13
03 2015
2249

Scrisoare explicativă, în scopul asigurării corecte a prevederilor art.22611 din Codul fiscal și executării p.6 al Ordinului IFPS, nr.16 din 14.01.2013, ”Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 și art.22611 din Codul fiscal” cu modificările și completările ulterioare.

În scopul asigurării aplicării corecte a prevederilor art. 22611 din Codul Fiscal şi executării pct.6 al Ordinului IFPS, nr.16 din 14.01.2013, „Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal” cu modificările și completările ulterioare (republicat în Monitorul Oficial nr. 358-363 din 04.12.2014), elaborat în conformitate cu art.22611 alin.(4) din Codul fiscal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunică următoarele.
Detalii
17
06 2013
2848

Scrisoarea IFPS Nr. 26–11/3–12– 8205/800 din 15.02.2011 privind aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală în activitatea caselor de amanet

IFS teritoriale
Direcţia marilor contribuabili


Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală de către contribuabilii, care desfășoară activităţi de amanetare, comunică următoarele.

Funcţionarea caselor de amanet (lombardurilor) este o activitate licenţiată, reglementată de Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 204 din 28 martie 1995.
La recepţionarea obiectelor spre păstrare, lombardul eliberează chitanţe nominative de depozit, care au putere de contract, încheiat între părţi.
Detalii
13
06 2013
1871

Письмо ГГНИ № 26-08/1-10-766/6677/19 от 25.11.2011 О дополнениях и изменениях Уголовного кодекса и Кодекса Республики Молдова о правонарушениях

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиков


О дополнениях и изменениях Уголовного кодекса и Кодекса Республики Молдова о правонарушениях

Главная государственная налоговая инспекция доводит до сведения, что Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 206 от 21.10.2011 (Официальный Монитор № 197-202/571 от 18.11.2011) были внесены следующие дополнения и изменения в Уголовный кодекс Республики Молдова № 985 -XV от 18 апреля 2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72-74, ст. 195), с последующими изменениями, а также в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № -XVI от 24 октября 2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3-6, ст. 15), с последующими изменениями:
Detalii
13
06 2013
2229

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-766/6677/19 din 25.11.2011 Privind modificările şi completările efectuate în Codul penal şi Codul contravenţional al Republicii Moldova

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabiliPrivind modificările şi completările efectuate în Codul penal şi Codul contravenţional al Republicii Moldova

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștinţă și călăuză că prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 206 din 21 octombrie 2011(Monitorul Oficial nr. 197-202/571 din 18. 11. 2011) au fost operate completări și modificări în Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. 195), cu modificările ulterioare, precum și în Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial, 2009, nr. 3-6, art. 15), cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 2441 avînd următorul cuprins:
„Articolul 2441. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice

(1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depășește 2 500 de unităţi convenţionale, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1 000 la 2 000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
Detalii
13
06 2013
3224

Письмо ГГНИ № 6-08/1-10-798/6952/22 от 09.12.2011 О некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиков


О некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей

Для правильного определения налоговых обязательств по подоходному налогу судебных исполнителей Главная Государственная Налоговая Инспекция доводит до сведения, что, в соответствии с частью (1) ст. 36 Исполнительного кодекса Республики Молдова № 443/22 от 22.12.2004 (Monitorul Oficial 34-35/112 din 03.03.2005), расходы по исполнению состоят из сборов за совершение актов судебного исполнителя, издержек исполнительного производства и гонорара судебного исполнителя.

Также, в соответствии с положениями части (5) ст. 38 Закона о судебных исполнителях № 113 от 17.06.2010 (Monitorul Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010), размер сборов за совершение актов судебного исполнителя и издержек, связанных с исполнительным производством, устанавливается Правительством.
Detalii
13
06 2013
2328

Scrisoarea IFPS Nr. 6-08/1-10-798/6952/22 din 09.12.2011 cu privire la unele aspecte aferente impozitului pe venit pentru executorii judecătoreşti

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabili


Cu privire la unele aspecte aferente impozitului pe venit pentru executorii judecătoreşti

Întru determinarea corectă a obligaţiei fiscale aferente impozitului pe venit la executorii judecătorești, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștinţă și călăuză că, în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 36 din Codul de executare nr. 443/24 din 24.12.2004 (Monitorul Oficial 34-35/112 din 03.03.2005), cheltuielile de executare se compun din taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc, spezele procedurii de executare și onorariul executorului judecătoresc.

De asemenea, conform prevederilor alin. (5) art. 38 din Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17.06.2010 (Monitorul Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010), mărimea taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc și a spezelor procedurii de executare se stabilește de Guvern.
Detalii
13
06 2013
2449

O R D I N IFPS Nr. 1096 din 29.12.2011 Cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011

Cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011 *

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 9 septembrie 2010 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” (Monitorul Oficial nr. 194-196/656 din 05.10.2010),

ORDON:

1. Punctul 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie (Monitorul Oficial nr. 216-221/2006 din 09.12.2011), se completează în final cu următorul text:
Detalii
13
06 2013
2178

П Р И К А З ГГНИ №1096 от 29.12.2011 О дополнении п. 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011

О дополнении п. 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011*

Во исполнение приказа Министерства Финансов № 115 от 9 сентября 2010 об утверждении и заполнении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» (Официальный монитор Республики Молдова № 194-196/656 от 5 сентября 2010 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011 об утверждении списка экономических агентов, которым предоставлено право самостоятельной печати налоговых накладных на специальной бумаге с защитными знаками (Официальный монитор Республики Молдова № 216-221/2006 от 09.12.2011), дополняется следующим текстом:
Detalii
13
06 2013
1805

П Р И К А З ГГНИ № 1066 от 21.12.2011 О дополнении п. 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011

О дополнении п. 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011*

Во исполнение приказа Министерства финансов № 115 от 9 сентября 2010 об утверждении и заполнении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» (Официальный монитор Республики Молдова № 194-196/656 от 5 сентября 2010 г.),
Detalii