21
01 2013
2077

Întreprinderea prestează servicii de parcare pentru unităţile de transport ce staţionează temporar pe teritoriul terminalului - zona de control vamal. Fluxul beneficiarilor este destul de mare, în mediu pe zi întreprinderea poate elibera 100-120 de facturi fiscale. Este necesar de a completa şi anexa la facturile fiscale eliberate Actul de îndeplinire a lucrărilor?

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2012, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare.

Prin noţiunea de document primar, art. 3 alin. (1) din Legea contabilităţii defineşte confirmarea documentară (pe suport de hîrtie sau în formă electronică), care justifică efectuarea operaţiunii economice, acordă dreptul de a o efectua sau certifică producerea unui eveniment.
Detalii
21
01 2013
2330

Компания предоставляет услуги по временной парковке автомобилей в терминале – зоне таможенного контроля. Поток клиентов-получателей достаточно велик, и ежедневно организация может выставлять по 100-120 налоговых накладных. Необходимо ли составлять и прилагать к налоговой накладной Акт приема-передачи работ (услуг)?

В соответствии со ст. 19 закона о бухгалтерском учете № 113 от 27.04.2012, экономические факты учитываются на основе первичных и сводных документов.

Под первичным документом, согласно ч. (1) ст. 3 закона о бухгалтерском учете, подразумевается документальное подтверждение (на бумажном носителе или в электронной форме), удостоверяющее совершение хозяйственной операции, дающее право на ее проведение или доказывающее совершение события.
Detalii
31
05 2013
1701

Întreprinderea activează în sfera comerțului, efectuînd livrări cu amănuntul, cumpărătorii acesteia fiind în special persoanele fizice. Achitarea pentru mărfurile livrate se face în numerar prin eliberarea bonului fiscal. Pentru a completa Registrul de livrări, este necesar de a întocmi zilnic factura fiscală în care se vor înscrie volumele livrate?

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil, care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art. 104 lit. a) din Codul menţionat.

În același timp, în conformitate cu alineatul (3) al art. 117 din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor când este solicitată de cumpărător), dacă sunt respectate următoarele condiţii:
Detalii
30
05 2013
2378

Alexandru Munteanu: Principiul interpretării dubiilor în favoarea contribuabilului: unele aspecte naţionale şi internaţionale

În conformitate cu art. 11 alin. (1) din Codul Fiscal, toate dubiile, apărute la aplicarea legislaţiei fiscale, urmează a fi interpretate în favoarea contribuabilului. Astfel, în Republica Moldova este legiferat principiul „in dubio contra fiscum”, menit să protejeze contribuabilul de eventualele îndoieli sau ambiguităţi ale normelor fiscale. În continuare, vom aborda unele aspecte de ordin naţional şi internaţional ale acestui principiu.
Detalii
29
05 2013
2121

Patrick M. LEHMANN: "T.V.A. – Metoda Cotei Fiscale Nete în Elveţia"

Dl LEHMANN este un jurist şi deţine titlul de master în drept, precum şi un titlu de master cu studii aprofundate în domeniul T.V.A… Înainte de a lucra în cadrul Administraţiei Fiscale Federale a Elveţiei, Secţia Principală T.V.A., a activat în calitate de consultant pe problemele T.V.A…

Sumar

În scopul reducerii poverii administrative şi simplificării procedurii de completare a declaraţiilor privind T.V.A. pentru întreprinderile mici şi mijlocii, în Elveţia a fost implementată, prin Ordonanţa privind T.V.A. din 1995, metoda cotei fiscale nete. De atunci, legislaţia privind T.V.A. a fost ajustată prin implementarea, în anul 2001, a Legii privind T.V.A. şi a Legii privind T.V.A. revizuite în anul 2010. Odată cu cea de a doua revizuire a Legii privind T.V.A. au fost majorate plafoanele în aşa mod, încît mai mulţi subiecţi ai impunerii să deţina dreptul de a folosi cota fiscală netă.

Cotele fiscale nete se calculează pentru fiecare sector sau ramură a economiei. Acestea se stabilesc de către Administraţia Fiscală Federală a Elveţiei (AFF) în urma consultării asociaţiilor din industria în cauză. În scopul asigurării acurateţii cotelor fiscale nete, Oficiul Federal de Audit al Elveţiei1 revizuieşte cu regularitate oportunitatea şi corectitudinea acestora.
Detalii
23
05 2013
1470

Taxa pe valoarea adăugată administrată de SFS în anul 2011

Taxa pe valoarea adăugată (în continuare — T.V.A.) este un impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate, care sunt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.


Subiecţii impunerii cu T.V.A. sunt persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private şi deţinătorilor patentei de întreprinzător.


Detalii
23
05 2013
1410

Compania, în legătură cu deschiderea unui nou magazin, a oferit copiilor maiouri şi chipiuri în calitate de cadouri cu caracter promoţional. Valoarea cadourilor oferite nu depăşeşte limita de 0,2%, stabilită de art. 95 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal. În care boxa a Declaraţiei privind T.V.A., urmează a fi reflectate livrările de mărfuri care au fost efectuate în scop de publicitate, pentru care nu apare obligaţia de calculare a T.V.A.?

În conformitate cu art. 95 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări, obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, nu reprezintă obiect al impunerii cu T.V.A… Prin urmare, pentru livrările respective nu survin careva obligaţii privind T.V.A…
Detalii
23
05 2013
2387

Întreprinderea plătitoare de T.V.A. în perioada de gestiune a încheiat un contract de livrare a autoturismului aflat la bilanţul întreprinderii. La momentul încheierii contractului, a fost primit un avans în valoare de 25% de la valoarea autoturismului. Ţinînd cont ca livrarea autoturismului este scutită de T.V.A., în care boxă a Declaraţiei privind T.V.A. se reflectă suma avansului primit?

În conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 24) din Codul fiscal, livrarea autoturismele şi a altor autovehicule (poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324 870331, 870332, 870333) se efectuează fară aplicarea T.V.A…
Detalii
23
05 2013
2308

Pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, întreprinderea are necesitatea de deschidere a unei filiale în regiunea stîngă a Nistrului. Pentru oficiu, entitatea ia în locaţiune o încăpere ce aparţine unui agent economic local, care nu are relaţii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. Care va fi modul de determinare a obligaţiilor aferente T.V.A. pentru aceste servicii?

Prin obligaţiile aferente T.V.A., se necesită determinarea obligaţiei de calculare a impozitului, declarare şi respectiv de achitare a sumei obligaţiei.

Aprecierea regimului de aplicare a T.V.A. în cadrul relaţiilor dintre persoanele juridice rezidente, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, şi alţi agenţi economici, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii cu sistemul ei bugetar, este reglementat de Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, nr. 1417 din 17.12.1997.
Detalii
21
05 2013
2031

Analiza încasărilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011

La situaţia din 31 decembrie 2011 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 15 929,6 mil.lei, ceea ce reprezintă 98,8% faţă de nivelul planificat. Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:
Detalii