05
12 2019
741

Deducerea donațiilor în scopuri fiscale

Pe parcursul anului entitatea „Y” SRL a efectuat donații în scopuri filantropice unor case de copii. Obiectul donației îl constituie haine și rechizite procurate pe teritoriul țării cu prețul de 20 000 lei, TVA – 4000 lei. Urmează de stabilit dacă suma TVA aferentă obiectelor procurate se include sau nu în limita de 5% din venitul impozabil, permisă spre deducere în scopuri fiscale. Entitatea „Y” SRL estimează că venitul impozabil pentru perioada 2019 va constitui 450 000 lei.
Detalii
19
06 2019
270

4. (6.3.6.5) Are obligația agentul economic care a participat la licitație și a achitat taxa de participare la aceasta de a prezenta darea de seamă pe taxele locale (Forma TL13) pentru taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale?

Nu. Subiecții impunerii cu taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale
Detalii
04
06 2018
927

8. (28.5.6) Are dreptul agentul economic de a deduce TVA achitate pentru importul mărfurilor transmise cu titlu gratuit de nerezident (pixuri, chipiu, etc.) şi producţia cu caracter publicitar (broşuri, buclete, etc), care urmează a fi distribuită gratis pe teritoriul RM în cadrul acţiunilor publicitare?

Conform art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal nu constituie obiecte impozabile livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective.
Detalii
03
11 2016
666

Ministerul Economiei vrea un sistem informațional de supraveghere a pieței, interconectat cu Vama

Ministerul Economiei a pregătit conceptul unui sistem informațional care să țină evidența tuturor produselor nealimentare, pentru a le identifica pe cele cu risc sporit și respectiv, pentru a le retrage de pe piață. Sistemul ar urma să fie conectat cu Registrul controalelor de stat, dar și cu Vama.
Detalii
22
09 2016
683

Privind modul de prezentare a documentelor confirmative la solicitarea restituirii TVA de către agentul economic producător al produselor de panificație

Urmează să dispună subiecții impozabili (producătorii de pîine și produse de panificație, precum și întreprinderile ce prelucrează lapte și produc produse lactate) de documentele (facturile fiscale) care atestă livrările în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA?

Mecanismul de determinare a sumelor TVA spre restituire pentru livrările efectuate de către producătorii de pîine și produse de panificație, precum și modul de prezentare a documentelor justificative în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale
Detalii
14
04 2016
2697

Moratoriul asupra controlului de stat

Cum se răsfrîng prevederile Legii privind moratoriul asupra controlului de stat la activitatea de control a Serviciului Fiscal de Stat?

În scopul creării condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri, al optimizării legislative şi instituţionale a controalelor asupra activităţii persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi al creării premiselor pentru evaluarea costurilor aferente efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător,
Detalii
04
03 2016
1936

2. (29.1.6.27) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlurilor I și II din Codul fiscal, la calcularea impozitului pe venit, agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu anual pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil.
Detalii
03
06 2014
988

Agentul economic a procurat un teren pentru construcţii la licitaţie, cu achitarea sumei de 350 000 lei prin contul de decontare. Întreprinderea a donat terenul la valoarea cadastrală de 230 000 lei, unei persoane fizice neînregistrate în calitate de întreprinzător. Care va fi regimul fiscal în cazul donării terenului acestei persoane?

Potrivit alin. (1) art. 42 din CF, persoana care face o donaţie se consideră că a vîndut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă, din baza lui valorică ajustată, sau preţul lui de piaţă la momentul donării. Calcularea bazei valorice ajustate a proprietăţii la momentul donaţiei se efectuează ţinînd cont de prevederile art. 38 alin. (1) şi (2) din CF, separat pe fiecare obiect donat.

Detalii
02
06 2014
1698

Are dreptul agentul economic să acorde persoanei fizice-cetăţean scutirea majoră prevăzută la art. 33 alin. (2) din CF, la prezentarea de către acesta a certificatului emis de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă?

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din CF, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 9 516 lei pentru anul 2014.

De asemenea, art. 33 alin. (2) lit. e) din CF prevede că suma scutirii personale, stabilită la alin. (1), va constitui 14 148 lei pe anul 2014 pentru orice persoană care este invalid de război, invalid din copilărie, invalid de gradul I şi II.
Detalii
16
09 2013
1594

Agentul economic „X” îşi desfăşoară activitatea în domeniul sectorului energetic al ţării şi, totodată, în domeniul construcţiilor, fiind specializat în producerea betonului şi a articolelor din beton armat (blocuri de beton, plăci cu goluri multiple pentru planşeele clădirilor, piloni pentru liniile de energie electrică şi pentru viţa de vie, etc.).

În mare parte activitatea întreprinderii ţine de comercializarea producţiei nominalizate prin intermediul decontărilor fără numerar. Doar într-un număr mic de operaţiuni este folosit aparatul de casă, în special pentru achitarea de către persoanele fizice a producţiei procurate şi a apei furnizate de întreprindere din sondele arteziene către consumatori.

În acest sens, întrebarea este dacă întreprinderea are obligaţia să achite, în conformitate cu Titlul VII al Codului fiscal al RM, taxa locală pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestări servicii, în condiţiile în care nu dispune de unităţi comerciale stradale, cum ar fi: chioşcuri, gherete, frigidere, tonete, tarabe, unităţile de transport specializat.

Detalii