07
07 2017
933

Curtea de Conturi constată neconformităţi la ANSA

Curtea de Conturi a prezentat raportul auditului situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul bugetar 2016 a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și unele instituții din subordinea acesteia.

Referitor la situația patrimonială consolidată, s-a atestat că, patrimoniul administrat de ANSA la finele anului a constituit 373,1 mil. lei, din care mijloace fixe — 344,9 mil. lei, stocuri și materiale circulante — 28,1 mil. lei, active neproductive (terenuri) — 0,1 mil. lei.
Detalii
08
06 2017
3149

Impozitul pe bunuri imobiliare. Imobile evaluate şi neevaluate

Care este baza impozabilă a bunurilor imobiliare la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi ale persoanelor fizice-cetăţeni?

Potrivit art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, pentru bunurile imobiliare ce au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale, baza impozabilă a bunurilor constituie valoarea estimată a acestor bunuri.
Detalii
24
05 2017
383

6. (29.1.6.10) În care dare de seamă fiscală entitatea urmează să reflecte venitul achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.
Detalii
23
05 2017
1113

Înregistrarea bunurilor imobile în baza schemei de amplasare în localitățile rurale

Prin Ordinul directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru, publicat în MO din 19 mai curent, au fost aprobate tarifele la serviciul de actualizare a bazei de date grafice în baza schemei de amplasare a bunului imobil. Acestea au fost stabilite în temeiul Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea specializată în Cadastru şi de filialele acesteia.
Detalii
01
10 2016
3382

Cu privire la înregistrarea unui contract de locațiune a bunului imobil

Persoana fizică cetățean a decis să transmită apartamentul, care îi aparține cu drept de proprietate, în locațiune. Unde urmează a fi înregistrat contractul de locațiune dacă bunul imobil se află în sectorul Botanica, mun. Chişinău, iar proprietarul bunului imobil dat în locațiune deține viză de domiciliu în sectorul Rîşcani, mun. Chişinău, locul unde potrivit prevederilor legislației în vigoare persoana fizică cetățean urmează să-şi declare veniturile impozabile obținute?

Într-adevăr, potrivit prevederilor art. 83 alin. (4) din CF, declarația cu privire la impozitul pe venit se completează în conformitate cu procedura stabilită de Guvern, potrivit formei aprobate de acesta, şi se prezintă organului fiscal nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.
Detalii