02
02 2018
2191

Impozitarea Întreprinderilor individuale

Întreprindere individuală are regim de impozitare de 12% din venit, au prestat servicii unui SRL (servicii ce nu reprezinta genul principal de activitate, din alt domeniu), ulterior achitarea se face prin transfer. La ce cota se va impozita venitul dat? Se va impozita cu 12%?
Detalii
02
05 2017
1237

Despre reflectarea de către creditor a unei datorii nestinse

SRL „X” are o datorie nestinsă faţă de SRL „Y” ca urmare a unei tranzacții economice în sumă de 16 mii lei. În cazul în care creditorul „Y” nu a înaintat o acțiune în judecată privind recuperarea datoriei creditoare menționate, are dreptul creditorul „X” să reflecte această sumă la venituri?
Detalii
18
03 2017
1080

Referitor la deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale - 6

Societatea cu răspundere limitată „C” închiriază un automobil de la conducătorul entităţii şi o cameră pentru oficiu în apartamentul contabilului entităţii (persoană cu funcţie de răspundere). Ţinând cont de prevederile art. 24 alin. (7) din Codul fiscal, apare întrebarea: Cum pot fi justificate plăţile pentru locaţiune în cazul dat pentru a putea fi deduse în scopuri fiscale?
Detalii
27
01 2017
1591

Referitor la deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale - 2

În luna curentă agentul economic „GF” SRL a fost supus controlului fiscal prin metoda verificării totale pentru perioada anului 2015. În rezultatul controlului s-a constatat că contribuabilul „GF” SRL dispune de automobile şi camioane pe care le utilizează în activitatea de întreprinzător şi toate cheltuielile privind consumul de combustibil şi de ulei pentru motoare le-a dedus în scopuri fiscale, fără a ţine cont de limitele stabilite de legislaţie, ceea ce a dus la diminuarea venitului impozabil pentru perioada anului 2015. Ce sancţiuni îi vor fi aplicate contribuabilului „GF” SRL în situaţia dată şi cum trebuiau să fie deduse cheltuielile menţionate?
Detalii
11
01 2017
1277

Modificările Legii privind societățile cu răspundere limitată, propuse spre consultare

Ministerul Economiei a elaborat și propus spre consultare proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind societățile cu răspundere limitată.
Documentul propune reglementarea dobândirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra părții sociale, prin completarea Legii cu un nou alineat la art. 25.
Detalii
12
12 2016
1346

Unele sintagme din Legea privind SRL au fost declarate neconstituționale

Potrivit articolului 30 „Înregistrarea cesiunii părţii sociale” din Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată, partea socială se consideră de drept a dobânditorului de la data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificărilor operate în actele de constituire privind înstrăinarea/dobîndirea părţii sociale. Pentru înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificărilor operate în actele de constituire privind înstrăinarea/dobândirea părţii sociale, dobânditorul va prezenta la Camera Înregistrării de Stat actul juridic de înstrăinare autentificat notarial.
Detalii
07
11 2016
790

Apicultorii sunt îndemnaţi să formeze asociaţii pentru promovarea ramurii

În timp ce apicultorii semnalează probleme legate de subvenţionare şi certificare, precum şi lipsa unui dialog în interiorul ramurii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare îi îndeamnă să formeze asociaţii reprezentative, care ar putea veni cu propuneri de soluţii la nivel naţional, dat fiind că în această ramură este o singură asociaţie, dar care nu este activă din cauza conflictelor pe interior.
Detalii
21
10 2016
1597

Firma nou-creata SRL (deschisă în luna septembrie 2015) nu a activat din careva motive. Venit nu a avut în 2015.De facto, a început să activeze din septembrie 2016. Care regim de impozitare IVAO ori VEN 12 va aplica firma SRL în 2015 și care în 2016?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (1) din CF, subiecți ai impunerii sunt agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) și întreprinzătorilor individuali.
Detalii