13
08 2021
614

Inițiativa legislativă cu privire la modificarea Codului fiscal

Inițiativa legislativă lansată de un grup de deputați prevede introducerea cotei zero a impozitului pe venit pentru persoanele juridice, gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) şi întreprinzătorii individuali cu condiţia că venitul obţinut va fi direcţionat spre investiţii în dezvoltarea producției proprii (lucrări, servicii). Aceasta, în opinia autorilor, va crea condiţii pentru atragerea investițiilor și relansarea economică, va asigura achiziţionarea, repararea, modernizarea fondurilor fixe, majorarea activelor curente în scopul creşterii volumului de producţie şi/sau producere a unor noi tipuri de produse, lucrări, servicii.


Detalii

13
08 2021
4510

Obligația angajatorului de a prezenta salariatului informația despre plățile efectuate în favoarea acestuia

În conformitate cu art. 92 alin. (3) din Codul fiscal (CF), persoanele care sunt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 6918 și art. 88–91 din CF, cu excepţia impozitului reţinut pentru câștigurile de la loterii și/sau pariuri sportive în partea în care valoarea fiecărui câștig nu depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat (SFS), până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al
Detalii

06
04 2021
526

SFS promovează spiritul de conformare voluntară la declararea veniturilor şi achitarea impozitelor

Serviciul Fiscal de Stat reamintește despre necesitatea conformării voluntare la respectarea legislației în vigoare a Republicii Moldova în partea ce vizează declararea veniturilor obținute și achitarea impozitului pe venit, inclusiv a veniturilor din prestarea serviciilor către companii nerezidente.

Conform datelor disponibile, în perioada anului 2020, peste 700 de contribuabili – persoane fizice au beneficiat de transferuri bancare de mijloace bănești, inclusiv prin intermediul transferurilor rapide, de la companii nerezidente pentru serviciile prestate.


Detalii

21
05 2020
1318

Raportarea de către GȚ a procurărilor producţiei în formă naturală de la persoane fizice

Ce tipuri de declarații (anuale, trimestriale, lunare) va prezenta Gospodăria Țărănească în cazul în care a procurat de la persoane fizice animale în masă vie?

Potrivit prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal (CF), entitatea urmează să rețină un impozit în mărime de 5% (reținere finală) din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.
Detalii
20
03 2020
6742

Ordinul cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii

În scopul executării prevederilor art.83 alin.(4) din Codul fiscal, conform modificărilor operate prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.393-399, art.319),

ORDON:

1. Se aprobă formularul tipizat ”Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii” (forma SIMM20), conform anexei nr.1, şi Modul de completare a acestuia, conform anexei nr.2.
Detalii

05
03 2020
766

5. (29.5.2) Care sunt condițiile în baza cărora organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizații necomerciale sînt atribuite organizațiile înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare, şi anume:

a) asociaţia obştească – conform Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;
a1) asociaţia de coproprietari în condominiu – conform Legii condominiului în fondul locativ nr.913/2000;
Detalii
05
03 2020
635

3. (29.5.7) Cum urmează de a se impozita veniturile obţinute de organizaţia necomercială, în cazul în care acestea sunt utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute în statut?

Potrivit art. 52 alin. (7) din Codul fiscal, organizaţiile necomerciale care utilizează contrar destinaţiei mijloacele cu destinaţie specială sau folosesc proprietatea, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară în scopuri neprevăzute în statut, în regulament sau în alt document de constituire calculează şi achită impozitul pe venit la cota prevăzută la art.15 lit.b) din suma utilizată contrar destinaţiei. Aplicarea prevederilor menționate exclude aplicarea alin.(6) din articolul 52 al Codului fiscal.
Detalii
02
01 2020
725

6. (29.2.5.2) Apare oare obligația la persoana fizică de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, în cazul în care pe parcursul anului a avut două și mai multe locuri de muncă (prin cumul, servicii acordate, lucrări efectuate)?

Conform prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sînt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor acţionarii fondurilor de investiţii):
Detalii

25
02 2020
734

Ordinul nr. 108 din 14.02.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

25
02 2020
1526

5. (29.2.6.2) Se va reţine la sursa de plata impozitul pe venit în cazul achiziţionării de la persoanele fizice a unui activ de capital?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, Impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:

a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103;
Detalii