20
07 2020
553

Răspuns de Urgență la COVID-19 şi suport pentru IMM

În cadrul ședinței Executivului din 20 iulie 2020 a fost aprobat proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea semnării Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19 şi Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii”.
 
Documentul are la bază angajarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) de a oferi finanțare flexibilă și în timp util țărilor membre pentru consolidarea sistemului de sănătate publică și atenuarea impactului socio-economic al pandemiei.
Detalii
07
07 2020
886

„Prima casă–6”. Facilități pentru angajații structurilor de forță

Funcționarii publici cu statut special angajați în cadrul Ministerului Apărării (inclusiv militarii în termen), Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Informații și Securitate, Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Centrului Național Anticorupție și Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt în drept să solicite acordarea unui credit ipotecar în cadrul Programului „Prima casă-6”.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în implementarea Programului de stat „Prima casă”.

Detalii
29
06 2020
746

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate

Ministerul Finanțelor a elaborat și a înaintat spre consultare publică proiectul  Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate. Documentul propune modul de întocmire a bilanțului consolidat al grupului (entitatea-mamă, entitatea-fiică și entitatea-asociată); a situației de profit și pierdere; a situației modificărilor capitalului propriu; a situației fluxurilor de numerar.

 

Acesta reprezintă un studiu de caz privind modul de întocmire a situațiilor financiare consolidate în condițiile Legii nr. 287  contabilității și raportării financiare și al SMC ,,Prezentarea situațiilor financiare consolidate” aprobat prin Ordinul nr.93/2019  al ministrului Finanțelor.

 


Detalii
18
06 2020
2014

Impozitul pe venit: noi prevederi pentru determinarea obligațiilor fiscale

Trei Regulamente ce țin de determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice și juridice ce practică activitate de întreprinzător, dar și ale persoanelor fizice ce nu sunt antrenate în asemenea activitate vor fi modificate. Necesitatea de intervenție în actele respective este impusă de Legea nr.60  privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului, prin care sunt propuse ajustări, în contextul în care o parte din prevederile Legii nr.60 deja sunt puse în aplicare și vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2021, la Regulamentele aprobate anterior.

Detalii
12
06 2020
378

Proiectul Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract (Regulament). Autorii consideră că Programul de dezvoltare al controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia aprobate prin HG nr. 214/2018 prevăd crearea premiselor pentru entitățile publice, care nu au posibilitatea instituiri și întreținerii subdiviziunilor de audit intern proprii, să beneficieze de respectivele servicii prin externalizarea lor.


Detalii
11
06 2020
289

Auditul intern prin asociere

În cadrul entităților publice, care nu dispun de subdiviziune de audit intern proprie în structura organizatorică și nu se află în subordinea unui organ central de specialitate a administrației publice sau a unei autorități a administrației publice locale de nivelul al doilea, se va efectua auditul intern prin asociere.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul  ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern prin asociere, ce are ca scop stabilirea cadrului general de organizare și desfășurare a activității de audit intern în entitățile publice prin asociere. 


Detalii
26
05 2020
309

Facilități fiscale pentru proiecte în derulare

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care RM este parte.

Potrivit proiectului, lista proiectelor se va completa cu alte 37 de proiecte, printre care:
• Evaluarea impactului socio-economic al COVID-19 și măsurile urgente de răspuns (implementat de PNUD)
• Contribuție pentru susținerea Republicii Moldova în combaterea pandemiei COVID-19 (implementat de PNUD)
Detalii
16
04 2020
858

Noile măsuri de susținere a activității de întreprinzător

Conform estimărilor Ministerului Finanțelor, care a elaborat un nou proiect de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, impactul asupra deficitului bugetar va constitui 1,05 mld.lei. Conform notei informative a proiectului, cheltuielile bugetare se vor majora cu 90 mil.lei, iar veniturile se vor diminua cu 960 mil.lei.

Menționăm că acest proiect vine să substituie Legea nr.56, declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională pe motivul adoptării cu încălcarea procedurii constiuționale de angajare a răspunderii Guvernului.
Detalii
10
04 2020
1035

Proiectul regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale

Conform pct.6 din Dispoziția nr.16 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a Republicii Moldova, entitățile care și-au sistat activitatea, total sau partial, în conformitate cu deciziile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi/sau cu dispoziţiile CSE, pot pretinde la o subvenţie în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat aferent indemnizaţiei/salariului acordat salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic şi/sau staţionare.
Detalii
31
03 2020
1221

Atenuarea riscurilor șomajului tehnic

Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Banca Națională au creat, pe data de 30 martie, un Task Force Grup pentru consultarea setului de măsuri privind atenuarea impactului negativ al crizei pandemice asupra economiei naționale.

În cadrul unei conferințe video, reprezentanții acestor instituții au optat pentru un plan de acțiuni consolidat, care să fie structurat pe termen scurt, mediu și lung și care să includă politici de intervenție atât imediate, cât și pentru perioada post-criză pe trei componente de bază: politici monetare, fiscale și structurale.
Detalii