27
10 2020
122

Noi prevederi în Regulamentul de acordare a subvențiilor din FNDAMR

În modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) intervin modificări. Pe lângă drepturile transmise anterior Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului autoritatea va putea aloca anual mijloace financiare din Fondul indicat supra, în volum de până la 15%, pentru finanțarea proiectelor de îmbunătățire a nivelului de trai și de muncă în mediul rural.
 
Hotărârea Guvernului nr.772 din 21 octombrie curent a fost publicată în MO și a intrat în vigoare.

Detalii
07
10 2020
125

Avizul de atestare a impedimentului justificator ar putea soluționa problemele businessului

Camera de Comerț și Industrie, în conformitate cu art.4 din Legea nr. 393/1999, atestă, prin emiterea unui aviz, circumstanțele survenite ca urmare a unor fenomene ale naturii, acte normative/administrative, acțiuni ori inacțiuni sau a unor alte evenimente în afara controlului debitorului, de natură a fi invocate ca impediment justificator de neexecutare a obligației debitorului în contextul raporturilor contractuale comerciale, în care cel puțin o parte este subiect al activității de întreprinzător.
 
La 2 octombrie curent a intrat în vigoare și Regulamentul cu privire la eliberarea avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației,  care determină procedura și modul de atestare a circumstanțelor (evenimentelor) ce au avut loc pe teritoriul RM, drept impediment justificator.

Detalii
05
10 2020
222

Acordul-cadru, modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice

Autoritățile contractante vor putea utiliza, în cadrul contractelor de achiziții publice, un acord-cadru ca o modalitate specială de atribuire a contractelor. Acordul poate fi utilizat după aplicarea unei proceduri de achiziție publică și va stabili condițiile esențiale pentru contractele subsecvente care urmează a fi atribuite, inclusiv cerințele pentru selectarea operatorului economic.
 
În Monitorul Oficial din 2 octombrie  a fost publicată Hotărârea nr. 694 din 23 septembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice.

Detalii
29
09 2020
354

Noul Regulament privind achizițiile publice de lucrări

În Monitorul Oficial nr. 229-233 din 11.09.2020 a fost publicat Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020. Noul Regulament vine să asigure concordanța dintre prevederile actelor normative secundare cu noile dispoziții ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015), care a fost modificată prin Legea nr. 169 din 26.07.2018.

 

Astfel, noul Regulament stabilește mecanismul de inițiere și desfășurare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări. În sensul Regulamentului, achiziție publică de lucrări reprezintă fie achiziția lucrărilor, fie atât achiziția lucrărilor, cât și proiectarea lucrărilor de construcții de orice
Detalii

24
09 2020
290

Regulamentul de recunoaștere a grupului de producători agricoli, aprobat

Pentru recunoașterea grupului de producători agricoli, administratorul sau reprezentantul grupului va depune la Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului o cerere, la care vor fi anexate:
• copia legalizată de pe actele de constituire
• copia de pe decizia adunării generale a grupului în care se menţionează acordul lor pentru efectuarea demersurilor legale în vederea recunoaşterii ca grup de producători
• dovada deţinerii legale a terenurilor agricole de către fiecare membru
• declaraţia pe propria răspundere a fiecărui membru al grupului din care să rezulte că nu aparţine unui alt grup.Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, 23 septembrie 2020, proiectul  hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli.


Detalii

16
09 2020
140

Subvenționarea creării locurilor de muncă va fi simplificată

În implementarea mecanismului de subvenționare a creării locurilor de muncă au fost identificate o serie de carențe. În scopul eliminării acestora, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) propune excluderea limitei de vârstă pentru bărbați și femei ca subiecți ai subvenției, micșorarea pragului minim de locuri de muncă create de la 100 la 50 persoane, extinderea activităților economice, inclusiv din sectorul turismului, pentru care agenții economici pot beneficia de subvenție la crearea locurilor noi de muncă în vederea susținerii domeniilor prioritare ale economiei naționale.

 


Detalii
16
09 2020
133

Contractul de societatea civilă în cazul constituirii organismelor de plasament colectiv

Contractul de societate civilă încheiat în cazul constituirii organismelor de plasament colectiv trebuie să conțină informații privind identitatea fondului de investiții: denumirea, sediul, data constituirii, numărul şi data avizului de constituire eliberat de Comisia Naţională a Pieței Financiare, adresa web și e-mail.
 
CNPF a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul hotărârii de modificare a unor acte normative, care prevede completarea Regulamentului privind avizarea constituirii și funcționării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.49/2014  cu o anexă ce va reglementa conținutul minim al contractului de societate civilă.

Detalii
16
09 2020
198

Serviciile publice: accesibilitate, calitate și eficiență

Cancelaria de Stat propune pentru consultări publice proiectul  legii cu privire la serviciile publice ce are ca scop crearea unui cadru juridic pentru sistemul de prestare a serviciilor publice în vederea asigurării accesibilității, calității și eficienței prestării acestora.
 
Potrivit proiectului, lansarea și dizolvarea unui serviciu public se înregistrează în Registrul de stat al serviciilor publice instituit de Guvern. Totodată, prestarea unui serviciu public se va realiza în conformitate cu regulamentul administrativ aprobat de Executiv. Regulamentul de prestare a serviciului public din domeniile de competență ale unei autorități publice autonome față de Guvern și responsabile față de Parlament se aprobă de organul colegial al acesteia.

Detalii
15
09 2020
384

Coeficienții cumulativi vor fi actualizați la fiecare indexare a pensiei

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor (în continuare – Regulament). Amintim, acesta a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017. 

Documentul propus pentru consultări publice prevede modificarea Anexei nr.5 la Regulament, fiind revizuiți coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor pentru perioada anilor 1999-2020. Fiind actualizați, aceștia vor fi aplicați din 1 octombrie 2020.
Detalii