08
07 2016
1266

Act de concurență neloială sancționat

Consiliul Concurenței a stabilit amendă în sumă de 10679,80 MDL și a prescris încetarea de către întreprinderea„PERFECT International" S.R.L. a actului de concurență neloială manifestat prin folosirea ilegală, parțială a denumirii de firmă a întreprinderii „PERFECT-Tur" S.R.L.
Detalii
11
06 2016
1055

În cazul schimbării adresei fizice a unității comerciale la doar 300 m distanță, care sînt actele ce necesită schimbări și cum corect trebuie să decurgă procedura în sine, dacă vorbim despre SRL nealimentar?

În conformitate cu art.14 al Legii cu privire la comerţul interior Nr. 231 din 23 septembrie 2010, desfăşurarea activităţii de comerţ se autorizează de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi sau a municipiului Chişinău, în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv.
Detalii
05
05 2016
1170

Rugăm să ne clarificați, dacă Societatea cu răspundere limitată care deține ,,Licență de activitate” pentru colectarea resturilor și deșeurilor de metale feroase, urmează să achite și taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu prevederile Titlului VII al Codului fiscal:

  1. subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi de comerț şi/sau de prestări servicii (art. 290 lit. e));

Detalii
20
04 2016
1279

Firma SRL dă în chirie 0.5 din suprafața clădirii altei firme SRL. După condiția contractului, chiria pe primele 12 luni merge în contul reparației capitale efectuate de către firma care a luat în chirie (de catre Locatar) – din luna IV 2015 și pînă în luna III 2016. Cum este corect de calculat uzura acestei clădiri pentu anul 2015? Și pentru anul 2016 – în scopuri financiare și în scopuri fiscale?

În funcţie de tipul (forma) arendei (locaţiune) se va stabili cine va suporta cheltuielile privind uzura activelor, precum şi cheltuielile pentru reparaţie.

Ţinînd cont de prevederile standardelor de contabilitate, bunurile luate în arendă finanţată se reflectă ca active în bilanţul contabil al locatarului (arendaşului), iar plăţile de arendă, ce urmează a fi achitate – ca datorii.
Detalii
05
10 2015
1059

SRL «X» приняло решение об уменьшении уставного капитала. Разъясните, пожалуйста, применяются ли положения ч. (31) ст. 901 Налогового кодекса в случае уменьшения уставного капитала согласно решению единственного пайщика за счет ранее внесенных собственных средств в 2011 году?

В соответствии с положениями ч.(2) ст. 34 Закона об обществах с ограниченной ответственностью № 135-XVI от 14.06.2007, уставный капитал общества может быть уменьшен путем пропорционального уменьшения номинальной стоимости всех долей в уставном
капитале или погашения долей, приобретенных обществом.
Detalii
28
09 2015
1162

În baza contractului de uzufruct, persoana fizică fondator a societății cu răspundere limitată, transmite în gestiune temporară cota-parte unei altei întreprinderi. Ținînd cont că întreprinderea în calitate uzufructuar își însușește dreptul la avantajele aferente contractului de uzufruct – dividende, care este regimul de impunere a acestora, urmează oare acestea de a fi declarate și impozitate?

În conformitate cu art. 395 alin. (1) din Codul civil,uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul, nu şi de a-l înstrăina.
Detalii
08
09 2015
1480

Se vor aplica prevederile art. 901 alin. (31) din CF în cazul micșorării capitalului social aferent surselor proprii introduse anterior de către asociat în perioada anului 2011, în baza deciziei asociatului unic al SRL „X”?

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14.06.2007, capitalul social al societăţii poate fi redus prin reducerea proporţională a valorii nominale a tuturor părţilor sociale sau stingerea părţilor sociale dobîndite de societate.
Detalii
12
03 2015
1650

Societatea cu răspundere limitată preconizează să majoreze capitalul statutar din contul dividendelor, ce urmează a fi achitate fondatorilor din profitul nerepartizat pentru anul 2011. Se extinde în cazul dat față de fondatori prevederile art. 901 din CF?

Menționăm că, potrivit prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată, capitalul social se va majora prin:

  1. mărirea proporțională a părților sociale din contul profitului net al societății sau din mijloacele capitalului de rezervă şi/sau alte surse;

Detalii
18
09 2014
1861

Va avea entitatea obligația de a reține impozit la sursa de plată în conformitate cu prevederile art. 90 1 din CF în cazul majorării capitalului social din contul profitului nerepartizat, aferent perioadei fiscale 2012?

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată, capitalul social se majorează prin:

  1. mărirea proporțională a părților sociale din contul profitului net al societății sau din mijloacele capitalului de rezervă;

Detalii
11
07 2014
2198

Conform rezultatelor activităţii întreprinderii noastre, valoarea activelor nete este mai mică decît capitalul social şi, astfel, în vederea respectării prevederii Legii nr. 135 din 14.06.2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată, a fost luată decizia privind reducerea capitalului social. Atrage oare aceasta după sine careva consecinţe fiscale, în condiţiile în care capitalul social a fost format din diferite surse, nu a fost obţinut venit şi nici nu s-au efectuat plăţi?

Reamintim că, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea cu privire la societăţile cu răspundere limitată, societatea este obligată să-şi reducă capitalul social dacă:

Detalii