avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

03
06 2020
93

29.3.1.28. Urmează persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției să rețină un impozit pe venit la sursa de plată din plățile direcționate în folosul persoanei fizice care transmite în locațiune un bun mobil? Apare obligația de a înregistra contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat?

Potrivit art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.
Detalii
03
06 2020
594

28.3.38. Constituie oare obiect al impozitării cu TVA casarea activelor materiale?

În conformitate cu art. 95 alin. (1) din Codul Fiscal, obiecte impozabile constituie:

a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;

b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice;

c) importul serviciilor în Republica Moldova;
Detalii
02
06 2020
144

8. (41.2) Cum va fi determinată valoarea subvenției pentru dobânzi plătite în cazul depășirii sumei împrumutului din suma plăților salariale pentru perioada decembrie 2019 - februarie 2020 și în același timp depășind rata dobânzii la împrumuturile acordate prin Regulamentul privind modul de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 (Ordinul MF nr.66 din 20.05.2020) (8,76% în lei și 4,40% în valută străină)?

În conformitate cu prevederile pct.20 din Regulamentul privind modul de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 (Ordinul MF nr.66 din 20.05.2020), pentru confirmarea subvenției, se prezintă următoarele documente în copie:
Detalii
02
06 2020
90

7. (41.3) La ce curs a valutei străine se va aplica la determinarea limitei maximale a subvențiilor pentru împrumuturile în valută străină, dacă dobânda este plătită în valută străină?

În cazul împrumuturilor oferite în valută străină la determinarea valorii maxime a creditului în conformitate cu art.4 alin.(20) din Legea nr.60 din 23.04.2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, mărimea acestuia se va aprecia reieșind din cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data la care a avut loc contractarea creditului.
Detalii
02
06 2020
130

6. (41.4) Care sume ale dobânzilor bancare sunt pasibile subvenționării?

Ordinea de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare este reglementată de art.I, Capitolul 1 din Legea nr.60 din 23.04.2020 „Privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor ace normative” (MO nr.108-109 din 25.04.2020) și Regulamentul privind modul de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, apobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.66 din 20.05.2020 (MO nr.118-123 din 22.05.2020) (în continuare Regulament).
Detalii
02
06 2020
82

5. (41.5) Se va subvenționa oare suma dobânzii lunare în cazul în care debitorul va admite restanță și își va onora cu întârziere obligația față de creditor, astfel încît, pe parcursul unei luni se va achita rata de credit, inclusiv dobânda, atât pentru luna curentă, cât și pentru luna precedentă?

Potrivit pct.5 din Regulamentul privind modul de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 (Ordinul Ministerului Finanțelor nr.66 din 20.05.2020), mărimea subvenției lunare o constituie suma dobînzii lunare achitate pentru creditele contractate în cadrul Programului de subvenționare.

Totodată, atît prevederile Legii nr.60 din 23.04.2020, cît și cele ale Regulamentului nu restricționează realizarea dreptului la subvenționare în cazul nerespectării graficului de onorare a obligației față creditor. Este, însă de menționat, că în cazul achitării dobînzii după 31.12.2020, aceasta nu se va subvenționa, chiar dacă este aferentă unei din luni cuprinse în perioada mai-decembrie 2020.
02
06 2020
123

4. (41.6) Care este suma maximă a subvenției pentru dobînzile bancare?

Se supune subvenționării, în condițiile stabilite de Regulamentul privind modul de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, dobînda lunară achitată aferentă creditelor contractate.

Totodată, suma maximă a subvenției este limitată de următoarele condiții:
Detalii
02
06 2020
138

3. (41.7) Care este procedura de solicitare a subvenției?

Subvenția se solicită prin depunerea cererii de acordare a subvenției conform modelului prezentat în anexa nr.1 la Regulament. Cererea se depune la Direcția Generală de Administrare Fiscală conform razei de deservire sau la Direcția Generală Administrarea Contribuabililor Mari, în cazul contribuabililor deserviți în cadrul acesteia. Cererea poate depusă atît pe suport de hîrtie, cît și la adresa de e-mail a subdiviziunii corespunzătoare a SFS cu aplicare semnăturii electronice.
Detalii
02
06 2020
72

2. (41.8) Este oare în drept să solicite acordarea subvenției o organizație obștească/necomercială?

În calitate de subiecți ai subvenționării sunt specificate întreprinderile. În acest sens, potrivit art.3 alin.1 și 2 din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, întreprinderea este o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat, care constituie un agent economic.
Detalii