10
06 2022
702

Termenul-limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar, tot mai aproape

La data de 30 iunie 2022 survine termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar de către persoanele fizice-cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în cazul bunurilor imobiliare şi al terenurilor dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent. În cazul bunurilor imobiliare şi al terenurilor dobândite după 31 martie a anului curent, termenul de achitare survine la data de 25 martie a anului următor anului de gestiune

Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar – în cazul persoanelor fizice-cetăţeni, precum și a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier) (pentru terenurile neevaluate) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor.


Detalii

18
05 2022
540

31.2.12 Ce sancțiuni se vor aplica persoanelor fizice pentru neînregistrarea sau înregistrarea tardivă a contractului de locațiune a proprietății imobiliare la SFS și fără achitarea sau achitarea tardivă a impozitului pe venit?

Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art. 90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.


Detalii

26
04 2022
422

28.22.27 Se califică ca document justificativ extrasul din Registrul bunurilor imobile, eliberat pe numele persoanei fizice fondator al gospodăriei țărănești/întreprinderii individuale, care confirmă înregistrarea bunului ce constituie obiect al investiției (cheltuieli) capitale efectuate, în scopul beneficierii restituirii TVA?

  În conformitate cu art. 101¹ alin. (1¹) din Codul fiscal, agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei TVA.
     
Totodată, reieșind din definiția noțiunii specificate la art. 93 pct. 18) din Codul fiscal, calificarea în calitate de investiții (cheltuieli) capitale este condiționată de următoarele:


Detalii

11
04 2022
922

Serviciul Fiscal de Stat a lansat serviciul „Fișa imobilului”

Serviciul Fiscal de Stat informează despre lansarea pe pagina-web oficială a serviciului „Fișa imobilului”.

Noul serviciu are o interfață prietenoasă utilizatorului și reprezintă un instrument de informare cu privire la bunurile imobile şi valoarea calculată a impozitului pentru fiecare bun imobil în parte, precum și informația aferentă impozitului pe avere.


Detalii

24
12 2021
541

28.19.14 Care este regimul privind TVA, aplicabil comisionului reținut de nerezident pentru prestarea serviciului de acordare a accesului prin intermediul platformei on-line de comandă a serviciilor de arendă, locațiune, rezervare, bronare a bunurilor imobiliare și mobile?

La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către/către un rezident/nerezident al Republicii Moldova este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.
   Conform art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al CF – „Locul livrării serviciilor”.


Detalii

01
12 2021
366

5.7.1.15 Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul contractului de superficie?

În conformitate cu prevederile art. 654 alin. (1) și art. 659 alin. (1) din Codul civil nr. 1107/2002, superficie este dreptul real imobiliar de a poseda și folosi terenul altuia în vederea edificării și exploatării unei construcții a superficiarului. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune și poate fi obiect al unui contract de locațiune.
     
Dacă actul juridic nu prevede altfel, superficiarul datorează proprietarului terenului, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piață, ținând seama de natura terenului, de zona în care se află el, de destinația construcției, precum și de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinței. Redevența se determină la data constituirii superficiei.


Detalii

03
06 2022
877

Achitarea restanței la impozitul pe bunuri imobiliare în funcție de modul dobândirii imobilului

Impozitul pe bunurile imobiliare este acel impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget calculată de la valoarea bunurilor imobiliare (a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor) și reprezintă terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate. Unul din subiecții1 acestui tip de impozit este proprietarul bunului imobiliar de pe teritoriul RM.
 
Conform normelor Codului civil, proprietatea asupra unui bun imobil se dobândește la data înregistrării dreptului în registrul bunurilor imobile. La fel, dreptul de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, prin ocupaţiune, act juridic, succesiune, accesiune, uzucapiune,
Detalii
14
04 2021
329

Peste 4,6 mii contracte de locațiune au fost înregistrate la SFS de la începutul anului 2021

Serviciul Fiscal de Stat continuă măsurile de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

 

Astfel, urmare a acțiunilor întreprinse, au fost identificate 1 617 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.


Detalii