21
06 2021
525

Procedurile de achiziţii publice de lucrări, altfel

Autorităţile contractante vor iniţia şi desfăşura procedurile de achiziţii publice de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări (procedurile de achiziţii de lucrări) în conformitate cu noua Documentaţie standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări (Documentația), aprobate prin Ordinul nr. 69 din 7 mai 2021 al Ministerului Finanțelor, publicat în MO din 18 iunie curent.
 
Documentul stabilește dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări a oricărui operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane.
Detalii
01
09 2020
693

Reglementarea achizițiilor publice de lucrări

Activitatea autorităților contractante în procesul de achiziție publică de lucrări va fi facilitată. În acest sens, Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, care stabilește o ierarhie de principii, procese, tehnici și instrumente pentru a oferi suport autorităților în cadrul procesului de achiziție.
Potrivit ministrului Finanțelor, Serghei Pușcuța, proiectul a  fost elaborat în vederea asigurării unei gestionări eficiente a banilor publici de către beneficiari, investitori, proiectanți, antreprenori și alte părți implicate în lucrările publice.

Detalii
01
07 2020
1005

Formularul standard al DUAE, în vigoare

În cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic va completa și va semna Documentul unic de achiziții european (DUAE) – o declarație pe propria răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 
În Monitorul Oficial din 30 iunie curent a fost publicat Ordinul nr. 72 al Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european.
 

Detalii
11
03 2020
828

Noul formular DUAE, propus pentru consultare

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de Ordin cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european (DUAE) – o declarație pe proprie răspundere prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova. Formularul DUAE reprezintă un instrument care facilitează participarea entităților la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții.
Detalii
10
03 2020
1227

Procedura de negociere în achiziții publice

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere. Documentul descrie procesul prin care autoritatea contractantă consultă și negociază clauzele contractuale cu unul sau mai mulți prestatori.

Potrivit proiectului, procedurile respective vor derula exclusiv prin intermediul SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice”. De asemenea, autoritatea contractantă este obligată să furnizeze electronic Documentul unic de achiziţii European (DUAE) completat cu informațiile solicitate în raport cu criteriile de calificare și selecție stabilite în anunțul de participare și în documentația descriptivă/de atribuire.
Detalii
03
09 2018
957

Perfecţionarea cadrului regulator pentru achizițiile publice

Contractele care au ca obiect două sau mai multe tipuri de achiziții — de bunuri, lucrări sau servicii și se atribuie în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru tipul de achiziție ce caracterizează obiectul principal al contractului respectiv reprezintă achiziții mixte.

În Monitorul Oficial din 24 august curent a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea Legii privind achizițiile publice.
Detalii