09
06 2022
300

Activitatea profesională în sectorul justiției. DAJ17 în cazul suspendării activității la începutul anului

Pe data de 15 ianuarie 2021, persoana fizică care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și-a suspendat activitatea. Deoarece suspendarea activității a fost la începutul anului, persoana fizică nu a prezentat Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (Forma DAJ17), pentru anul 2021. Corect sau nu s-a procedat în speța examinată?


În conformitate cu art. 22 alin. (1) și (2) din Legea nr.1260/2002 cu privire la avocatură (Legea nr. 1260/2002) licența pentru exercitarea profesiei de avocat este unicul act care confirmă statutul avocatului.


Detalii

06
06 2022
358

Профессиональная деятельность в сфере правосудия. DAJ17 в случае приостановления деятельности в начале года

15 января 2021 г., физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность в сфере правосудия, приостановило свою деятельность. Поскольку приостановление деятельности произошло в начале года, физическое лицо не подало Декларацию о подоходном налоге лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере правосудия (форма DAJ17) за 2021 г. Правомерно ли это в данном случае?

Detalii
28
02 2022
148

Представление отчета DAJ17 в случае смерти нотариуса

Профессиональной деятельностью в сфере правосудия является осуществляемая в рамках предусмотренных законом форм организации деятельность адвоката, адвоката-стажера, публичного нотариуса, судебного исполнителя, авторизованного управляющего, медиатора, судебного эксперта в бюро судебной экспертизы. (п. 362 ст. 5 Налогового Кодекса).

 

При этом, налогообложение лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере правосудия, регулируется в соответствии с положениями главы 101 Раздела II Налогового Кодекса, а субъектами налогообложения являются лица, указанные в п. 362 ст. 5 НК.


Detalii

14
02 2022
850

Prezentarea DAJ17 în cazul decesului notarului

Activitatea profesională în sectorul justiţiei este activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară (art. 5 pct. 362 din Codul fiscal).
 
Concomitent, impozitarea persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției este reglementată conform prevederilor Capitolului 101 din Titlul II din Codul fiscal, subiecții ai impunerii fiind persoanele menționate la art. 5 pct. 362 din CF.
 


Detalii

28
01 2022
709

Consultăm proiectul modificărilor la ONG17, SIMM20, DAJ17 și DASS19

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul cu privire la modificarea OMF nr.08/2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (ONG17), OMF nr.40/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (SIMM20), OMF nr.09/2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (DAJ17)  și OMF nr. 146/2019 privind aprobarea formularului DASS19 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății.


Detalii

04
08 2021
1050

Адвокаты, адвокатские бюро и адвокаты-стажеры: налоговая прозрачность

Объединенное адвокатское бюро является юридическим лицом и попадает под режим налоговой прозрачности. Уплата подоходного налога осуществляется через объединенное адвокатское бюро, каждым адвокатом и адвокатом-стажером, работающим в объединенном адвокатском бюро, по своему доходу, - предусматривает новая редакция ст. 31 ч. (2) Закона №1260/2002 об адвокатуре, вступившая в силу 14 июня 2021 г. Изменения были внесены Законом № 67/2021.
 


Detalii

08
07 2021
1419

Avocații, birourile acestora și avocații stagiari: transparența fiscală

Biroul asociat de avocați este persoană juridică și este supus regimului transparenței fiscale. Plata impozitului pe venit se face, prin intermediul biroului asociat de avocați, de către fiecare avocat și avocat stagiar care activează în cadrul biroului asociat de avocați, pentru venitul propriu, prevede noua redacție a art.31 alin (2) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, care a intrat în vigoare la 14 iunie 2021. Modificările au fost aprobare prin Legea nr. 67/2021.
 
Amintim, conform art. 29 alin. (1) din, profesia de avocat se exercită, la discreţia fiecărui avocat, în una din următoarele forme:


Detalii

05
02 2021
803

Desemnarea procentuală de către cabinetul individual al avocatului

Avocații, care își desfășoară activitatea sub forma de cabinet individual al avocatului, pot desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit reținut?
 
Potrivit prevederilor art.152 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă, care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare, este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale, incluși în Lista aprobată anual de Agenţia Servicii Publice.
Detalii
21
01 2020
2880

Внесены изменения в некоторые типовые формуляры отчетности

В «Monitorul Oficial» 17 января 2020 г. был опубликован Приказ №5 Министерства финансов от 10 января текущего года о внесении изменений и дополнений в ряд действующих приказов. Все утвержденные в нем поправки применяются к декларируемым налоговым периодам, начиная с 2020 г. Изменения, в частности, коснулись шести типовых формуляров декларации о подоходном налоге для различных категорий налогоплательщиков: VEN12, CET18, NER17, ONG17, DAJ17 и DASS19.

По всему тексту приказа МФ № 153 от 22 декабря 2017 г. об утверждении типового формуляра Декларация о подоходном налоге для хозяйствующих субъектов (VEN12)слово «износ» заменено словом «амортизация»; из строк 0206 и 03020 Приложения №1 исключена отсылка на ч. (2) ст.27 НК, а из наименования показателя строки 03013 исключена отсылка на ч. (6) ст.27 НК.
Detalii
20
03 2019
5092

Заметки бухгалтера. Особенности заполнения деклараций

Крайним сроком сдачи годовых отчётов по подоходному налогу для юридических лиц является 25 марта 2019 г. При предоставлении отчетов, пользователи электронной декларации или быстрой декларации (rapidă) могут столкнутся с некоторыми нюансами при использовании электронных систем. Чтобы избежать ожидания ответа на телефонный звонок в центр поддержки в последние дни отчётного периода (по статистике, в этот период резко возрастает их и без того немалое количество), ниже приведем примеры, как можно избежать недоразумений, с которыми может столкнутся бухгалтер при заполнении формуляра.
Detalii