29
05 2013
1633

Modificările şi completările realizate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 în titlul VI al Codului fiscal au intrat în vigoare din 13 ianuarie 2012. Urmează a se considera că pentru bunurile imobiliare care au trecut, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2012, la categoria bunurilor ale căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată, calcularea impozitului pe bunurile imobiliare, conform acestei valori, se va realiza începînd cu 13 ianuarie 2012?

Nu. În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) lit. a1) şi lit. c) al Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (în continuare – Lege), impozitarea bunurilor cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri)din satele (comunele) municipiilor Chişinău şi Bălţi şi terenurilor agricole cu construcţii amplasate pe ele se realizează în conformitate cu prevederile titlului VI al Codului fiscal, începînd cu 01 ianuarie 2012. Respectiv şi impozitul pe bunurile imobiliare pentru aceste categorii de obiecte urmează a fi calculat din valoarea estimată începînd cu 01 ianuarie 2012. Dacă bunurile respective nu au fost evaluate de către organele cadastrale, vizavi de acestea se aplică prevederile art. 4 alin. (31) din Lege.
29
05 2013
1395

Изменения и дополнения, произведенные Законом № 267 от 26.12.2011 г. в разделе VI НК, вступили в силу с 13 января 2012 года. Следует ли понимать, что по объектам недвижимого имущества, перешедшим с налогового периода 2012 года в категорию объектов, налогообложение которых должно осуществляться, исходя из оцененной стоимости, исчисление налога из оцененной стоимости должно осуществляться с 13 января 2012 года?

Нет. В соответствии с лит. а1) и лит. с) ч. (3) ст. 4 Закона о введении в действие раздела VI НК, налогообложение недвижимого имущества, предназначенного для жилья (квартиры и индивидуальные жилые дома, прилегающие земельные участки), в сёлах (коммунах), входящих в состав муниципиев Кишинэу и Бэлць, и сельскохозяйственных земель с расположенными на них строениями, регламентируется в соответствии с положениями раздела VI НК с 1 января 2012 года. Соответственно, и налог на недвижимое имущество по данным объектам, исходя из оцененной стоимости, должен исчисляться с 1 января 2012 года. Если же данные объекты не оценены кадастровыми органами, к ним применимы положения ч. (31) ст. 4 Закона о введении в действие раздела VI НК.