avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

11
12 2018
963

Использование налоговых убытков

Порядок перенесения убытков на будущее предусмотрен в ст. 32 Налогового кодекса (НК).

Таким образом, в соответствии с указанной статьей:

  • Если в налоговом периоде расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, превышают валовой доход налогоплательщика в данном налоговом периоде, то сумма убытков от этой деятельности переносится последовательно на пять последующих налоговых периодов (ч. (1) ст. 31 НК).

Detalii
30
11 2018
1429

Reflectarea în IPC18 a recalculelor efectuate pentru perioadele fiscale anterioare

În conformitate cu modificările și completările operate în Codul fiscal, în legislația ce reglementează calcularea și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, începând cu perioada fiscală ianuarie 2018 contribuabilii declară obligațiile aferente impozitului pe venit din salarii, alte venituri impozabile, contribuțiile sociale și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală prin prezentarea Dării de seamă (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 04 octombrie 2017.
Detalii
26
11 2018
1153

Aspecte fiscale ale oferirii certificatelor valorice cadou

Certificatul valoric (numit și certificat /voucher cadou) este emis de comercianți în scopul promovării vânzărilor și poate fi utilizat pentru achiziționarea de diferite produse oferite spre vânzare de aceștia.

Potrivit art. 93 alin. (3) din Codul fiscal (CF), livrarea de mărfuri este definită ca transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepția mijloacelor bănești, achitarea salariului în expresie naturală,
Detalii
26
11 2018
1783

Vânzarea mărfurilor cu reduceri de preț. Aspecte fiscale și contabile

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal (CF), persoanele juridice aplică metoda de evidenţă – contabilitatea de angajamente, conform căreia venitul este raportat la perioada fiscală în care a fost câştigat; sumele reducerii de preţ, ale disconturilor şi rabaturilor acordate/primite în perioada de gestiune pentru livrările/achiziţiile efectuate în anii precedenţi se raportează şi se deduc respectiv în scopuri fiscale în perioada fiscală în care acestea au fost constatate şi/sau calculate, şi/sau acordate.
Detalii
06
11 2018
658

НДС и право на вычет при заключении договора об уступке права требования взамен на вознаграждение

Наше предприятие планирует уступить третьей стороне, экономическому агенту, право требования с должника суммы задолженности в размере 10 тыс. евро. В результате совершения данной сделки планируется, что третья сторона выплатит нашему предприятию сумму в размере восьми тыс. евро, то есть сумму меньшую, чем номинальная стоимость задолженности.

В связи с этим, просим разъяснить если в описанном случае возникает обязательство по начислению НДС или какие-либо последствия в отношении права на вычет в целях определения налогооблагаемого дохода.

Detalii
31
10 2018
752

Regimul fiscal al plăților salariale stabilit pentru angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi

Începând cu 1 octombrie 2018, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi aplică un regim special de impunere a veniturilor cu impozitul pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și prime de asigurări medicale pentru angajații conducători auto. Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor menționate, din partea contribuabililor au apărut un șir de întrebări vizavi de aplicarea acestora. Astfel, în continuare vom examina cele mai frecvente întrebări abordate de contribuabili.


Care sunt impozitele și plățile obligatorii ce urmează a fi calculate și achitate, începând cu 1 octombrie 2018, de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi?
Detalii
16
10 2018
948

Налоговый режим полученных результатов переоценки основных средств

Порядок учета долгосрочных нематериальных и материальных активов и представления соответствующей информации в финансовых отчетах осуществляется в соответствии с положениями Национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) «Долгосрочные нематериальные и материальные активы», утвержденными Приказом МФ № 118 от 06.08.2013 г.
Detalii
11
10 2018
1389

Impozitarea veniturilor persoanelor juridice din înstrăinarea imobilelor

În activitatea agenților economici rezidenți ai Republicii Moldova înstrăinarea imobilelor reprezintă o parte importantă, astfel obținându-se venit impozabil sau pierderi fiscale. În cele ce urmează vom examina aspecte fiscale specifice mijloacelor fixe și impozitării în cazurile înstrăinării imobilului de către entitate, şi anume, prin căile principale:
Detalii
09
10 2018
1201

Activitatea necalificată cu caracter ocazional desfășurată de zilieri: unele aspecte

La 2 septembrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (în continuare – Lege).

Ținem să menționăm faptul că prevederile legii menționate se aplică doar beneficiarilor de lucrări din agricultură, specificate la diviziunea 01 din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
Detalii
08
10 2018
1233

Налоговый режим неиспользованных товаров в связи с истекшим сроком годности

В соответствии с положениями ч. (1) и (3) ст. 46 Налогового кодекса (НК), любое лицо, которое имеет товарно-материальные запасы, предназначенные для использования в производственном процессе, или запасы готовой продукции, обязано вести их учет, если это необходимо для правильного отражения дохода. Методы учета товарно-материальных запасов применяются налогоплательщиком в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета (НСБУ) и Международными стандартами финансового учета (МСФО) (ч. (3) ст. 46 НК).
Detalii