20
04 2016
1098

Firma SRL dă în chirie 0.5 din suprafața clădirii altei firme SRL. După condiția contractului, chiria pe primele 12 luni merge în contul reparației capitale efectuate de către firma care a luat în chirie (de catre Locatar) – din luna IV 2015 și pînă în luna III 2016. Cum este corect de calculat uzura acestei clădiri pentu anul 2015? Și pentru anul 2016 – în scopuri financiare și în scopuri fiscale?

În funcţie de tipul (forma) arendei (locaţiune) se va stabili cine va suporta cheltuielile privind uzura activelor, precum şi cheltuielile pentru reparaţie.

Ţinînd cont de prevederile standardelor de contabilitate, bunurile luate în arendă finanţată se reflectă ca active în bilanţul contabil al locatarului (arendaşului), iar plăţile de arendă, ce urmează a fi achitate – ca datorii.
Detalii
05
10 2015
981

SRL «X» приняло решение об уменьшении уставного капитала. Разъясните, пожалуйста, применяются ли положения ч. (31) ст. 901 Налогового кодекса в случае уменьшения уставного капитала согласно решению единственного пайщика за счет ранее внесенных собственных средств в 2011 году?

В соответствии с положениями ч.(2) ст. 34 Закона об обществах с ограниченной ответственностью № 135-XVI от 14.06.2007, уставный капитал общества может быть уменьшен путем пропорционального уменьшения номинальной стоимости всех долей в уставном
капитале или погашения долей, приобретенных обществом.
Detalii
28
09 2015
864

În baza contractului de uzufruct, persoana fizică fondator a societății cu răspundere limitată, transmite în gestiune temporară cota-parte unei altei întreprinderi. Ținînd cont că întreprinderea în calitate uzufructuar își însușește dreptul la avantajele aferente contractului de uzufruct – dividende, care este regimul de impunere a acestora, urmează oare acestea de a fi declarate și impozitate?

În conformitate cu art. 395 alin. (1) din Codul civil,uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul, nu şi de a-l înstrăina.
Detalii
08
09 2015
1263

Se vor aplica prevederile art. 901 alin. (31) din CF în cazul micșorării capitalului social aferent surselor proprii introduse anterior de către asociat în perioada anului 2011, în baza deciziei asociatului unic al SRL „X”?

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14.06.2007, capitalul social al societăţii poate fi redus prin reducerea proporţională a valorii nominale a tuturor părţilor sociale sau stingerea părţilor sociale dobîndite de societate.
Detalii
12
03 2015
1472

Societatea cu răspundere limitată preconizează să majoreze capitalul statutar din contul dividendelor, ce urmează a fi achitate fondatorilor din profitul nerepartizat pentru anul 2011. Se extinde în cazul dat față de fondatori prevederile art. 901 din CF?

Menționăm că, potrivit prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată, capitalul social se va majora prin:

  1. mărirea proporțională a părților sociale din contul profitului net al societății sau din mijloacele capitalului de rezervă şi/sau alte surse;

Detalii
18
09 2014
1566

Va avea entitatea obligația de a reține impozit la sursa de plată în conformitate cu prevederile art. 90 1 din CF în cazul majorării capitalului social din contul profitului nerepartizat, aferent perioadei fiscale 2012?

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată, capitalul social se majorează prin:

  1. mărirea proporțională a părților sociale din contul profitului net al societății sau din mijloacele capitalului de rezervă;

Detalii
11
07 2014
1843

Conform rezultatelor activităţii întreprinderii noastre, valoarea activelor nete este mai mică decît capitalul social şi, astfel, în vederea respectării prevederii Legii nr. 135 din 14.06.2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată, a fost luată decizia privind reducerea capitalului social. Atrage oare aceasta după sine careva consecinţe fiscale, în condiţiile în care capitalul social a fost format din diferite surse, nu a fost obţinut venit şi nici nu s-au efectuat plăţi?

Reamintim că, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea cu privire la societăţile cu răspundere limitată, societatea este obligată să-şi reducă capitalul social dacă:

Detalii
06
03 2014
2092

Care este obligaţia ce apare la persoana fizică rezidentă, care este unul din doi fondatori ai unui S.R.L., în cazul cînd aceasta se retrage din activitatea entităţii, contribuind, pe lîngă cota obligatorie ce urmează a fi depusă în capitalul social (2 700 lei), cu un automobil introdus, de asemenea, în capitalul statutar pe parcursul activităţii (60 000 lei)?

În conformitate cu prevederile art. 37 din CF, suma creşterii sau pierderilor de capital, provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital, se recunoaşte în volumul ei deplin, active de capital fiind şi acţiunile şi alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător.

Detalii
14
02 2014
1287

5. (28.6.1.1) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA aporturile persoanelor fizice în fondul statutar al SRL?

Livrarea activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie, sunt scutite de TVA.
Detalii
11
02 2014
959

Județul tinerilor antreprenori din România

În România există un județ unde numărul tinerilor cu vârsta de până în 35 de ani care nu vor să fie angajații unui patron este chiar mai mare decât cel din București.

Este vorba despre județul Cluj, unde 1.356 de tineri au înființat microîntreprinderi speciale pentru tineri SRL-Debutant, până la sfârșitul anului trecut, conform datelor oficiale ale Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).
Detalii