23
07 2013
1726

Poate fi depusă Declarația persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012 cu întîrziere, achitînd amenda pentru prezentarea tardivă?

Declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti este o declaraţie care nu se consideră dare de seamă fiscală, care conţine date despre disponibilul de mijloace băneşti ale persoanei fizice la sfîrşitul zilei de 1 ianuarie 2012, 1 noiembrie 2012 sau 28 decembrie 2012 şi care nu poate fi prezentată după termenul-limită de prezentare. Acest fapt este stipulat în pct. (10), art. 2261 „Noţiuni” din Codul Fiscal. Termenul limită de prezentare a expirat la 31 decembrie 2012.
23
07 2013
1487

Какова периодичность представления Декларации физического лица об имеющихся денежных средствах по состоянию на 01.01.2012?

Декларация физического лица об имеющихся денежных средствах по состоянию на 01.01.2012 представляет собой единоразовую декларацию. Суть этой декларации состоит в установлении точки отсчета в целях определения начальной суммы, от которой будет вестись учет доходов и расходов физических лиц – граждан, то есть формироваться «налоговая история гражданина».
Detalii
23
07 2013
1577

Care este periodicitatea prezentării Declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012?

Declarația persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012 este o declarație de o singură dată. Însăși esența acestei Declarații constă în stabilirea unui punct de pornire, în scopul stabilirii sumei inițiale de la care se va duce evidența veniturilor și a cheltuielilor persoanelor fizice – cetățeni, adică se va stoca „istoria fiscală a cetățeanului”. Astfel, toți cetățenii Republicii Moldova au obținut dreptul de a declara suma disponibilă, fără a fi obligați de a indica sursa de venit.
Detalii
12
07 2013
2192

Pentru serviciile prestate entităţii, în folosul titularului patentei de întreprinzător, au fost achitate plăţi, din care nu a fost reţinut impozit pe venit la sursa de plată. În scopuri fiscale, sumele achitate în folosul patentatului sunt deductibile?

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07-1998, impunerea fiscală a titularului patentei se efectuează sub formă de taxă pentru patentă, care include impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unităţile comerciale şi/sau unităţile de deservire socială, taxa pentru amenajarea teritoriului.
Detalii
12
07 2013
1914

Este obligat contribuabilul care, nu a fost radiat din Registrul de stat, de a prezenta Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) pentru perioada anului fiscal?

În conformitate cu art. 121 alin. (3) din Codul fiscal, pentru întreprinderile lichidate sau reorganizate, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic pînă la data radierii întreprinderii din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.
Detalii
18
03 2013
3358

Veronica Vragaleva și Iulia Cernicova: „Aspecte privind aplicarea impozitului pe venitul angajaţilor din domeniul tehnologiilor informaţionale”

Pe parcursul anului 2012, prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 şi Legea nr. 27 din 01.03.2012 au fost operate o serie de modificări la prevederile Codului fiscal, care au vizat în mod direct activitatea persoanelor fizice angajate în cadrul companiilor ce prestează servicii în domeniul tehnologiilor informaţionale.

Respectiv, în contextul aplicării corecte a impozitului pe venit asupra veniturilor primite de persoanele fizice în cauză, se propune o trecere în revistă a principalelor aspecte ce ţin de problema dată, cu prezentarea, după caz, a exemplelor de completare a formelor şi a dărilor de seamă fiscale.
Detalii
21
01 2013
2003

Una dintre întrebările care apare la contribuabilii pentru care este prevăzut regimul general stabilit de determinare a impozitului pe venit, precum și la subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii se referă la achitarea impozitului pe venit, în cazul existenței subdiviziunilor în afara unității administrativ-teritoriale în care se află sediul central.

De menționat că, în conformitate cu prevederile art. 84, alin. (3) din Codul Fiscal, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central transferă la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziunilor partea impozitului pe venit calculată proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai subdiviziunii pentru anul precedent ori partea impozitului pe venit calculată proporţional venitului obţinut de subdiviziune, conform datelor din evidenţa financiară a acesteia pe anul precedent.
Detalii
21
01 2013
2115

Один из вопросов, возникающих у налогоплательщиков, для которых предусмотрен общеустановленный порядок определения подоходного налога, а также у субъектов сектора малых и средних предприятий, является уплата подоходного налога при наличии подразделений вне административно-территориальных единиц основного местонахождения.

Отмечаем, что, согласно положениям ч. (3), ст. 84 Налогового кодекса, предприятия, учреждения и организации, имеющие подразделения вне административно-территориальных единиц основного местонахождения, перечисляют в бюджеты административно-территориальных единиц по месту нахождения подразделений часть подоходного налога, исчисленную пропорционально среднесписочной численности работников подразделения за предыдущий год, или часть подоходного налога, исчисленную пропорционально полученному подразделением доходу, согласно данным финансового учета подразделения за предыдущий год.
Detalii
21
01 2013
2166

În baza deciziei întreprinderii individuale urmează să achităm fondatorului venitul obținut de întreprindere în anul fiscal 2005. Volumul anual de vînzări al întreprinderii depășește trei milioane de lei, iar numărul mediu scriptic anual de salariați a depășit 9 persoane. Este oare cazul să reținem impozitul pe venit la sursa de plată, conform prevederilor art. 901 alin. (31) din Codul Fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 901, alin (31) lit. d) din Codul Fiscal, în vigoare în perioadele fiscale ale anilor 2008-2011 (perioada de aplicare a cotei zero la impozitul pe venit al persoanelor juridice), persoanele specificate în art. 90 alin. (1) din CF erau obligate să reţină
Detalii
21
01 2013
2006

По решению индивидуального предприятия необходимо выплатить учредителю доход, полученный предприятием за налоговый период 2005 года. Годовой объем продаж у предприятия более трех миллионов леев, а среднегодовая численность работающих превысила 9 человек. Следует ли в этом случае удерживать подоходный налог у источника выплаты, применяя положения ч. (31) ст. 901 Налогового Кодекса?

В соответствии с положениями пкт. d) ч. (31) ст. 901 НК, действующими в налоговых периодах 2008-2011 гг. (период применения нулевой ставки подоходного налога для юридических лиц), лица, указанные в ч. (1) ст. 90 НК обязаны были удерживать и уплачивать в бюджет подоходный налог в размере 15% с доходов в пользу учредителей индивидуальных
Detalii