14
02 2014
1858

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziție”

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziție” și a Instrucțiunii de completare a borderoului de achiziție”.
Detalii
23
01 2014
3774

O R D I N nr. 166 din 28.11.2013 cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi modificarea şi completarea ordinelor nr.118 şi 119 din 6 august 2013

În temeiul art.11 alin.(2) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399) cu modificările şi completările ulterioare şi întru asigurarea metodologică a entităţilor în contextul punerii în aplicare de la 1 ianuarie 2014 a noilor Standarde Naţionale de Contabilitate,
Detalii
22
01 2014
7087

O R D I N nr. 166 din 28.11.2013 cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi modificarea şi completarea ordinelor nr.118 şi 119 din 6 august 2013

În temeiul art.11 alin.(2) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399) cu modificările şi completările ulterioare şi întru asigurarea metodologică a entităţilor în contextul punerii în aplicare de la 1 ianuarie 2014 a noilor Standarde Naţionale de Contabilitate,
Detalii
17
01 2014
4266

Atenţie! Regulamentul cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti

Stimați abonați,

Vă informăm că, în Monitorul Oficial Nr. 9-13 din 17 ianuarie 2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 186 din 24.12.2013 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti
Detalii
19
12 2013
1764

Abrogarea Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aplicarea Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State

Prin prezenta, în atenţia contribuabililor se aduce la cunoştinţă despre abrogarea Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aplicarea Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State nr.38 din 27 martie 2008, prin Ordinul al Ministerului Finanţelor nr.177 din 11 decembrie 2013.
Detalii
14
06 2013
2847

П Р И К А З МФ № 54 с 23 мая 2011 Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы

В целях исполнения Закона о государственном бюджете, Закона о бюджете государственного социального страхования, Закона о фондах обязательного медицинского страхования и местных решений совета об утверждении бюджетов административно-территориальных единиц на 2011 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Утвердить Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2011 году.
  2. Отменяется письмо Министерства финансов № 07/1-6/161 от 15 декабря 2009 года «Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2010 г.» с последующими изменениями.
  3. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Detalii
14
06 2013
1525

O R D I N MF Nr. 54 din 23 mai 2011 privind modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial

Întru executarea prevederilor Legii bugetului de stat, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi deciziilor consiliilor locale privind aprobarea bugetelor unităţilor administrativ -teritoriale, pe anul 2011,

ORDON:

  1. Se aprobă Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2011.
  2. Se abrogă circulara Ministerului Finanţelor nr. 07/1-6/161 din 15 decembrie 2009 „Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2010”, cu modificările ulterioare.
  3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.

Detalii
18
03 2013
1421

П Р И К А З МФ № 16 от 11.02.2013 об утверждении Отчета по налогу на доход от операционной деятельности

Об утверждении Отчета по налогу на доход от операционной деятельности

Во исполнение положений ст. 544 ч. (4) Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 с учетом изменений и дополнений,
Detalii
27
05 2013
1651

Ordin MF Nr. 96 din 20 august 2012 privind aprobarea Formularului-tip şi Modului de completare al Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti

Întru executarea prevederilor art. 2267 alin. (2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) cu modificările şi completările

ORDON:

  1. Se aprobă Formularul-tip al Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012, conform anexei nr. 1.
  2. Se aprobă Modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012, conform anexei nr.2.
  3. Se obligă Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să asi-gure gratuit contribuabilii cu cantitatea necesară de formulare.
  4. Prezentul ordin întră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

Detalii