12
12 2019
251

Proiectul Legii cadastrului bunurilor imobile vs reglementarea activității de întreprinzător

Agenția Relații Funciare și Cadastru a elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative. Documentul a fost elaborat pentru aducerea în concordanță a prevederilor cu noile modificări ale Codului civil, care au intrat în vigoare la 1 martie 2019.

Un alt obiectiv al proiectului de lege este crearea cadrului legal necesar asigurării finalizării formării cadastrului bunurilor imobile pe întreg teritoriul ţării.

În cadrul ședinței Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător a fost examinat impactul de reglementare al acestui proiect de lege.
Detalii
01
10 2019
364

Termenul de examinare a cererii de înregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile poate fi extins

Termenul de examinare al cererii de înregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile va fi extins de la 7 la 10 zile lucrătoare, aceasta fiind condiționată de insuficienţa constantă de registratori în domeniul cadastrului bunurilor imobile în ultimii ani, complexitatea activităţilor, inclusiv diversificarea raporturilor juridice şi varietatea reglementărilor legale. Totodată, potrivit practicilor internaționale, acest termen variază de la 9 zile lucrătoare în țări precum România și Lituania, 10 zile lucrătoare – Letonia, 15 zile lucrătoare – în Ungaria sau 19 zile lucrătoare – în Franța.
Detalii
01
10 2019
1409

Impozitul pe bunurile imobiliare se va percepe de la persoanele care le posedă în realitate

Asupra bunurilor imobile care fac obiectul înregistrării primare masive şi pentru care nu există acte ce demonstrează dreptul de proprietate, în registrul bunurilor imobile se va nota posesia de fapt, în baza adeverinţei eliberate de către autoritatea publică locală, contrasemnată de posesor. Dacă, până la înregistrarea posesorului ca proprietar, se prezintă acte de proprietate pe numele altei persoane, posesia se radiază din oficiu, fără a fi necesar acordul celui înscris şi se înregistrează dreptul de proprietate. Reglementarea va permite luarea la evidenţă a tuturor bunurilor din localitate, cât şi perceperea impozitelor de la persoanele care posedă în realitate bunul imobil.

Detalii
08
08 2019
788

Impozitul pe bunurile imobiliare. Întrebări şi răspunsuri

Cine sunt subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare?

Subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare / impozitul funciar sunt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:
a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;

b) arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
Detalii
17
07 2019
335

Câte tranzacții cu clădiri comerciale au fost înregistrate în semestrul I

În primul semestru al anului curent, filialele Î.S. Cadastru au înregistrat 5151 tranzacții cu implicarea clădirilor comerciale, potrivit datelor statistice publicate de Agenția Servicii Publice.

Cele mai multe contracte sunt înregistrate asupra bunurilor ce provin din ipotecă – 1806, urmate de imobilele pentru care a fost solicitată înregistrarea primară – 1165 și cele pentru care a fost modificat proprietarul (contracte de vânzare-cumpărare) – 1090.
Detalii
13
03 2019
465

13. (29.1.5.6) Poate servi bonul fiscal ca document confirmativ la determinarea bazei valorice a activului de capital?

Baza valorică a activului de capital se determină în conformitate cu prevederile articolului 42 din Codul fiscal.

Astfel, conform prevederilor alin. (1) din articolul menționat, bază valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi constituie:
Detalii
13
03 2019
411

În anul 2019, SFS a înregistrat peste 2 mii de contracte de locațiune

Serviciul Fiscal de Stat continuă să desfășoare activități de aducere în cadrul legal și de asigurare a conformării persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobile.

Astfel, pe parcursul lunilor ianuarie-februarie 2019, SFS a înregistrat 2 263 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile.
Detalii
07
03 2019
1189

În atenţia contribuabililor – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, la data de 25 martie 2019, survine termenul-limită de achitare a obligațiilor fiscale la impozitul funciar şi/sau impozitul pe bunurile imobiliare aferent perioadei fiscale a anului 2018 pentru bunurile imobiliare (inclusiv terenuri) dobândite după 30 iunie 2018.

Totodată, în condițiile neachitării impozitelor respective în termenul prevăzut, se va aplica penalitate de 0,0329% pentru fiecare zi de întârziere.
Detalii
18
02 2019
753

Repatrierea mijloacelor bănești date cu împrumut unui nerezident

Termenele de repatriere a mijloacelor bănești, a mărfurilor și serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe sunt stabilite în art. 3 al Legii nr. 1466 din 29.01.1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacţiile economice externe (în continuare – Legea nr. 1466/1998).
Detalii
12
02 2019
1345

Regulamentul delimitării bunurilor imobile – proprietate publică

În cadrul ședinței Guvernului din 11 februarie 2019 a fost aprobat Regulamentul ce stabilește modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică ale statului, ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi şi nivelul doi, inclusiv ale UTA Găgăuzia, după apartenență — de stat sau locală, şi pe domenii — public sau privat.

Regulamentul prevede că, în cazul în care pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, concomitent cu lucrările de delimitare a proprietăţii publice în mod masiv, se execută lucrări de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, în mod selectiv, autorităţile responsabile informează executanţii lucrărilor despre necesitatea coordonării reciproce a materialelor de delimitare, în scopul neadmiterii erorilor de hotar.
Detalii