15
06 2022
673

Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată și declararea veniturilor în cazul arendării terenurilor agricole

În procesul depunerii Declarațiilor persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, una dintre cele mai frecvente întrebări pe care și le-au pus contribuabilii-cetățeni s-au referit la necesitatea onorării obligațiilor fiscale (achitarea impozitului și declararea) ca rezultat al transmiterii în arendă a terenurilor agricole. Prin urmare, urmează să analizăm într-un studiu de caz obligațiile fiscale ce apar atât la persoanele juridice, cât și persoanele fizice-cetățenii ce transmit în arendă terenurile agricole.


Detalii

08
06 2022
1527

Reflectarea în CET18 a venitului primit în străinătate

Va fi obligată persoana fizică rezidentă cetățean al Republicii Moldova să reflecte în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18) venitul sub formă de dobândă primit de peste hotarele Republicii Moldova? 

 Potrivit art. 13 alin. (1) lit. c) din CF subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și obțin venit din investiții și financiar din orice surse aflate în afara RM. 


Detalii

07
06 2022
746

Неоднозначные положения налогового законодательства

В преддверии декларирования физическими лицами доходов в очередной раз экспертами, налогоплательщиками широко обсуждалась информация о том, что  налоговые органы усиливают контроль над налогообложением средств, перечисляемых из-за границы физическим лицам– резидентам Молдовы.


Государственная налоговая служба заблаговременно  напомнила налогоплательщикам физическим лицам, не
Detalii

03
06 2022
276

Отражение в CET18 доходов, полученных за рубежом

Обязано ли физическое лицо-резидент, являющееся гражданином Республики Молдова, отражать в Декларации физического лица о подоходном налоге (форма CET18) доход в виде процентных начислений, полученный за пределами РМ?

 
В соответствии с положениями ст. 13 ч. (1) лит. c) Налогового кодекса (НК) субъектами налогообложения являются физические лица–резиденты – граждане РМ, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и получают инвестиционный и финансовый доход из любых источников, находящихся за пределами РМ.

Detalii
27
04 2022
240

СЕТ18 можно подать до 3 мая

В текущем году срок подачи Декларации физического лица о подоходном налоге формы СЕТ18 за 2021 г. истекает 3 мая 2022 г. Напоминаем, в соответствии с действующим законодательством, право подать декларацию предоставлено всем налогоплательщикам, а обязанность возникает при:
  • возникновении обязательства по уплате налога; 
  • отчислении процентной доли подоходного налога, перечисляемого ежегодно в бюджет;
  • воспользовании личным освобождением и получении за декларируемый налоговый период налогооблагаемого дохода более 360 тыс. леев, исключая доходы, предусмотренные ст. 901Налогового кодекса
    Detalii
22
04 2022
769

Înstrăinarea imobilelor deținute în devălmășie de către soți. Viza de reședință contează

În anul 2021 persoana fizică A și persoana fizică B, soți, ambii cetățeni ai Republicii Moldova, vând un bun imobil care este proprietate comună în devălmășie. Pentru soț (persoana fizică A) este locuința de bază, iar soția (persoana fizică B) are domiciliul stabilit la momentul înstrăinării în alt imobil. Care sunt obligațiile fiscale ce țin de impozitul pe venit al contribuabililor menționați pentru perioada fiscală 2021? 
 
Conform art. 567 alin. (1) din Codul civil (CC), în cazul în care dreptul de proprietate aparţine concomitent mai multor persoane fără ca vreuna dintre ele să fie titularul unei cote-părţi ideale din bunul comun, proprietatea este comună în devălmășie.
Detalii
20
04 2022
456

Trimiterile poștale - sursă indirectă de determinare a veniturilor impozabile

Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător despre obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18). Termenul de depunere a Declarației pentru anul 2021 este 3 mai curent.

 

La determinarea venitului impozabil, Serviciul Fiscal de Stat utilizează mai multe surse de informații, inclusiv surse indirecte. Astfel, furnizorii prezintă anual în adresa autorității fiscale informația privind activitățile sau tranzacțiile efectuate prin sisteme de trimiteri poștale către persoanele fizice.


Detalii

20
04 2022
330

CET18: creșterea și pierderea de capital

În anul 2022 termenul-limită de prezentare de către persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2021 expiră pe data de 3 mai. Pentru simplificarea procesului, P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” în următoarele zile va oferi un șir de informații ce se referă la utilizarea scutirii personale, subiecții și obiectele declarării, modul de prezentare a Declarației etc. Recomandăm zilnic să reveniți pe pagina noastră, deoarece aici veți găsi aspecte extrem de importante ce țin de determinarea venitului impozabil. Astăzi prezentăm Ghidul de informare pentru persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător privind veniturile sub formă de creștere/pierdere de capital, plasat pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
19
04 2022
404

CET18: întrebări și răspunsuri

În anul 2022, termenul-limită de prezentare de către contribuabilii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru perioada fiscală 2021 este data de 3 mai. Tradițional, publicația noastră vine în sprijinul cetățenilor cu recapitularea elementelor de bază ce țin de prezentarea CET18, oferind răspunsuri la unele întrebări.
 

Cine are obligația de a prezenta Declarația CET18?

 


Detalii