20
05 2013
1359

Как определяется облагаемая стоимость облагаемой поставки по налоговой накладной, которая должна быть зарегистрирована в Генеральном электронном регистре налоговых накладных?

Облагаемой стоимостью облагаемой поставки, по которой налоговая накладная должна быть зарегистрирована в Генеральном электронном регистре налоговых накладных, согласно ст. 97 Налогового кодекса, является облагаемая стоимость облагаемой поставки, уплаченной или подлежащей уплате, без НДС.
20
05 2013
2474

Cum se va aprecia valoarea impozabilă a livrării impozabile pentru facturile fiscale care urmează a fi incluse în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Valoarea impozabilă a livrării impozabile, în baza căreia factura fiscală urmează a fi înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale, conform art. 97 din Codul fiscal, o constituie valoarea impozabilă a livrării impozabile achitată sau care urmează a fi achitată, fără T.V.A.
20
05 2013
1297

Какой будет дата регистрации налоговой накладной в Генеральном электронном регистре налоговых накладных в случае, если дата ее выдачи отличается от даты поставки?

В соответствии с положениями ст. 1181 Налогового кодекса, выданная налоговая накладная, соответствующая требованиям, установленными в данной статье, подлежит обязательной регистрации поставщиком в Генеральном электронном регистре налоговых накладных в течение дня ее выдачи.
20
05 2013
2106

Care va fi data reflectării facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale în cazul în care, data eliberării facturii fiscale diferă de data livrării?

Potrivit prevederilor art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată, ce corespunde cerinţelor menţionate la acest articol, se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată.
20
05 2013
1225

Имеют ли обязательства по регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных другие субъекты, кроме указанных в ст. 118(1) Налогового кодекса?

Субъекты обложения НДС, которые не соответствуют условиям, перечисленным в ст. 1181 Налогового кодекса, не обязаны регистрировать налоговые накладные в Генеральном электронном регистре налоговых накладных.
20
05 2013
1440

Каков срок регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных?

Согласно положениям ст. 1181 Налогового кодекса, выписанная налоговая накладная, которая соответствует требованиям, установленным в данной статье, подлежит обязательной регистрации поставщиком в Генеральном электронном регистре налоговых накладных в течение дня, в котором она была выдана.

В то же время, в соответствии с п. 5 Инструкции о порядке регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных, утверждённой Приказом ГНИ № 446 от 21 июня 2012, выданная налоговая накладная подлежит обязательной регистрации поставщиком в вышеуказанном Регистре до 23:59:59 дня, в котором она была выдана. Моментом регистрации налоговой накладной в Генеральном электронном регистре налоговых накладных считается момент подтверждения её регистрации в данном Регистре.
Detalii
20
05 2013
1499

Care este termenul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Potrivit prevederilor art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată, ce corespunde cerinţelor menţionate la acest articol, se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată.

Totodată, potrivit pct. 5 din Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul menţionat pînă la ora 23:59:59 a zilei în care aceasta a fost eliberată. Momentul înregistrării facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se consideră momentul acceptării acesteia în Registrul dat.
Detalii
20
05 2013
2454

Cine sunt subiecţii care au obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale eliberate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

În conformitate cu art. 1181 din Codul fiscal, subiecţii care au obligaţia de a înregistra facturile fiscale sînt:

  • a. începînd cu 1 iulie 2012 — subiecţii impunerii cu T.V.A., care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei;
  • b. începînd cu 1 ianuarie 2013 — toţi subiecţii impunerii cu T.V.A., care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei;

Detalii
20
05 2013
2190

Înregistrarea facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale

Prin Legea nr. 267 din 13 ianuarie 2012, au fost operate completări la Codul fiscal cu articolul 1181 „Registrul general electronic al facturilor fiscale”, potrivit căruia, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată, în forma şi în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de:

  • 100000 lei – începînd cu 1 iulie 2012, de către subiecţii impunerii cu T.V.A. care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;
  • 50000 lei – începînd cu 1 ianuarie 2013, de către toţi subiecţii impunerii cu T.V.A.;
  • 10000 lei – începînd cu 1 ianuarie 2014, de către toţi subiecţii impunerii cu T.V.A.

Detalii