11
05 2020
1123

Lista agenților economici ce beneficiază de facilități fiscale, extinsă

Ministerul Economiei și Infrastructurii a publicat în „Monitorul Oficial” din 8 mai curent Ordinul nr. 87 din 05.05.2020 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 fiind completată cu încă 10 întreprinderi Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere.

Astfel, în total, de aceste facilități beneficiază în prezent 972 de agenți economici.
Detalii
11
05 2020
167

Dobânda preferențială pentru „Moldelectrica” nu constituie ajutor de stat

Acordarea Î.S. „Moldelectrica” a unui împrumut cu dobândă preferențială și scutirea de plata TVA pentru implementarea proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova şi România, Faza I” notificate de către Ministerul Finanțelor nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea cu privire la ajutorul de stat1. Decizia Consiliului Concurenței Nr. ASO-13 din 06.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial din 8 mai curent.

Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat.
Detalii
28
04 2020
67

Dispoziția nr. 23 a Comisiei pentru Situații Excepționale

Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat Dispoziția nr. 23 prin care a decis scutirea de taxele vamale, taxele pentru procedurile vamale şi T.V.A. a bunurilor oferite cu titlu de donaţie de către Republica Ungaria (Magyarorszâg) pentru necesităţile instituţiilor medico-sanitare publice din Republica Moldova și a măştilor medicale, oferite cu titlu de donaţie de către Centrul International Nizami Ganjavi din Azerbaidjan.

Dispoziția nr. 23
27
04 2020
875

INVENTARIEREA POLITICILOR BUGETAR-FISCALE ADOPTATE ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

Politici aferente activității de întreprinzător

Extinderea infecției COVID-19 provoacă efecte negative asupra economiei mondiale prin reducerea circuitului de bunuri și servicii, respectiv, a consumului, investițiilor și comerțului internațional. Economia națională nu este o excepție de la aceste evoluții, fiind în fața unor provocări asupra sistemului de sănătate și cel economic fără precedent.

Astfel, conform prognozei actualizate pentru anul 2020, PIB-ul național va înregistra o descreștere în termeni reali, față de anul 2019, cu 3,0%, exporturile – cu 3,8% și importurile – cu 7,6%. În aceste condiții, se impune necesitatea implementării unor politici menite să atenueze efectele negative ale răspândirii infecției COVID-19 asupra sectorului privat.
Detalii
27
04 2020
1315

Taxarea inversă. Aspecte privind completarea declarației privind TVA în cazul livrărilor dintre doi agenți economici

Începând cu 1 ianuarie 2020, prin Legea nr.171 din 19.12.2019 au fost aduse modificări la prevederile Codului Fiscal (CF), inclusiv în partea ce ține subiecții și obiectul impunerii cu taxa pe valoarea adăugată (TVA). Astfel, conform art.94 lit.e) din CF, subiecții impozabili sunt persoanele juridice şi fizice indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul RM proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012. (în continuare „întreprinderile în proces de insolvabilitate”).
Detalii
17
04 2020
789

Programul de rambursare a TVA va majora lichiditățile agenților economici

Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, susținut de Guvern în cadrul ședinței acum o oră, propune oferirea contribuabililor plătitori de TVA a dreptului de a solicita rambursarea TVA, ceea ce va spori semnificativ lichiditatea întreprinderilor. Impactul bugetar al acestei inițiative se estimează la 1 mld. lei.

Conform Programului de rambursare a TVA (Program), care este parte componentă a proiectului, subiecţi ai Programului devin întreprinderile care au statut de contribuabili ai TVA și care înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară.
Detalii
21
04 2020
561

Restituirea TVA pentru serviciile acordate prin mijloace electronice

Care sunt documentele de care trebuie să dispună contribuabilul în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA în cazul serviciilor acordate prin mijloace electronice?
În situația în care tot mai frecventă devine prestarea unor servicii prin intermediul mijloacelor electronice, apare întrebarea cum poate fi confirmat dreptul la restituirea TVA în cazul acestor servicii.
Detalii
09
04 2020
353

Taxarea inversă la întreprinderile aflate în procedură de restructurare

Începând cu 1 ianuarie 2020, ca urmare a modificărilor operate la CF prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 privind modificarea unor acte legislative, a fost introdus un nou principiu de impozitare cu TVA – taxarea inversă. Aceata presupune că TVA se calculează de către cumpărător şi nu de către vânzător. Taxa se calculează livrărilor impozabile în situaţia în care vânzătorul este în proces de insolvabilitate şi este plătitor al TVA. În situaţia în care vânzătorul este declarat în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii nr.149/2012, dar nu este înregistrat ca subiect plătitor al TVA, pentru tranzacţiile efectuate de acest vânzător taxarea inversă cu TVA nu se aplică.
Detalii
02
04 2020
625

Particularități aferente taxei pe valoarea adăugată în activitatea ONG-urilor

Acest articol este destinat administratorilor și contabililor din sectorul organizațiilor non-guvernamentale (în continuare ONG), care nu au scopul obținerii profiturilor, dar înregistrează venituri din activități economice, efectuează import de servicii sau anumite procurări.

Actualmente, Codul fiscal (CF) aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997 cu modificările ulterioare nu conține pentru organizațiile non-guvernamentale anumite prevederi sau facilități speciale aferente modului de înregistrare, declarare sau calculare a taxei pe valoarea adăugată (în continuare – TVA).
Detalii
27
03 2020
273

4. (40.2) Care este termenul de prezentare a Dării de seamă fiscală unificată/(Declarația) (formularul UNIF18) și de achitare a impozitelor și taxelor aferente anului 2019?

Întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, au obligația de a prezenta Darea de seamă fiscală unificată/(Declarația) (formularul UNIF18) și de a achita impozitele și taxele aferente perioadei fiscale 2019, pînă la data de 25 aprilie 2020. (pct. 26 alin. (1) al Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020)