06
09 2021
1207

Asociația de coproprietari în condominiu și impozitul pe bunurile imobiliare pentru terenurile aferente blocurilor locative

Are obligația asociația de coproprietari în condominiu de a calcula impozitul pe bunurile imobiliare pentru terenurile aferente blocurilor locative și de a prezenta Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17), în circumstanțele în care, conform informației prezentate de autoritățile administrației publice locale, blocurile locative nu sunt supuse evaluării în scopul impozitării, iar prin Legea nr. 268XVI din 28.07.2006 a fost abrogat art. 13 „Plata impozitelor” din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913/2000? 


Detalii

01
03 2021
819

Noua versiune a Formei BIJ17, aprobată

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) în versiune nouă se va prezenta de către contribuabili începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2021, prevede Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 73 din 15 februarie 2021 cu privire la abrogarea Ordinului SFS nr. 315 din 25.06.2020 și aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) în versiune nouă, care a intrat în vigoare după publicarea în „Monitorul oficial” de vineri, 26 februarie.
 
Instrucțiunea de completare stabilește că Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17)
Detalii
08
09 2021
2759

Prezentarea Formei BIJ17 de către locatarii bunurilor imobile – proprietate publică

În ultimul timp frecvent apar întrebări referitor la calcularea și achitarea impozitului pe bunurile imobiliare de către deţinătorii drepturilor patrimoniale (de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de către arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

 

Categoria de contribuabili menționată supra, chiar dacă nu dețin în proprietate bunuri imobile, trebuie să prezinte calculul impozitului pe bunurile imobiliare luate în locațiune / arendă de la autorități / instituții publice.
Detalii

12
06 2020
1555

BIJ 21. Consultări publice

Forma BIJ 21 Calculul impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar va consta din trei părți:
  • tabelul nr. 1 – Date generale;
  • tabelul nr. 2 – Informația privind bunurile imobiliare care au participat la calcularea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar;
  • tabelul nr. 3 – Informația privind sumele calculate ale impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar, repartizate pe localități.
 Serviciul Fiscal de Stat a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la aprobarea formularului ce vine să substituie Forma BIJ 17 şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a BIJ 21.

Detalii
21
01 2020
2644

Внесены изменения в некоторые типовые формуляры отчетности

В «Monitorul Oficial» 17 января 2020 г. был опубликован Приказ №5 Министерства финансов от 10 января текущего года о внесении изменений и дополнений в ряд действующих приказов. Все утвержденные в нем поправки применяются к декларируемым налоговым периодам, начиная с 2020 г. Изменения, в частности, коснулись шести типовых формуляров декларации о подоходном налоге для различных категорий налогоплательщиков: VEN12, CET18, NER17, ONG17, DAJ17 и DASS19.

По всему тексту приказа МФ № 153 от 22 декабря 2017 г. об утверждении типового формуляра Декларация о подоходном налоге для хозяйствующих субъектов (VEN12)слово «износ» заменено словом «амортизация»; из строк 0206 и 03020 Приложения №1 исключена отсылка на ч. (2) ст.27 НК, а из наименования показателя строки 03013 исключена отсылка на ч. (6) ст.27 НК.
Detalii
15
01 2020
3433

Бланки некоторых отчетов будут изменены

Государственная налоговая служба разработала и предложила для публичного обсуждения проект приказа о внесении изменений и дополнений в некоторые приказы ГНС. Их необходимость продиктовано новыми положениями Налогового кодекса, введенными в действие в текущем году.

Так, в Приказ № 108 от 19 мая 2017 г. об утверждении формуляра Расчета по налогу на недвижимое имущество и Инструкции о порядке его заполнения в связи с переносом сроков сдачи отчета (с 25 июля на 25 сентября) в приложениях №1 и №2 формы BIJ17 будет указана новая дата. Помимо этого, в бланке будут прописаны новые экономические коды.
Detalii
19
08 2019
964

Расчет по налогу на недвижимое имущество (Forma BIJ17) реорганизованным путем разделения предприятием

В процессе деятельности наше предприятие было реорганизовано путем разделения. Согласно разделительному балансу, вновь созданному предприятию была передана часть основных средств (недвижимости). В Агентстве государственных услуг (в Государственном регистре юридических лиц) разделительный баланс был зарегистрирован 14 июня 2019 г. Права собственности на недвижимое имущество у вновь созданного предприятия в Реестре недвижимого имущества были зарегистрированы 20 августа 2019 г.

Как правильно обеим фирмам сдать Расчет по налогу на недвижимое имущество (Forma BIJ17), принимая во внимание тот факт, что с июня по август 2019 г. по данной недвижимости зарегистрированы расходы, а также для того, чтобы соответствующие расходы были вычитаемы?

Detalii
21
06 2019
990

Reducerea la impozitul pe bunuri imobiliare în cazul corectării dării de seamă

Agentul economic ”X”, proprietar de bunuri imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 282 alin. (2) din CF, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018 a achitat impozitul pe bunurile imobiliare integral până la 30.06.2018. Ulterior, s-a constat necesitatea prezentării, pentru aceeași perioadă, a unei dări de seamă corectate. Se va menține în acest caz dreptul la reducerea în mărime de 15% de care a beneficiat agentul economic?

Conform prevederilor art. 2811 alin. (1) din CF, persoanele juridice, persoanele înregistrate în calitate de întreprinzător sunt obligate să prezinte calculul impozitului pe bunurile imobiliare până la data de 25 iulie (inclusiv) a perioadei fiscale respective. Pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la
Detalii