11
03 2014
1273

Întreprinderea a fost partajată, ca rezultat acesteia i-a revenit 5% din bunul imobil, adică 160 m2, însă facturile pentru energia electrică şi apă au fost transmise de către Union Fenosa şi S.A. Apă-Canal pentru consumul total al locatarilor aferent bunului imobil în baza contractelor vechi, întrucît perfectarea contractelor cu proprietarii imobilului durează ceva timp.

Pentru achitarea faţă de furnizori, Asociaţia de locatari s-a obligat să compenseze toate cheltuielile întreprinderii, conform acordului. Compensarea cheltuielilor întreprinderii constituie venit din desfăşurarea activităţii operaţionale?
Detalii
04
10 2013
1088

În atenţia contribuabililor – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat reaminteşte contribuabililor că data de 15 octombrie 2013 este ultima zi, prevăzută de legislaţia în vigoare, în care contribuabilii pot achita cea de-a doua parte a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar, aferente perioadei fiscale a anului 2013, fără aplicarea penalităţilor.
Detalii
13
09 2013
1500

Are dreptul o persoană fizică, în numele altei persoanei fizice, care îşi schimbă locul permanent de trai, să stingă obligația fiscală a celei din urmă?

În cazul cînd persoana care pleacă în străinătate la locul permanent de trai transmite (prin procură) în posesie şi/sau folosinţă bunurile deţinute unei alte persoane, atunci, în cazul vînzării acestor bunuri, venitul obţinut de pe urma acestei tranzacţii poate fi declarat şi, respectiv,
Detalii
25
07 2013
3242

Oleg Lupașco: Despre unele aspecte privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare şi aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare pe mijloacele băneşti aflate în conturile bancare ale contribuabilului

În conformitate cu prevederile pct. 9 din Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 3 din 15 aprilie 2013 Privind modificarea şi completarea Hotărîrii explicative Cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei, ce reglementează asigurarea acţiunii la judecarea cauzelor civile nr. 32 din 24 octombrie 2003, Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2003, nr. 12, pag. 6 ,,Se atenţionează că, în situaţia în care partea a contestat în judecată decizia organului fiscal, aplicată potrivit art. 134 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal (suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului), instanţa nu va fi în drept să aplice în calitate de măsură de asigurare a acţiunii suspendarea acestui act de suspendare, întrucît măsura de asigurare va corespunde cu însăşi obiectul acţiunii şi, aplicînd-o, instanţa se va pronunţa şi asupra fondului cauzei înainte de examinarea acestuia”, se explică instanţelor de judecată că, în cazul contestării măsurii de asigurare suspendarea operaţiunilor la conturile bancare a contribuabilului, aplicată de către organul fiscal, instanţa de judecată nu va fi în drept să suspende acţiunea dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare drept măsură de asigurare, pînă la examinarea fondului cauzei.
Detalii
24
07 2013
2994

Darea în locaţiune a bunurilor imobile de către persoane fizice ce nu practică activitate de întreprinzător persoanelor de acelaşi tip – mecanisme, constatări, probleme şi soluţii

Darea în locaţiune a bunurilor imobile de către persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător (în continuare – locator) altor persoane fizice similare (în continuare – locatar) are o răspîndire mai accentuată în municipiile republicii, în special, în mun. Chişinău. Cu toate că, aparent, mecanismul de impozitare a veniturilor din locaţiune este destul de clar descris, mai este loc de îmbunătăţire, atît din punct de vedere al administrării fiscale, cît şi al conformării prevederilor mecanismului în cauză. Baza normativă actuală conţine reglementări exprese în art. 901 alin. (34) al Codului fiscal.
Detalii
27
06 2013
976

În atenția persoanelor fizice, deţinători de bunuri imobiliare amplasate în mun. Chişinău

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu numărul mare de adresări care parvin din partea contribuabililor — persoane fizice, deţinători de bunuri imobiliare amplasate în mun. Chişinău referitor la faptul că nu au primit avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar, inclusiv referitor la conţinutul informaţiilor din avizele de plată primite, aduce la cunoştinţă următoarele.

În temeiul prevederilor art. 282 alin. (2) al Codului fiscal şi art. 4 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 „Pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal”, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare (pentru bunurile a căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată de către organul cadastral) şi impozitului funciar pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului fiscal respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.
Detalii
05
06 2013
2316

În conformitate cu art. 7 alin. (2) al Legii RM nr. 267 din 29.11.2012 privind monitoringul bunurilor imobile – „în cazul înstrăinării sau instituirii ipotecii asupra bunurilor imobile, datele cadastrale se actualizează obligatoriu……”

Apare întrebarea: agenții economici sunt obligați să actualizeze datele cadastrale în scopul impozitării, dacă de la ultima actualizare au trecut mai mult de:
  • 3 ani – pentru construcții, încăperi cu destinație comercială, încăperi de producție;
  • 5 ani – pentru alte bunuri imobile?

Potrivit art. 10, alin. (1) şi (2) din legea nominalizată, agenții economici pot alege modul de apreciere a bunurilor imobile (de la valoarea estimată sau de la valoarea de bilanț) ori nu?

Reieşind din cele menționate mai sus, nu este clar, rămîne în vigoare prezentarea de către agentul economic a dării de seamă BIJ 1 (în cazul lipsei valorii estimate a bunurilor), sau toți agenți economici prezintă darea de seamă BIJ10 (cu calcularea impozitului pe bunurile imobiliare din valoarea estimată a bunurilor)?


Conform prevederilor Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 „Pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal” (în continuare –Lege), pînă la 1 ianuarie 2014, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, aplicarea impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare se reglementează potrivit prevederilor art. 4 alin.(4)-(11) și anexelor nr. 1 și nr. 2 la Lege. Prevederile Legii nu se extind asupra:
Detalii
21
01 2013
2205

În conformitate cu art. 282, alin. (2) din Codul Fiscal, contribuabilii, care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

Este oare posibil de beneficiat de reducerea sumei impozitului pasibil de plată cu 15% pentru bunurile imobiliare, care au apărut după 1 iulie, dacă situația contului respectiv al clasificației bugetare permite achitarea în întregime a obligațiilor fiscale aferente bunurilor imobiliare?
Detalii
21
01 2013
1917

В соответствии с ч. (2) ст. 282 НК, налогоплательщики, которые уплачивают полностью сумму налога на текущий налоговый год до 30 июня соответствующего года, имеют право на уменьшение подлежащей уплате суммы налога на 15 процентов.

Можно ли воспользоваться уменьшением подлежащей уплате суммы налога на 15 процентов и по объектам недвижимого имущества, возникшим после 1 июля, если состояние соответствующего счёта бюджетной классификации позволяет рассчитаться с обязательствами по налогу на недвижимое имущество полностью?
Detalii
20
05 2013
3300

Trecerea dreptului de proprietate a bunului imobil a fost efectuată prin contractul de donație, care ulterior a fost înstrăinat de donatar. Ce document va servi pentru donatar ca bază valorică pentru bunul imobil care se vinde de către acesta sau se înstrăinează în alt mod?

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, baza valorică a activelor de capital reprezintă valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil. Totodată, potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie, se consideră că a vîndut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică, ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării.

De asemenea, menţionăm că, în conformitate cu prevederile pct. 40 Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008, baza valorică a activelor de capital, dobîndite în proprietatea contribuabilului după 1 ianuarie 1998, se determină în baza documentelor ce atestă trecerea dreptului de proprietate, în conformitate cu legislaţia în vigoare (contractul de vînzare-cumpărare, factura de expediţie, factura fiscală, precum şi alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate).
Detalii