avatar

Sectorul agrar

Agricultura este unul din cele mai importante domenii de activitate din Republica Moldova. În această rubrică vom expune subiecte ce țin de contabilitatea în agriculltură, formarea prețurilor etc.

15
06 2022
923

Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată și declararea veniturilor în cazul arendării terenurilor agricole

În procesul depunerii Declarațiilor persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, una dintre cele mai frecvente întrebări pe care și le-au pus contribuabilii-cetățeni s-au referit la necesitatea onorării obligațiilor fiscale (achitarea impozitului și declararea) ca rezultat al transmiterii în arendă a terenurilor agricole. Prin urmare, urmează să analizăm într-un studiu de caz obligațiile fiscale ce apar atât la persoanele juridice, cât și persoanele fizice-cetățenii ce transmit în arendă terenurile agricole.


Detalii

07
06 2022
722

Compensarea parțială a accizelor la motorină utilizată de producători agricoli. Mecanismul de acordare, aspecte contabile și fiscale

Prin Hotărârea Guvernului nr. 275/2022 a fost aprobat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorină utilizată de producători agricoli în anul 2022 (Regulament).

Regulamentul stabileşte modul de repartizare a mijloacelor financiare destinate compensării parţiale a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022 pentru efectuarea lucrărilor în exploataţiile agricole. Conform prevederilor stabilite în Regulament, accizele
Detalii

28
04 2022
364

Legea zootehniei: crearea societăților de ameliorare în sector

Cerințele de organizarea instituțională şi administrarea sectorului zootehnic, cele privind comerțul, condițiile de eliberare a certificatelor zootehnice, dar și drepturile și obligațiile deținătorilor de animale vor fi reglementate de o nouă lege a zootehniei, proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea avizului acesteia fiind susținut de Cabinetul de miniștri în ședința din 27 aprilie.
 
 Legea zootehniei se va aplica pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea în cazul în care se intenționează ca animalele sau descendenții să fie înscrise ca animale de reproducție de rasă pură într-un registru genealogic. În același timp, prevederile legii nu se vor extinde
Detalii
12
04 2022
688

Aplicarea variantei dezvoltate și simplificate a metodei „direct-costing” la determinarea venitului marginal pe produse, sectoare și subsectoare agricole

 Unul din cele mai importante sectoare ale sistemului contabil naţional reprezintă contabilitatea de gestiune, care este un „sistem de colectare, prelucrare, pregătire şi transmitere a informaţiei contabile pentru planificarea, calcularea costurilor, verificarea şi analiza executării bugetelor, în scopul pregătirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale”1. Acest important sistem foloseşte metode şi procedee proprii, are trăsături distinctive şi formează un cerc vast de indicatori, care, la rândul său, influenţează nemijlocit conţinutul şi scopurile contabilităţii financiare. Importanţa acesteia rezultă din tipul de conexiune care prevede realizarea legăturilor reciproce cu ajutorul conturilor de control (adică a
Detalii

11
04 2022
270

Facilitarea accesului producătorilor agricoli la sursele FNDARM

Hotărârea Guvernului nr.226 din 4 aprilie 2022 pentru modificarea HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) a intrat în vigoare, fiind publicată în MO pe data de 8 aprilie curent. Modificările au fost operate în scopul facilitării accesului producătorilor agricoli la sursele Fondului, precum și pentru îmbunătățirea politicilor de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural prin ajustare la necesitățile economiei naționale.
 
Astfel, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pe lângă dreptul de a distribui mijloacele Fondului, poate redistribui mijloacele financiare nevalorificate până la data de 1 septembrie
Detalii
01
04 2022
1140

Radierea GȚ inactive din registrele de stat

Din 1 mai 2022 va fi pusă în aplicare procedura simplificată de radiere din Registrele de stat a gospodăriilor țărănești inactive. În Monitorul Oficial din 1 aprilie 2022 (nr. 88-95) a fost publicată Legea nr.51 din 10 martie 2022 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) și modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Documentul are drept scop susținerea micului business din agricultură, care prevede instituirea unor măsuri de suport pentru activitatea gospodăriilor țărănești (de fermier) (în continuare – GȚ).    
 


Detalii

28
03 2022
527

Ajutorul umanitar extern (motorină) acordat de către România. Aspecte contabile și fiscale

Conform art.18 alin.(1) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, entitatea are obligaţia de a ţine contabilitatea şi de a întocmi situaţiile financiare în modul prevăzut de lege, de standardele de contabilitate şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art.8 alin.(1) lit.b). Modul de contabilizare a stocurilor şi de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare este stabilit în SCN „Stocuri”, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118/2013, cu modificările ulterioare.
 


Detalii

22
03 2022
528

Декларация UNIF21 и использование труда поденщиков

Какую декларацию должно представлять крестьянское хозяйство (КХ), которое не зарегистрировано в качестве плательщика НДС и имеет 2 работников, но на протяжении налогового периода 2021 г. использовало труд 5 поденщиков?
 
В соответствии с ч. (11) ст. 83 Налогового кодекса,  в отступление от положений п. d) ч. (2) ст. 83 НК, индивидуальный предприниматель, крестьянское (фермерское) хозяйство, в которых среднегодовая численность работников на протяжении всего налогового периода не превышает трех единиц и которые не зарегистрированы в качестве плательщиков НДС, не позднее 25 марта года, следующего за отчетным
Detalii
15
03 2022
1501

Declarația UNIF21 și beneficierea de munca zilierilor

  Care este tipul declarației ce urmează să prezinte Gospodăria Țărănească (GȚ), care nu este înregistrată ca plătitori de TVA și are 2 angajați, dar pe parcursul perioadei fiscale 2021 a beneficiat de munca a 5 zilieri ?
 
În conformitate cu art. 83 alin. (11) din Codul fiscal,  prin derogare de la prevederile art. 83 alin.(2) lit.d) din CF, întreprinzătorul individual sau gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (declaraţie) cu privire la impozitul pe venit.


Detalii

11
03 2022
1554

Procedura simplificată de radiere din Registre a GȚ inactive se va aplica din 1 mai 2022

Proiectul legii privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier), care a fost elaborat în scopul simplificării procedurii de radiere din Registrul gospodăriilor țărănești și din Registrul fiscal de stat a GȚ inactive, a fost votat în cadrul ședinței Parlamentului din 10 martie anul curent în prima și a doua lectură.
 
Prevederile proiectului vor fi puse în aplicare din 1 mai 2022 și presupun susținerea GȚ inactive prin anularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă (CAS), a majorărilor de întârziere (penalităților) și a amenzilor calculate și neachitate până la data radierii, având în vedere că acestea, de facto, nu au desfășurat activitatea de întreprinzător.


Detalii