26
02 2019
20212

Cotele taxei pe valoarea adăugată pentru anul 2019

În ultima perioadă unii agenți economici revin cu întrebări privind cotele taxei pe valoare adăugată aplicate mărfurilor și serviciilor atât produse în Republica Moldova, cât și provenite din import. Pentru a răspunde tuturor persoanelor interesate, PP ”Monitorul Fiscal FISC.md” oferă cotele T.V.A. pentru anul 2019 (pe poziții tarifare; conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei; Nomenclatorului de stat de medicamente).

Acestea sunt următoarele:

a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;

b) cote reduse în mărime de:
Detalii
31
07 2018
1963

Modul de restituire a TVA în cazul efectuării investițiilor capitale în perioadele fiscale anterioare

La 1 iunie 2018 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 505 din 30 mai 2018 cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, prin care au fost operate modificări inclusiv asupra modului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.
 
Astăzi prezentăm unele aspecte ce vizează subiecţii impozabili cu TVA care efectuează investiţii capitale în conformitate cu prevederile art.1011 alin.(1) şi alin.(1¹) din Codul fiscal şi deţin dreptul la restituirea sumei TVA, cu respectarea condiţiilor stipulate în alin.(2) din articolul menţionat.
Detalii
27
02 2018
2196

Limita neimpozabilă la bunurile de uz personal importate

Una din modificările acestui an la capitolul accize este majorarea limitei neimpozabile cu acciză a valorii mărfurilor de uz sau consum personal, introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim, de la 300 la 430 euro. Despre aceasta s-a discutat în cadrul celei de-a VII-a ediții a Conferinței anuale de fiscalitate și contabilitate, organizată de EY Moldova.

Un alt aspect pe care speakerul — Alexandru Șipitca, senior manager Servicii fiscale EY Moldova l-a adus în atenția participanților este scutirea de acciză.
Detalii
08
08 2014
1484

4. (28.6.1.1) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA aporturile în fondul statutar (social) al întreprinderii ?

În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. La active materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate. Pentru a beneficia de facilitatea fiscală dată, aceste active materiale pe termen lung nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani, T.V.A. se va calcula şi achita de la valoarea de intrare a acestora. Totodată, modul de aplicare a facilităţilor fiscale menţionate este stabilit în Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26.02.2014 (Monitorul Oficial nr.49-52/158 din 28.02.2014).
Detalii
08
08 2014
1462

3. (28.8.18) Apare oare necesitatea de calculare suplimentară a TVA în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (4) din Codul fiscal, în cazul în care animalele crescute de către întreprindere se livrează la o valoare mai mică decît preţul de procurare şi consumurile pentru creşterea acestora?

În conformitate cu prevederile art.97 alin. (4) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii. Începînd cu 13.04.2012, prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli. Astfel, în contextual celor menţionate, calcularea suplimentară a TVA la diferenţă nu se efectuează.
Detalii
08
08 2014
1624

2. (28.21.6) Se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate pentru valorile materiale şi serviciile procurate, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA?

Potrivit prevederilor art. 102 alin.(2) din Codul fiscal, Suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli.
Detalii
08
08 2014
1666

1. (28.22.17) Care este modalitatea de restituire a TVA misiunilor diplomatice în Republica Moldova?

În conformitate cu prevederile art. 104 lit. c) din Codul fiscal, importul şi/sau livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi misiunilor diplomatice în Republica Moldova, precum şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova, se impozitează la cota zero a TVA. Totodată, modul de aplicare a cotei zero a TVA şi modul de restituire a sumelor TVA este stabilit în Regulamentul cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit.c) din Codul fiscal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.543 din 08.07.2014 (Monitorul Oficial 178-184/580, 11.07.2014)
03
06 2014
2428

Instituţia medico-sanitară publică este scutită de impozitul pe venit obţinut din activitatea prestătorilor de servicii medicale, în baza art. 511 din CF. Întrucît serviciile medicale contra plată nu sunt scutite de impozitul pe venit, care regim de impozitare poate fi aplicat 3% sau 12%?

Instituţiile medico-sanitare publice şi private, conform prevederilor art. 511 din CF, se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din activitatea prestatorilor de servicii medicale, legate de realizarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (conform contractelor încheiate cu Compania Naţională de Asigurare Medicală).
Potrivit prevederilor art. 541 alin. (1) din CF, subiecţi ai impunerii impozitului pe venit din activitatea operaţională sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi
întreprinzătorilor individuali.

Detalii