05
05 2021
761

Личное освобождение лиц с ограниченными возможностями

Имеет ли право физическое лицо-резидент с ограниченными возможностями, на которое распространяется право на повышенный размер личного освобождения, на его применение в случае если размер годового налогооблагаемого дохода превышает 360000 леев? Прошу учесть тот факт, что ограничение на использование личного освобождения в указанных условиях предусмотрено только в части, касающейся «обычного» личного освобождения от подоходного налога.
 


Detalii

24
03 2021
958

Anularea scutirii personale în cazul depășirii venitului salarial a sumei de 360 mii lei

Este obligat angajatorul să recalculeze impozitul pe venit din salariu în cazul depunerii cererii de către salariat privind anularea scutirii personale în legătură cu atingerea venitului impozabil în mărime de 360 mii lei?
 
Potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) din CF, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 mii lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 901, are dreptul la o scutire personală anuală în sumă de 25200 lei.
 


Detalii

25
02 2021
1348

СЕТ18 лица, получившего в 2020 г. более 360 тыс. леев

Физическое лицо гражданин РМ получил в 2020 г. налогооблагаемый доход, превышающий 360 000 леев. Обязано ли данное лицо подать декларацию СЕТ18 за 2020 г., учитывая, что, при получении заработной платы в декабре, запросило в бухгалтерии работодателя обеспечение удержания из данной зарплаты подоходного налога, возникающего в результате отказа от личного освобождения, которое было использовано частично в течении года?
 

Detalii
24
02 2021
1401

Particularitățile aplicării impozitului pe venit aferent perioadei fiscale 2020 în cazul persoanelor fizice cu venit anual ce depășește 360 mii lei

Ținând cont de survenirea termenului de depunere a declarațiilor privind impozitul pe venit pentru anul 2020 de către persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător, s-au accentuat mai multe neclarități în partea ce ține de aplicarea scutirilor în cazul persoanelor care au obținut venituri ce depășesc 360 mii lei pe parcursul anului.
 
Potrivit prevederilor art.33 alin.(1) CF (redacția în vigoare pentru anul 2020), fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 mii lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 24 mii lei pe an.


Detalii

15
02 2021
2107

Cum determinăm plafonul de 360 mii lei în scopul utilizării scutirii personale?

Prin Legea nr.122/2019 pentru modificarea unor acte legislative pusă în aplicare din 1 ianuarie 2020, au fost aduse modificări la art.33 din Codul Fiscal (CF), conform cărora dreptul la scutirea personală o au contribuabilii (persoane fizice rezidente) care au un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepția veniturilor prevăzute la art.901 din CF.
 
În conformitate cu art.12 pct.4) din CF, venitul impozabil reprezintă venitul brut, inclusiv facilitățile acordate de angajator, obținut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepția deducerilor și scutirilor aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislației fiscale.

Detalii
12
10 2020
3077

Scutirea personală: evităm presiunea fiscală în anul 2021

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor fizice al căror venit anual se estimează a depăși suma de 360 000 lei să solicite de la contabilitatea de la locul de muncă neaplicarea scutirii personale și efectuarea recalculului obligațiilor la capitolul impozit pe venit, asigurându-se repartizarea parțială a sarcinii fiscale și în lunile rămase până la sfârșitul anului 2020 în vederea evitării presiunii fiscale integrale către data 30 aprilie 2021 (data limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit).
 
   
Amintim, modificările la art. 33 alin.1 din Codul fiscal au fost operate prin Legea nr. 122 din 16.08.2019 , acestea fiind puse în aplicare din 1 ianuarie 2020. 


Detalii