26
02 2021
2793

Modificări în mai multe ordine ale Ministerului Finanțelor

În Monitorul Oficial de astăzi, 26 februarie curent, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 34 din 22 februarie 2021 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor.


În scopul executării prevederilor art. 92 alin. (5) şi art. 133 alin. (8) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială), precum şi a modificărilor operate prin Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 353-357, art. 288),


Detalii
19
02 2021
300

Au fost operate modificări în Clasificația bugetară

În Monitorul Oficial din 19 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 29 din 16 februarie 2021 privind modificarea Clasificației bugetare

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


Detalii
16
02 2021
562

Modificări în raportarea impozitului pe venit, propuse de Ministerul Finanțelor

Ținând cont de modificările operate în Codul fiscal pentru anul 2021, Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul modificărilor în patru ordine și un Regulament, toate documentele reglementând prezentarea dărilor de seamă cu privire la impozitul pe venit.
 
 Lista categoriilor contribuabililor ce vor prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale ONG17 va fi suplinită cu categoria B1 – Instituții private. Această completare este propusă în Ordinul nr.8/2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale.

Detalii
05
02 2021
235

Indicaţiile metodice pentru persoanele fizice întreprinzători pot fi modificate

În cazul în care documentele primare, cu excepţia documentelor primare cu regim special, sunt întocmite în formă electronică de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, semnătura nu constituie un element obligatoriu. În astfel de cazuri, modalitatea de identificare a persoanelor care au iniţiat, dispus şi/sau aprobat efectuarea faptelor economice respective se stabileşte prin proceduri interne. Totodată, la întocmirea documentelor primare pentru persoanele fizice cetăţeni, indicarea denumirii, adresei, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice – IDNP (codul personal) nu sunt obligatorii.
 

Detalii
05
02 2021
1399

IPC21: noi prevederi în Ordinul nr.94/2020

Ministerul Finanțelor, prin Ordinul nr.17 din 29 ianuarie 2021 a introdus modificări  în formularul dării de seamă forma IPC21, precum și în Instrucțiunea privind completarea acestuia  (formular aprobat prin Ordinul MF nr.94 din 30.07 2020).
 
Modificarea formularului în cauză a fost condiționată de completările operate la Codul fiscal  și Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/1999  (prin Legea nr.257/2020). Astfel, art.90 1 din Codul fiscal a fost completat cu un nou alineat (alin.37) prin care s-a stabilit că, începând cu 1 ianuarie
Detalii
09
02 2021
384

Planul de conturi contabile în sistemul bugetar. Au fost publicate noi modificări

În Monitorul Oficial din 5 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 6 din 18.01.2021 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar la modificările/ completările efectuate în Clasificația
Detalii

05
02 2021
343

Modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar

În Monitorul Oficial din 5 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 5 din 18.01.2021 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară
Detalii

25
01 2021
332

Noile norme de audit intern în sectorul public

În Monitorul Oficial din 22 ianuarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 161 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public, ce au ca scop stabilirea cadrului general de organizare și desfășurare a activității de audit intern în entitățile publice, precum și ghidarea necesară pentru aplicarea în practică a prevederilor Codului etic, Cartei de audit intern și Standardelor naționale de audit intern.
 
Prevederile Normelor se aplică entităților publice care asigură activitatea de audit intern prin una din următoarele forme:  subdiviziune de audit intern instituită în structura organizațională proprie, audit intern prin asociere sau audit intern pe bază de contract.

Detalii
22
01 2021
757

Impozitul pe bunurile imobiliare va fi achitat conform avizelor noi

În acest an persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător vor primi formulare noi ale avizelor de plată pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar atât pentru plata impozitului pentru bunurile evaluate, cât și cele neevaluate în scopuri fiscale. Totodată, din anul curent nu vor mai fi expediate avizele de plată la taxa pentru  parcaj.  Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de modificare a Ordinului nr. 17/2020 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată. 
 
Necesitatea intervenției în formularele respective este dictată de punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.257/2020
Detalii
04
01 2021
136

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate, publicat

În Monitorul Oficial nr. 360-371  din 25 decembrie 2020 a fost publicat  Ordinul nr. 155 al Ministerului Finanțelor din 9 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate și de modificare a Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”. Documentul a intrat în vigoare la data publicării.
 
În temeiul art.8 alin.(1) lit.b) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22),
 
ORDON:

Detalii