05
03 2021
56

Coeficientul de valorizare al venitului asigurat

Pe agenda ședinței secretarilor de stat din 5 martie curent a fost inclus proiectul pentru modificarea anexelor nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017.
 
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (11 ) al Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, valorizarea reprezintă indexarea venitului mediu lunar asigurat realizat începând cu 1 ianuarie 1999, reieșind din coeficientul de creștere a salariului mediu pe economie din perioadele contributive până la anul precedent anului de stabilire a pensiei.
Detalii
04
03 2021
164

UNIF21: formularul va fi actualizat

Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare publică proiectul Ordinului de modificare al Ordinului nr.370 din 24 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată și a Modului de completare a acesteia.
 
Astfel, este propusă excluderea coloniței nr. 8 din anexa nr.2 la tabelul nr.1, în care se indică suma scutirilor pentru soție/soț, pentru aducerea în concordanță cu noile prevederi ale legislației fiscale. De asemenea, această modificare va fi operată și în tabelul nr.3 (col.15), ce conține Informaţia privind plăţile salariale şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit, altele decât salariul, şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi.

Detalii
04
03 2021
265

Actualizarea Indicațiilor metodice pentru întreprinzătorii individuali

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu  privire  la  aprobarea  modificărilor la Indicaţiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, aprobate prin Ordinul nr.118/2013 al ministrului finanţelor. Documentul prevede actualizarea unor noţiuni și acte normative din domeniul fiscal şi financiar, ajustarea termenului de păstrare a documentelor contabile conform prevederilor Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 etc.
 

Detalii
01
03 2021
95

Programul-pilot CUPS

Până la 1 ianuarie 2023 va fi pilotată activitatea Centrelor unificate de prestare a serviciilor (Programul-pilot CUPS) în cadrul a 5 misiuni diplomatice și oficii consulare, precum și în 17 autorități ale administrației publice locale de nivel I. Ulterior, în funcție de experiența acumulată, va putea fi asigurată implementarea CUPS-urilor la nivel național.
 
Cancelaria de Stat propune spre consultare publică proiectul hotărârii cu privire la pilotarea Centrelor unificate de prestare a serviciilor, care va include, la primă etapă, o serie de servicii publice prestate de către Agenția Servicii Publice și Casa Națională de Asigurări Sociale.

Detalii
26
02 2021
190

Măsuri de susținere a mediului de afaceri: subvenționarea creării locurilor de muncă

Persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, organizațiile necomerciale – rezidenți ai RM vor primi subvenții din bugetul de stat ca urmare a angajării a persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale, aferent categoriilor codului 101 (persoană angajată pe bază de contract individual de muncă), 105 (persoană angajată prin contract civil), 123 (persoană angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate și a persoanele cu dizabilități.
 
Proiectul Regulamentului privind mecanismul de subvenţionare a locurilor de muncă elaborat de Ministerul Finanțelor a fost inclus pe ordinea de zi
Detalii
26
02 2021
94

SI RRSIS: evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat

Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat, a elaborat proiectul hotărârii cu privire aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat” (SI RRSIS) și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat. Documentul a fost inclus pentru examinare în agenda ședinței secretarilor generali din 25 februarie curent.
 
Potrivit notei proiectului, prin instituirea acestui sistem Guvernul va pune la dispoziția autorităților și instituțiilor publice un mecanism eficient de evidență a resurselor și sistemelor informaționale de stat, ceea ce va contribui la facilitarea reutilizării soluțiilor tehnice existente și interoperabilității acestora.
Detalii
26
02 2021
175

Aprobarea Cadastrului funciar

Ca rezultat al modificărilor suprafeţelor terenurilor după categoriile de destinaţie şi de folosinţă, forme de proprietate, deţinători, inclusiv ale autorităților publice locale de nivelul I și II, în perioada 1 ianuarie 2020-1 ianuarie 2021  au fost luate la evidenţă terenurile noi valorificate, cu includerea lor în circuitul agricol, plantarea şi defrişarea plantaţiilor perene, perdelelor forestiere de protecţie, edificarea/ casarea sistemelor de irigare şi desecare. Astfel, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru propune aprobarea Cadastrului funciar la situația din 1 ianuarie curent cu suprafaţa totală de 3384,7 mii ha, inclusiv terenuri irigate – 217,94 mii ha, terenuri desecate – 58,20 mii ha.

Detalii
25
02 2021
151

ECC: perfecționarea cadrului legal continuă

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică setul de acte ce au ca scop reglementarea certificării echipamentelor de casă și control:
 
Proiectul Regulamentului privind certificarea echipamentelor. Este destinat Furnizorilor care sunt obligați să certifice ECC la Centrul de certificare. Documentul va descrie procedura de certificare a echipamentelor, a mașinilor de casă și de control, sistemelor informaționale cu dispozitive electronice și cu/fără imprimantă fiscală, sistemelor informaționale fără dispozitive electronice fără imprimantă fiscală.
 

Detalii
25
02 2021
113

Reglementarea activității Centrelor de Tineret

În scopul uniformizării procesului de angajare a personalului Centrelor de Tineret, precum și de reglementare a cadrului intern de organizare a activității acestora, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, drept răspuns la solicitările autorităților publice locale aflate în procesul de implementare al Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022, a elaborat și propune spre consultare publică un set de acte normative:

• Regulamentul privind angajarea prin concurs a șefului Centrului de tineret;
• Regulamentul intern-cadru al Centrului de tineret;
Detalii

24
02 2021
121

Formularul tipizat TV-25: condițiile de eliberare

Formularul tipizat TV-25 se eliberează pentru mijloacele de transport importate în Republica Moldova conform destinaţiei vamale import”, cu condiţia declarării şi achitării plăţilor vamale, precum și pentru mijloacele de transport supuse confiscării. Pentru eliberarea TV-25 este necesar de a prezenta: paşaportul tehnic cu inscripţia radierii din circulaţie a mijlocului de transport, actul ce confirmă legalitatea procurării mijlocului de transport și formularul tipizat TV-14. În cazul confiscării, vor fi prezentate actele prin care a fost supus confiscării mijlocul de transport (procesul verbal cu privire la contravenție, decizie asupra cazului de contravenție vamală etc.).

Detalii