16
02 2022
454

Декларирование доходов и расходов, полученных в процессе ликвидации субъекта сектора МСП

Хозяйствующий субъект, который является субъектом сектора малых и средних предприятий (МСП), принял решение о прекращении деятельности. С учетом того, что финансовое положение за отчетный год позволяет распределить нераспределенную прибыль за 2021 г. в виде дивидендов, они были распределены на основании решения общего собрания акционеров. В то же время, было реализовано недвижимое имущество, принадлежащее субъекту. Следует ли включать его в объект налогообложения в условиях, когда реализация товаров не является основной деятельностью субъекта? Какую декларацию надлежит подать, с учетом того, что форма SIMM20 не позволяет отражать расходы и доходы, полученные в процессе ликвидации?


Detalii

28
01 2022
863

Regimul fiscal al subiecţilor sectorului ÎMM pentru perioada fiscală 2022

Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului ÎMM este reglementat de Capitolul 71 din Codul fiscal (CF).  Potrivit art. 541 alin.(1) din CF, subiecţi ai impunerii sunt agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), întreprinzătorilor individuali, precum şi agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din CAEM) este mai mare de 60% din venitul din vânzări. Obiectul impunerii pentru agenții economici subiecți ai sectorului ÎMM, potrivit  art. 542 din CF, constituie venitul determinat conform contabilității financiare obținut în perioada fiscală de declarare.
 
Totodată, pentru perioadele fiscale 2020-2021 obiectul impunerii pentru agenții economici subiecți ai sectorului ÎMM, potrivit  art. 542 din CF, constituia venitul determinat conform contabilității financiare obținut în perioada fiscală de declarare,
Detalii
28
01 2022
612

Consultăm proiectul modificărilor la ONG17, SIMM20, DAJ17 și DASS19

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul cu privire la modificarea OMF nr.08/2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (ONG17), OMF nr.40/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (SIMM20), OMF nr.09/2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (DAJ17)  și OMF nr. 146/2019 privind aprobarea formularului DASS19 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății.


Detalii

20
12 2021
404

Ordinul SFS nr. 613 din 13.12.2021 privind modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale

20
12 2021
245

29.1.11.12 Constituie obiect al impunerii pentru agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (SIMM) donația efectuată de către aceștia?

În conformitate cu prevederile art. 542 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare.
În scopul aplicării regimului SIMM, agentul economic urmează să determine obiectul impunerii prin aplicarea contabilității de angajamente reieșind din prevederile legislației contabile.


Detalii

20
12 2021
217

29.1.11.15 Se ia în considerare valoarea livrărilor la export, la aprecierea ponderii livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, în vederea stabilirii dreptului de alegere a regimului de aplicare a SIMM sau a regimului general de aplicare a impozitului pe venit?

 În conformitate cu prevederile art.541 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), întreprinzătorilor individuali, precum şi agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din
Detalii
20
12 2021
228

29.1.11.14 Se include oare în componența obiectul impunerii al regimului SIMM, venitul obținut din vînzarea unui bun în condițiile în care comercializarea lor nu constituie o activitate de bază a acestuia?

În conformitate cu art. 542 alin. (1) din Codul fiscal, obiectul impunerii este venitul determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare, cu excepția veniturilor stipulate la alin.(3) al aceluiași articol.
Astfel, subiecţii regimului fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (SIMM) achită impozitul pe venit în mărime de 4% din obiectul impunerii.
Reieşind din cele menţionate, înstrăinarea bunurilor reprezintă obiect al impunerii cu impozitul pe venit conform regimului fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
20
12 2021
203

29.1.11.6 Care declarație urmează să depună agentul economic, subiect al sectorului întreprinderilor mici și mijlocii aflat în proces de lichidare, dat fiind faptul că formularul (SIMM20) nu permite reflectarea tuturor veniturilor și cheltuielilor obținute în proces de lichidare?

În cazul în care agentul economic, subiect al regimului fiscal aferent subiecților sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se află în proces de lichidare, potrivit prevederilor art. 544 alin. (6) din Codul fiscal, persoana responsabilă a contribuabilului care a iniţiat procedurile de încetare a activităţii este obligată, în termen de 6 luni de la adoptarea unei astfel de decizii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, să prezinte darea de seamă privind impozitul pe venit.


Detalii

20
12 2021
253

29.1.8.23 Care este regimul fiscal aplicat de rezidenţii zonelor economice libere în cazul în care aceştia fac parte din businessul mic şi mijlociu şi ar putea fi trataţi ca subiecţi ai SIMM?

Regimul fiscal al rezidenţilor zonelor economice libere este reglementat de prevederile art. 49 din Codul fiscal.
Totodată, regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este reglementat de prevederile capitolului 71 din Codul fiscal.


Detalii