uzura este proprietatea materială folosită în activitatea de întreprinzător și reflectată în bilanţul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislaţia, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6 000 lei.
Detalii
12
07 2013
1820

Налогообложение платных медицинских услуг

Публичные медико-санитарные учреждения, на основании ст. 511 НК, освобождаются от налога на доход от деятельности по оказанию медицинских услуг. Поскольку платные медицинские услуги не освобождены от подоходного налога, какой налоговый режим следует применять в данном случае – 3% или 12%? При применении общеустановленного режима налогообложения можно ли корректировать некоторые расходы, заполнив Приложение 2D к Декларации?

Согласно ст. 511 НК, публичные и частные медико-санитарные учреждения освобождаются от налога на доход от деятельности по оказанию медицинских услуг, связанных с реализацией Единой программы обязательного медицинского страхования (согласно договорам, заключенным с Национальной компанией медицинского страхования).
Detalii
12
07 2013
2956

Impozitarea serviciilor medicale contra plată

Instituţia medico-sanitară publică este scutită de impozitul pe venit obţinut din activitatea prestatorilor de servicii, în baza art. 511 din Codul fiscal. Dat fiind că serviciile medicale contra plată nu sunt scutite de impozitul pe venit, care regim de impozitare poate fi aplicat – 3% sau 12%. În cazul aplicării regimului de impozitare în modul general stabilit, se va ajusta unele cheltuieli prin Anexa 2D la Declaraţie?

Instituţiile medico-sanitare publice şi private, conform prevederilor art. 511 din Codul fiscal, se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din activitatea prestatorilor de servicii medicale legate de realizarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (conform contractelor încheiate cu Compania Naţională de Asigurare Medicală).
Detalii
12
07 2013
1394

Обязан ли налогоплательщик, который не был исключен из Государственного регистра, представить декларацию о подоходном налоге (Форма VEN12) за период налогового года?

В соответствии с ч. (3) ст. 121 НК, для ликвидируемых или реорганизуемых предприятий налоговым периодом считается период с начала календарного года до дня исключения предприятия из Государственного регистра.
Detalii
12
07 2013
1763

Este obligat contribuabilul care, nu a fost radiat din Registrul de stat, de a prezenta Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) pentru perioada anului fiscal?

În conformitate cu art. 121 alin. (3) din Codul fiscal, pentru întreprinderile lichidate sau reorganizate, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic pînă la data radierii întreprinderii din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.
Detalii
12
07 2013
1419

Налогообложение доходов администратора Административного совета общества – резидента одного из Договаривающихся государств

Считается ли источником дохода, облагаемым налогом, доход в виде заработной платы и иных подобных выплат, полученный физическим лицом – резидентом Республики Молдова за услуги, предоставленные в качестве члена Административного совета общества – резидента одного из Договаривающихся государств?

На основании положений лит. b) и с) ч. (1) ст. 13 НК, субъектами обложения подоходным налогом у источника выплаты являются физические лица резиденты – граждане Республики Молдова, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и в течение налогового периода получают налогооблагаемые доходы из любых источников, находящихся в Республике Молдова, и из любых источников, находящихся за пределами Республики Молдова, за их деятельность в Республике Молдова, в том числе, получают инвестиционный и финансовый доход из любых источников, находящихся за пределами Республики Молдова.
Detalii
12
07 2013
1601

Impozitarea venitului administratorului Consiliului de Administrare al unei societăţi, rezidentă al unui Stat Contractant

Se consideră sursă de venit impozabilă venitul salarial şi alte plăţi similare, achitate unei persoane fizice rezidente din Republica Moldova pentru serviciul efectuat în calitate de membru al Consiliului de Administrare al unei societăţi, rezidentă al unui Stat Contractant?

Subiecţi ai impunerii cu impozitul pe venit la sursa de plată, potrivit prevederilor lit. b) şi c) alin. (1) al art. 13 din Codul fiscal, sunt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, dar pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova, inclusiv obţin venit din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova.
Detalii