avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

18
03 2013
1453

Отражается ли доход, выплаченный субъектом в натуральном виде (пшеница и подсолнечник) в пользу физических лиц за сдачу в аренду сельскохозяйственных земель в Информации (форма IAS09)? Какие первичные документы должен составлять хозяйствующий субъект в случае поставки сельскохозяйственной продукции в натуральном виде?

В соответствии с частью (3) ст. 92 Налогового кодекса, субъекты, выплачивающие доходы физическим лицам – гражданам, должны в течение месяца после окончания налогового года представить территориальному налоговому органу отчет о выплатах, произведенных из источников дохода, отличных от заработной платы, а также сумме налога, удержанного из данных выплат.

Соответственно, суммы, выплаченные в пользу обладателей сельскохозяйственных земель, должны быть включены в Информацию о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат (форма IAS09), согласно Приложению № 4 к Постановлению Правительства № 10 от 19 января 2010 года, кроме информации об удержанном подоходном налоге.
Detalii
18
03 2013
1706

Venitul achitat persoanelor fizice, de către entitate, pentru arenda terenurilor agricole, în formă naturală (grîu şi floarea soarelui), urmează de a fi reflectat în Nota de informare (Forma IAS09), sau nu? Ce documente primare va întocmi agentul economic în cazul livrării producțirei agricole în formă naturală?

În temeiul prevederilor art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, în cazul în care entitatea achită venituri persoanelor fizice-cetăţeni, este obligată să prezinte organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal, o dare de seamă privind plăţile achitate din sursele de venit altele decît salariul, şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS09), anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010.

Astfel, sumele achitate în favoarea deţinătorilor de terenuri agricole, urmează a fi inclusă în Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit altele decît salariul şi impozitul reţinut din aceste plăţi (Forma IAS09), potrivit Anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010, fără indicarea impozitului pe venit.
Detalii
18
03 2013
2197

Хозяйствующий субъект заключил договоры аренды сельскохозяйственных земель с физическими лицами – гражданами на 2012-2013 гг. В соответствии с положениями контрактов, оплата за аренду земли производится в октябре-ноябре путем поставки сельскохозяйственной продукции (пшеница и подсолнечник). Удерживается ли подоходный налог у источника выплаты в размере 7% или 10% от выплат, осуществленных в пользу обладателей сельскохозяйственных земель?

Налогооблагаемые источники дохода определены ст. 18 Налогового кодекса. Учитывая тот факт, что, в соответствии с лит. d) вышеуказанной статьи, доход от аренды (найма) является налогооблагаемым источником дохода, этот доход включается в валовой доход налогоплательщика.

Также, согласно положениям ст. 90 Налогового кодекса, из выплат, осуществленных в пользу физического лица за аренду земель сельскохозяйственного назначения, не удерживается предварительно подоходный налог в размере 7%.

Аналогично, и положения части (3) ст. 901 Налогового кодекса не предусматривают окончательного удержания подоходного налога в размере 10% от доходов, полученных от сдачи в аренду сельскохозяйственных земель.
Detalii
18
03 2013
3587

Agentul economic a încheiat contracte de arendă a terenurilor agricole cu persoanele fizice-cetățeni pentru anul 2012-2013. Conform prevederilor contractelor, plata pentru arenda terenurilor se efectuează în lunile octombrie-noiembrie prin livrarea producției agricole (grîu şi floarea soarelui). Urmează a fi reținut impozit pe venit la sursa de plată în mărime de 7% sau 10% la achitarea plăților în favoarea deținătorilor de terenuri agricole?

Sursele de venit impozabile sunt specificate în prevederile art. 18 din Codul fiscal. Ţinînd cont de faptul că venitul din chirie (arendă) este sursă de venit impozabilă, potrivit lit. d) din articolul menţionat, venitul dat urmează a fi inclus în venitul brut al contribuabilului.

Totodată, potrivit prevederilor art. 90 din Codul fiscal, din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pentru arenda terenurilor agricole, entitatea nu urmează să reţină în prealabil impozitul pe venit în mărime de 7%.

În acest sens, nici prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal nu permite reţinerea finală a impozitului în mărime de 10% din venitul arendei terenurilor agricole.
Detalii
18
03 2013
1479

Отражается ли в графе 5 Информации (форма IAL 09) сумма заработной платы, начисленной хозяйствующим субъектом за декабрь 2012 года, но выплаченной в январе 2013 года?

Порядок заполнения Информации о заработной плате и о других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат (форма IAL09), изложен в Приложении № 6 к Постановлению Правительства № 10 от 19 января 2010 года.

Так, в соответствии с положениями пункта 4 данного приложения, в графе 5 указанной Информации, представляемой за отчетный налоговый период, указывается сумма задолженности по заработной плате, не выплаченной работодателем, по которой не были использованы все ежегодные освобождения, предусмотренные ст. 33, 34 и 35 Налогового кодекса.
Detalii
18
03 2013
2314

Se va reflecta în coloana 5 din Nota de informare (Forma IAL 09) suma plăților salariale, care au fost calculate de către agentul economic pentru luna decembrie anul 2012, dar care a fost achitată în luna ianuarie a anului 2013?

Modalitatea de completare a Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAL 09) este expusă în anexa nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010.

Astfel, în conformitate cu prevederile pct. 4 din anexa dată, în col. 5 din Nota de informare menţionată, prezentată pentru perioada fiscală de gestiune, urmează de a fi indicate sumele restante la salariu, neachitate de către patron, la care nu au fost folosite toate scutirile anuale stipulate la art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal.
Detalii
18
03 2013
2736

Следует ли удерживать налог у источника при выплате заработной платы гражданину Российской Федерации, осуществляющему деятельность в течение 50 дней календарного года на борту воздушного судна или поезда, зарегистрированного в Республике Молдова и принадлежащего хозяйствующему субъекту, зарегистрированному в Республике Молдова?

В соответствии с п. 3 ст. 15 Соглашения, независимо от положений пунктов 1 и 2 данной статьи, вознаграждение, получаемое в связи с работой по найму, осуществляемой на борту морского, речного или воздушного судна, дорожного транспортного средства, эксплуатируемого в международных перевозках, может облагаться налогом в Договаривающемся Государстве, резидентом которого является лицо, эксплуатирующее морское, речное или воздушное судно, дорожное транспортное средство.
Detalii
18
03 2013
2506

Если резидент Российской Федерации осуществляет деятельность по найму на территории и у работодателя из Республики Молдова только в течение одного месяца, облагается или нет налогом у источника выплаты этот доход в виде заработной платы, учитывая то, что работник не является резидентом Республики Молдова?

В соответствии с положениями пункта 1 ст. 15 Соглашения, и в случае доходов, полученных резидентом Российской Федерации за работу по найму, осуществленную на территории Республики Молдова только в течение одного месяца, доход от этой работы подлежит налогообложению у источника выплаты в Республике Молдова.

В случае, если физическое лицо – гражданин, являющееся резидентом Российской Федерации, трудоустроено на предприятии – резиденте Республики Молдова, но не осуществляет работу по найму непосредственно на территории Республики Молдова, выплаты, осуществленные в пользу резидента Российской Федерации, не облагаются налогом у источника выплаты в Республике Молдова.
Detalii
18
03 2013
2158

Необходимо ли удерживать налог у источника в случае выплаты заработной платы за работу, осуществленную для предприятия Республики Молдова, если лицо не находилось или не осуществляло деятельность на территории Республики Молдова?

Согласно ст. 4 Налогового кодекса, если международным договором, регулирующим налогообложение или содержащим нормы, регулирующие налогообложение, одной из сторон которого является Республика Молдова, установлены иные правила и положения, чем те, которые предусмотрены внутренним налоговым законодательством, применяются правила и положения международного договора.

В соответствии с п. 1 ст. 15 Соглашения, «С учетом положений статей 16, 17 и 18 настоящего Соглашения, заработная плата и другие подобные вознаграждения, получаемые резидентом Договаривающегося Государства в связи с работой по найму, облагаются налогом только в этом Государстве, если только работа по найму не осуществляется в другом Договаривающемся Государстве. Если работа по найму осуществляется в другом Договаривающемся Государстве, полученное в связи с этим вознаграждение может облагаться налогом в этом другом Государстве».
Detalii
18
03 2013
2199

Как правильно применять положения ст. 15 Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством Российской Федерации?

Пункт 1 ст. 15 Соглашения устанавливает общие правила налогообложения доходов от работы по найму (иные, чем пенсия), согласно которым подобные доходы облагаются налогом в Государстве, в котором фактически осуществляется работа по найму. Работа по найму осуществляется там, где работник присутствует физически при выполнении действий, за которые выплачивается доход в качестве вознаграждения за работу по найму. Следствием данного факта может быть ситуация, в которой резидент одного Договаривающегося государства, получающий вознаграждение за работу по найму из источников, расположенных в другом Договаривающемся государстве, не может облагаться налогом в другом Договаривающемся государстве в связи с этим вознаграждением только потому, что результат его работы был использован в другом Договаривающемся государстве.
Detalii