14
09 2017
910

Exportul în străinătate al drepturilor de pensie

Acordurile internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, prevăd exportul prestaţiilor de asigurări sociale, acordate în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor contractante, ceea ce presupune dreptul unui lucrător migrant de a beneficia de prestaţiile dobândite în statele în care şi-a desfăşurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu.

Totodată, exportul prestaţiilor nu se aplică pentru alocaţiile sociale, alocaţiile de stat, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi de maternitate, ajutoarele de şomaj, pensiile pentru vechime în muncă, pensiile speciale pentru unele categorii de cetăţeni, acordate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
Detalii
21
05 2014
1402

În care cazuri se acordă prioritate acordurilor internaționale?

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional.
Detalii
14
05 2014
1115

Pentru ce vor fi cheltuite cele 100 de milioane de euro oferite de Polonia

Mâine, premierii Republicii Moldova şi Poloniei vor semna acordul prin care Varşovia ne acordă un credit preferenţial de 100 de milioane de euro pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar

Împrumutul este acordat în condiţii foarte avantajoase pentru ţara noastră şi confirmă bunele relaţii de cooperare cu Polonia, dar şi sprijinul masiv pe care îl acordă Varşovia Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, se arată într-o notă de argumentare a deciziei Guvernului de aprobare a semnării acordului de împrumut.
Detalii
13
05 2014
1215

Republica Moldova și Polonia vor semna un acord privind modernizarea sectorului animalier

Acordul privind modernizarea sectorului animalier al Republicii Moldova urmează să fie semnat miercuri, 14 mai 2014, în cadrul vizitei oficiale a Prim-ministrului Iurie Leancă la Varșovia. Șeful Guvernului va fi însoțit de un grup de miniștri pentru a participa la Reuniunea anuală a Bordului de Guvernatori al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Semnarea acordului a fost aprobată astăzi de membrii Cabinetului de miniștri, care s-au reunit în ședința Executivului. Documentul prevede obținerea unui credit de asistență în condiții favorabile.
Detalii
29
01 2014
1511

Serviciul Fiscal de Stat va colabora cu Direcţia Generală de Finanţe Publice de pe lângă Ministerul Economiei şi Finanţelor al Republicii Franceze

Şeful Serviciului Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru, şi omologul său francez, Bruno Bezard, au semnat astăzi, la Paris, Acordul de cooperare între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Direcţia Generală de Finanţe Publice de pe lângă Ministerul Economiei şi Finanţelor al Republicii Franceze.
Detalii
27
11 2013
1081

4. (29.4.13) Urmează o companie din Republica Bulgaria să înregistreze o reprezentanţă permanentă în cazul efectuării lucrărilor de instalare a unui utilaj la o întreprindere rezidentă a Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 9 luni?

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 15) din Codul fiscal, reprezentanţă permanentă sau bază fixă reprezintă un loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în Republica Moldova, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent.
Detalii
27
11 2013
737

3. (29.4.14) Pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, în cazul exercitării lucrărilor de proiectare de către compania rezidentă a Federaţiei Ruse certificatul de rezidenţă a fost prezentat în anul 2013.

Dat fiind faptul, că conform contractului, lucrările de proiectare au început la 01 noiembrie 2012, certificatul nominalizat poate fi utilizat pentru perioadele fiscale 2012 şi 2013?

În conformitate cu art.793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat.
Detalii
18
03 2013
1308

În cazul în care cetățeanul Federație Ruse activează la bordul unei aeronave sau a unui tren înmatriculat în Republica Moldova şi care aparține unui agent economic înregistrat în Republica Moldova pe parcursul unui an calendaristic circa 50 zile calendaristice, urmează sau nu a fi impozitate la sursa de plată plățile salariale?

Conform paragrafului 3 al articolului 15 al Acordului, independent de prevederile punctelor 1 şi 2 ale acestui articol, remuneraţiile obţinute în legătură cu activitatea salariată exercitată la bordul unei nave, vapor, aeronavă, vehicul feroviar şi rutier, exploatate în trafic internaţional, vor fi impuse în Statul Contractant în care este rezidentă persoana care exploatează o navă, un vapor, o aeronavă, un vehicul feroviar şi rutier.
Detalii
18
03 2013
1255

În cazul în care rezidentul Federației Ruse desfăşoară activitate salarială pe teritoriul şi la angajatorul din Republica Moldova, pentru un termen doar de o lună de zile, va fi sau nu impozitat la sursa de plată acest venit sub formă de salariu, luînd în considerație că salariatul nu este rezident al Republicii Moldova?

În conformitate cu prevederile paragrafului 1 din art. 15 al Acordului inclusiv în cazul în care rezidentul Federaţiei Ruse desfăşoară muncă salariată pe teritoriul Republicii Moldova doar pentru un termen de o lună de zile, venitul obţinut pentru această muncă urmează a fi impozitat în Republica Moldova la sursa de plată.

În cazul în care persoana fizică cetăţean rezidentă a Federaţiei Ruse, este angajată la o întreprindere rezidentă a Republicii Moldova, dar nu desfăşoară activitatea salariată nemijlocit pe teritoriul Moldovei, plăţile efectuate în favoarea rezidentului Federaţiei Ruse, nu urmează a fi impozitate la sursa de plată în Republica Moldova.
Detalii
18
03 2013
1202

Trebuie de impozitat sau nu la sursa de plată salariul care este pentru munca desfăşurată pentru întreprinderea din Republica Moldova fără a se afla sau fără a o exercita pe teritoriul Republicii Moldova?

Conform art. 4 al Codului fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Conform paragrafului 1 din art. 15 al Acordului „Potrivit prevederilor articolelor 16, 17 şi 18 ale prezentului Acord, salariul şi alte remuneraţii similare obţinute de rezidentul Statului Contractant pentru o activitate salariată vor fi impuse numai în acest Stat, în afară de cazul cînd activitatea salariată nu este exercitată în celălalt Stat Contractant. Dacă activitatea salariată este exercitată în celălalt Stat Contractant, remuneraţiile obţinute în legătură cu aceasta pot fi impuse în acest celălalt Stat.”

Astfel, salariul şi alte remuneraţii similare obţinute de rezidentul Federaţiei Ruse din munca achitată de angajatorul care este rezident al Republicii Moldova şi care nu a fost exercitată pe teritoriul Republicii Moldova, nu urmează a fi impuse la sursa de plată în Republica Moldova.

Pentru a nu fi impozitate la sursa de plată plăţile salariale, urmează a fi respectate prevederile art. 793 alin. (2) Cod fiscal şi anume, la prezentarea de către nerezidenţi a confirmării despre rezidenţa permanentă, venitul faţă de care, potrivit tratatelor internaţionale, este prevăzut un regim de impozitare preferenţial în Republica Moldova se scuteşte de impunere la sursa de plată sau impozitul pe venit la sursa de plată se reţine la o cotă redusă.