22
06 2021
487

Декларирование в IPC21 сумм, выплачиваемых при восстановлении работника на основании судебного решения

Один из работников предприятия, который в сентябре 2019 г. был уволен, обратился в судебную инстанцию. В мае 2021 г. было вынесено решение суда о восстановлении лица на работе и выплате предприятием в его пользу суммы в размере средней заработной платы за весь период вынужденного отсутствия на работе. На данном этапе предприятие не будет выплачивать эту сумму, так как намеревается обжаловать решение в вышестоящей инстанции.
Detalii

18
06 2021
450

CNAS solicită prezentarea operativă a Dărilor de seamă IPC21

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte  angajatorilor să prezinte Dările de seamă IPC21 în termene cât mat restrâns posibile, pentru a nu afecta stabilirea drepturilor sociale ale persoanelor asigurate, în special, a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă.

Termenul de prezentare a Dării de  seamă IPC 21 este stabilit prin lege, pentru plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. În mare parte agenţii economici respectă termenul prevăzut de legislaţie, însă nu toți țin cont de faptul că în tabelul nr. 2 din Darea de seamă IPC21 se conţine informaţia care stă la baza stabilirii prestaţiilor de asigurări sociale, pensiilor şi indemnizaţiilor şi care urmează a fi înscrisă corect.


Detalii

09
06 2021
1327

IPC corectate pentru perioadele fiscale 2020 și 2021

 Întreprinderea „X” a comis unele erori în dările de seamă privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată (forma IPC) pentru lunile noiembrie-decembrie 2020, ianuarie-martie 2021. Poate contribuabilul să prezinte dările de seamă corectate și pe care formulare? 

În conformitate cu art. 92 alin. (2) din CF, darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute şi contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile aferent veniturilor respective.


Detalii

08
06 2021
165

29.1.6.2.26 Cum se reflectă în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile din câştigurile de la loterii şi/sau pariuri?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin (33) din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal. 


Detalii

08
06 2021
464

29.1.6.2.23 Cum se vor reflecta în Darea de seama lunară (forma IPC21) veniturile achitate persoanelor fizice – zilieri?

Potrivit noțiunii expuse la art. 2 din Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, „zilier” este persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid, care are capacitate de muncă și care exercită, contra unei remunerații, activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar.


Detalii

08
06 2021
746

29.1.6.2.22 Au obligația să prezinte lunar Darea de seamă IPC21 cu indicele „0”, întreprinderile individuale care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă?

Întreprinderile individuale care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă umrează să prezinte anual (pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune) Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 04.10.2017.


Detalii

08
06 2021
935

29.1.6.2.24 Va fi oare obligată societatea cu răspundere limitată, administratorul căreia este și unicul fondator, să prezinte darea de seamă forma IPC21 în cazul în care aceasta nu are angajați?

Potrivit prevederilor art.128 din Codul muncii și art.2 din Legea salarizării nr.847/2002, salariu reprezintă orice recompensă sau câștig evaluat în bani, plătit salariaților de către angajator sau de organul împuternicit de acesta, în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca executată sau ce urmează a fi executată. 


Detalii

08
06 2021
128

29.1.6.2.25 Urmează oare organizațiile sindicale să prezinte darea de seamă forma IPC21 cu indicele zero (0) în cazul în care acestea nu au angajați?

În conformitate cu prevederile art.1 din Legea sindicatelor nr.1129/2000 prin noțiunea „sindicate” se subînțelege asociații din care fac parte, pe principii benevole, persoane fizice unite după interese comune, inclusiv ce țin de activitatea lor, și constituite în scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă și sociale colective și individuale ale membrilor lor. 


Detalii