27
05 2013
1405

Maia Tverdohleb: "Necesitatea implementării Registrului general electronic al facturilor fiscale"

Răspuns la adresarea Camerei de Comerţ Americane în Moldova, publicată în nr. 4 (8) al revistei

După cum, pe bună dreptate, a remarcat Comitetul Fiscal şi Juridic al Camerei de Comerţ Americane în Moldova, conform prevederilor art. V alin. 70 al Legii nr. 267 din 23.12.2011, în vigoare din 13.01.2012, Codul fiscal a fost completat cu art. 1181, care prevede instituirea „Re-gistrului general electronic al facturilor fiscale”- RGEFF.

Implementarea registrului electronic are ca scop majorarea transparenţei activităţii agenţilor economici şi excluderea unor situaţii de genul:
  • regularea trecerii în cont a T.V.A. pentru luna precedentă, prin manipularea la sfîrşitul lunii de raportare a procurărilor, care sunt documentate cu dată din luna precedentă;
  • documentarea unor tranzacţii fictive care se regăsesc doar pe hîrtie fără a fi avut loc de fapt;
  • documentarea unor tranzacţii care au ca bază legalizarea mărfurilor fără provenienţă legală;
  • admiterea greşelilor de către contribuabili la completarea facturilor fiscale;
  • pseudoactivitatea de întreprinzător, în special, combaterea fenomenului „firmă-fantom”.

Detalii
23
05 2013
3137

Registrul general electronic al facturilor fiscale (Ghidul utilizatorului)

”Registrul general al facturilor fiscale” – este un servicu electronic care este menit pentru organizarea evidenţei electronice a facturilor fiscale la agentul economic furnizor al bunurilor materiale şi a serviciilor. Registrul general al facturilor fiscale reprezintă o parte componentă al portalului serviciilor fiscale electronice şi are ca scop uşurarea, simplificarea, sporirea eficienţei şi rapidităţii procesului de evidenţă al facturilor fiscale ale agenţilor economici din republică.

Începînd cu 1 iulie 2012, subiecţii impunerii cu T.V.A., (deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de IFS pe municipiul Chişinău, de IFS pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul IFS pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia) sînt obligaţi să înregistreze facturile fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată. Obligativitatea se impune pentru aceştia în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100 000 lei. Cumpărătorul, la rîndul său, are dreptul să verifice corespunderea datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registrul general electronic al facturilor fiscale (conform prevederilor alin. 1 şi 2 a articolului 1181 din Codul Fiscal).
Detalii
20
05 2013
2270

Facturile fiscale, eliberate pentru „livrările cu titlu gratuit”, a căror valoare impozabilă depăşeşte 100 mii lei, urmează a fi reflectate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Obligaţia de înregistrare a facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale este stabilită de art. 1181 din Codul fiscal. Potrivit alineatului (1) al articolului menţionat, factura fiscală eliberată se supune înregistrării în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte plafoanele stabilite.

În conformitate cu art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal,drept obiect al impunerii cu T.V.A. se califică livrarea de mărfuri de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul rezultatulactivităţii de întreprinzăror în Republica Moldova.

În acest context, art. 93 pct. 3) din Codul menţionat,defineşte livrarea de mărfuri ca transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală.
Detalii
20
05 2013
1324

Регистрируются ли в Генеральном электронном регистре налоговые накладные, облагаемая стоимость облагаемой поставки которых превышает 100000 леев, выданные физическим лицам?

В соответствии с ч. (1) ст. 117 Налогового кодекса, субъект налогообложения, осуществляющий облагаемую поставку на территории страны, обязан представить покупателю налоговую накладную на данную поставку. Представление налоговой накладной осуществляется на момент возникновения налогового обязательства, установленного ст. 108, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Налоговая накладная не выписывается для поставок, облагаемых в соответствии с п. а) ст. 104.В целях применения налогового законодательства в части НДС, п. 17) ст. 93 Налогового кодекса устанавливает, что покупателем (получателем) является юридическое или физическое лицо, которому поставляются материальные ценности или которому оказываются услуги.
Detalii
20
05 2013
2012

Facturile fiscale, valoarea impozabilă a cărora este mai mare de 100 mii lei, eliberate persoanelor fizice urmează a fi reflectate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Potrivit art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a).

În scopul aplicării legislaţiei fiscale în partea ce ţine de T.V.A., art. 93 pct. 17) din Codul fiscal, stabileşte că cumpărătorul (beneficiarul) este persoană fizică sau juridică căreia i se livrează valori materiale sau căreia i se prestează servicii.
Detalii
20
05 2013
1351

Возникает ли обязательство по регистрации в Генеральном электронном регистре налоговых накладных, облагаемая стоимость которых больше 100000 леев, при возврате товара, то есть со знаком минус?

Согласно п. b) ст. 98 Налогового кодекса, облагаемая стоимость облагаемой поставки, которая была полностью или частично возвращена субъекту налогообложения, осуществившему поставку товаров, услуг, после их поставки или оплаты, подлежит корректировке при наличии подтверждающих документов.

Следовательно, с целью корректировки облагаемой стоимости ранее осуществленной облагаемой поставки и в соответствии со ст. 1181 Налогового кодекса, а также согласно п. 6 Инструкции о порядке регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре, утвержденной Приказом ГГНИ № 446 от 21 июня 2012, налоговые накладные, выданные при документировании возвратов, стоимость которых превышает пороги, установленные в ст. 1181 Налогового кодекса, в соответствии со сроками, установленными в данной статье, подлежат регистрации в Генеральном электронном регистре налоговых накладных.
20
05 2013
1262

Survine obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, cu valoarea impozabilă mai mare de 100 mii lei aferentă returului de marfă, adică cu semnul (-) minus?

Potrivit art. 98 lit. b) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile сare a fost, în totalitate sau parţial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiţia prezentării documentelor de confirmare.

Prin urmare, în vederea ajustării valorii impozabile a livrării impozabile anterioare şi în conformitate cu art.1181 din Codul fiscal, potrivit pct. 6 din Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012, facturile fiscale eliberate la documentarea retururilor, valoarea cărora depăşeşte mărimile stabilite în art.1181 din Codul fiscal, corespunzător datelor stabilite în acesta, urmează a
fi înregistrate în Registrul general electronic al facturilor fiscale.
Detalii
20
05 2013
1654

Регистрируется ли в Генеральном электронном регистре налоговая накладная по облагаемой поставке общей стоимостью (включая НДС) в размере 100000 леев?

Обязательства по регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных, согласно ст. 1181 Налогового кодекса, возникает только для налоговых накладных, по которым облагаемая стоимость превышает сумму 100000 леев.

Облагаемая стоимость облагаемой поставки, определенной в соответствии со ст. 97 Налогового кодекса, составляет стоимость поставки, уплаченная или подлежащая уплате, без НДС.
Detalii
20
05 2013
1413

În cazul în care în factura fiscală valoarea totală a livrării impozabile (inclusiv T.V.A.) este în sumă de 100 mii de lei, aceasta se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, potrivit art. 1181 din Codul fiscal, survine doar pentru facturile fiscale a căror valoarea impozabilă a livrării impozabile depăşeşte 100 mii lei.

Valoarea impozabilă a livrării impozabile, determinată în corespundere cu art. 97 din Codul fiscal, reprezintă valoarea achitată sau care urmează a fi achitată fără T.V.A.
Detalii
20
05 2013
2022

Facturile fiscale în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte limitele stabilite de art. 118(1) din Codul fiscal, pentru care se aplică cota zero a T.V.A., se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Facturile fiscale menţionate urmează a fi incluse în Registrul general electronic al facturilor fiscale. Cota „0” (zero) a T.V.A., în corespundere cu art. 96 lit. c) din Codul fiscal, reprezintă cotă de impunere cu T.V.A., aplicîndu-se pentru livrările specificate de art. 104 din Codul fiscal.