23
01 2015
4932

Completări în Planul general de conturi contabile!

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 188 din 30.12.2014, a fost completat Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul MF nr. 119 din 06.08.2013. Aceste completări au fost efectuate pentru evidenţa rezultatelor activităţii, veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale, pe fundalul aprobării prin același ordin a Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale.
Detalii
23
01 2015
1349

Proiectul ordinului MF „Cu privire la aprobarea termenilor de referință pentru auditarea situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social”

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului Ministrului Finanţelor „Cu privire la aprobarea termenilor de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social”.
Detalii
08
07 2014
3582

Modificări şi completări la Clasificaţia bugetară.

Pin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 83 din 25.06.2014 au fost operate modificări şi completări la Clasificaţia bugetară, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008.

Paragrafului 20 “Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată” din capitolul 111.00 „Impozite pe venit”, începînd cu 4 iulie 2014 s-a redenumit în „111.20 „Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată”.
Detalii
23
01 2014
4030

O R D I N nr. 166 din 28.11.2013 cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi modificarea şi completarea ordinelor nr.118 şi 119 din 6 august 2013

În temeiul art.11 alin.(2) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399) cu modificările şi completările ulterioare şi întru asigurarea metodologică a entităţilor în contextul punerii în aplicare de la 1 ianuarie 2014 a noilor Standarde Naţionale de Contabilitate,
Detalii
22
01 2014
7481

O R D I N nr. 166 din 28.11.2013 cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi modificarea şi completarea ordinelor nr.118 şi 119 din 6 august 2013

În temeiul art.11 alin.(2) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399) cu modificările şi completările ulterioare şi întru asigurarea metodologică a entităţilor în contextul punerii în aplicare de la 1 ianuarie 2014 a noilor Standarde Naţionale de Contabilitate,
Detalii
19
12 2013
1889

Abrogarea Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aplicarea Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State

Prin prezenta, în atenţia contribuabililor se aduce la cunoştinţă despre abrogarea Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aplicarea Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State nr.38 din 27 martie 2008, prin Ordinul al Ministerului Finanţelor nr.177 din 11 decembrie 2013.
Detalii
14
06 2013
3128

П Р И К А З МФ № 54 с 23 мая 2011 Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы

В целях исполнения Закона о государственном бюджете, Закона о бюджете государственного социального страхования, Закона о фондах обязательного медицинского страхования и местных решений совета об утверждении бюджетов административно-территориальных единиц на 2011 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Утвердить Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2011 году.
  2. Отменяется письмо Министерства финансов № 07/1-6/161 от 15 декабря 2009 года «Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2010 г.» с последующими изменениями.
  3. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Detalii
14
06 2013
1810

O R D I N MF Nr. 54 din 23 mai 2011 privind modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial

Întru executarea prevederilor Legii bugetului de stat, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi deciziilor consiliilor locale privind aprobarea bugetelor unităţilor administrativ -teritoriale, pe anul 2011,

ORDON:

  1. Se aprobă Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2011.
  2. Se abrogă circulara Ministerului Finanţelor nr. 07/1-6/161 din 15 decembrie 2009 „Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2010”, cu modificările ulterioare.
  3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.

Detalii