13
07 2022
636

Cinci întreprinderi de stat vor fi scutite de plata dividendelor pentru anul 2021

Scutirea unor societăți pe acțiuni de la plata dividendelor și a unor întreprinderi de stat de la defalcări din profitul net obținut în anul 2021 are ca scop asigurarea activității stabile a entităților prin majorarea capitalului social al acestora în mărimea scutirii acceptate. Aceasta este condiționată de complexitatea anului 2021, precum și de starea de urgență prelungită pe teritoriul Republicii Moldova legată de securitatea regională și pericolul la adresa securității naționale. Argumentarea se conține în nota proiectului hotărârii Guvernului privind scutirea unor societăți pe acțiuni de la plata dividendelor și a unor întreprinderi de stat de la defalcări din profitul net obținut în anul 2021.
 


Detalii

11
07 2022
247

Unele entități cu capital public ar putea fi scutite de plata dividendelor

Agenția Proprietății Publice anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la scutirea unor societăți pe acțiuni de la plata dividendelor și a unor întreprinderi de stat de la defalcări din profitul net obținut în anul 2021. Data-limită pentru comentarii este 18 iulie 2022.
 
Amintim, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și art. 47 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiunientitățile cu capital public (întreprinderile de stat, municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public) sunt obligate să achite anual, către data de 30 iunie,
Detalii
09
06 2022
532

Defalcările și dividendele achitate de către entitățile cu capital public pentru anul 2021

Conform prevederilor art. 5 din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și art. 47 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, entitățile cu capital public (întreprinderile de stat, municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public) sunt obligate să achite anual, către data de 30 iunie, defalcări și, respectiv, dividende din profitul net obținut în anul precedent.
 
Legile prenotate, precum și Hotărârea Guvernului nr. 110/2011 cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat conțin prevederi și termeni concreți aferente procedurii de calcul și achitare a defalcărilor și dividendelor ce necesită a fi respectate de către entitățile cu capital public.


Detalii

28
02 2022
1734

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Dobânzile, revedențele, dividendele calculate

Veniturile entității sub formă de dobânzi reprezintă venituri din utilizarea numerarului sau a echivalentelor acestuia, precum şi din deţinerea obligașiunilor  şi a altor sume datorate entităţii.

În următorul articol, elaborat în formă de scheme, autorii Georgeta Covaliov-Rusu și Olga Donciu, oferă mai multe detalii despre particularitățile contabilității privind dobânzile, redevențele și dividendele calculate.


Detalii

24
02 2022
655

Plata dividendelor intermediare de către rezidenții parcurilor IT

Rezidenții parcurilor pentru tehnologii informaționale care achită dividende acționarilor (asociaților) săi pe parcursul perioadei fiscale urmează să achite impozit pe venit din profitul perioadei fiscale în curs?
 
În scopuri fiscale, potrivit prevederilor art.12 pct.3) din Codul fiscal (CF), dividend reprezintă venitul obținut din repartizarea profitului net între acționari (asociați) în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social, cu excepția venitului obținut în cazurile lichidării complete a agentului economic.


Detalii

21
12 2021
1211

Regimul fiscal al dividendelor achitate foștilor asociați

Asociatul unei SA а vândut cota sa de participație în anul 2021, dаr în contract а fost indicat сă acesta аrе dreрtul la profitul anului 2020, саrе nu а fost rераrtizat până la momentul plecării acestuia din societate. Care va fi cota de impozitare a dividendelor achitate acestui fost asociat pentru anul 2020? Are persoana fizică obligația de a achita impozit pe venit din veniturile obținute în urma acestor plăți?
 
Conform art. 12 pct. 3) din Codul fiscal, dividend este venitul obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic.
Detalii
07
10 2021
2268

Dividende: regimul fiscal

Conform art. 12 pct. 3) din Codul fiscal (CF), dividend este venitul obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic.

În continuare o să analizăm care este impactul fiscal asupra operațiunii economice de calculare și achitare a dividendelor către persoanele juridice și persoanele fizice, atât rezidenți, cât și nerezidenți ai Republicii Moldova.


Detalii

06
10 2021
1191

Regimul fiscal al dividendelor

Dacă în ultima perioadă de timp v-a apărut întrebarea ce ține de impactul fiscal asupra operațiunii economice de achitare a dividendelor către persoanele juridice și persoanele fizice (atât rezidenți, cât și nerezidenți ai Republicii Moldova), vă propunem să consultați articolul „Dividende: regimul fiscal” ce va apărea în ediția revistei „monitorul fiscal FISC.md” din luna curentă.
 
Autorul nostru fidel Victoria Belous analizează subiectul sub diferite aspecte, expunându-se asupra unor situații:
 
  • Dividende achitate persoanelor juridice și fizice rezidente ale RM;
  • Profitul repartizat fondatorului întreprinzătorului individual se impozitează sau nu similar dividendelor?

  • Detalii
11
08 2021
2482

Se aplică limita de achitare în numerar de 100 mii la plata dividendelor sau salariului?

Conform art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845/1992 cu cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, faţă de întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează plăţi în numerar, inclusiv prin intermediul terminalului de plată în numerar (terminalului cash-in) în sumă ce depăşeşte cumulativ plafonul lunar de 100 000 de lei, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, se aplică sancţiuni conform legislației.

 


Detalii

19
07 2021
1031

Impozitarea dividendelor peste cota de participație în capitalul social repartizate asociaților – salariați ai societății respective

În conformitate cu prevederile art.901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv. Noțiunea de dividend este reglementată în art.12 pct.4) din CF1.   
 
Astfel, veniturile obținute de către asociați peste cota de participație depusă în capitalul social nu cad sub incidența noțiunii de „dividend” și nu poate fi aplicat tratamentul fiscal aferent dividendelor.