30
10 2017
1114

Detalii privind reprezentarea persoanelor juridice în procesul civil în baza procurii şi termenul de valabilitate al mandatului emis în baza procurii

Potrivit art. 75 alin. (2) din Codul de procedură civilă, procesele persoanelor juridice se susțin în instanța de judecată de către organele lor de administrare, care acționează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum şi de către alți angajați împuterniciți ai persoanei juridice, de către avocați sau de avocați stagiari.

În conformitate cu art. 80 alin. (1), (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, împuternicirile reprezentantului persoanei juridice trebuie să fie făcute printr-o procură, eliberată şi legalizată în modul stabilit de lege.
Detalii
16
10 2017
1103

Cu privire la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată în favoarea avocatului stagiar

Persoana juridică care face plăți în favoarea avocatului stagiar trebuie sau nu trebuie să rețină impozit pe venit la sursa de plată?

Pentru a răspunde la această întrebare este important să precizăm statutul juridic al avocatului stagiar, principiile de determinare a obiectului impunerii stabilit în Codul fiscal.
Detalii
03
10 2016
2457

Referitor la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) a unui avocat

Ce urmează să indice avocatul la completarea informaţiei generale din Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) în rubrica „Inspectorat Fiscal de Stat” şi unde, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, acesta poate depune Declaraţia?

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 (în continuare – Lege), profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, în condiţiile Legii nominalizate şi ale statutului profesiei de avocat, iar activitatea avocatului nu este activitate de întreprinzător.
Detalii
17
08 2016
1506

Modul de declarare a veniturilor impozabile și impozitul calculat din acestea de către persoanele ce practică activitate profesională

Particularitățile practicării activității profesionale de avocat și mediator și modul de declarare a venitului impozabil obținut și impozitul pe venit calculat din acesta

Cadrul juridic prevăzut de legislația în vigoare pentru activitatea profesională de avocat.

Profesia de avocat se exercită de persoane calificate şi abilitate conform Legii cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002, în baza licenței eliberate de Ministerul Justiției care confirmă statutul avocatului (art. 22 alin. (1) din Legea menționată).
Detalii
10
08 2016
927

Referitor la cota impozitului reținut din plățile efectuate de către cabinetul avocatului în folosul persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător

La ce cotă urmează a fi reținut un impozit din plățile efectuate de către cabinetul avocatului în folosul persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător, dar care transmite în locațiune un bun imobil și prestează unele servicii?

Conform prevederilor art. 5 pct. 16) din CF, activitate de întreprinzător, afacere (business) reprezintă orice activitate potrivit legislației, cu excepția muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obținerea venitului, sau, în urma desfășurării căreia, indiferent de scopul activității, se obține venit.
Detalii
27
05 2016
2050

Despre impozitarea avocaților

La ce cotă urmează a fi impozitate veniturile obținute de către cabinetul avocatului și biroul asociat al avocaților? Care dare de seamă urmează a fi prezentată?

Conform art. 2 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice, notarilor, avocaţilor
Detalii
08
12 2015
1616

În baza căror documente confirmative se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate aferente serviciilor prestate de către avocați, notari, executori judecătorești?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din CF, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.
Detalii
11
09 2015
1420

Urmează agentul economic care a beneficiat de servicii prestate de un avocat stagiar să rețină impozit pe venit din plățile direcționate în folosul acestuia? Care vor fi obligațiile fiscale ale stagiarului?

Este necesar a menționa că, cadrul juridic ce reglementează activitatea profesiei de avocat este stipulat de prevederile Legii cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002 (MO al RM 126-127/1001, 12.09.2002) (în continuare-Legea).

Conform prevederilor alineatelor (3) și (31) din art. 15 din Lege, avocatului stagiar i se permite să acorde, contra plată, asistență juridică clientului în cadrul judecătoriilor, curţilor de apel şi autorităţilor publice. Remunerarea avocatului stagiar se efectuează în condițiile art. 63 din Legea menționată.
Detalii