17
11 2011
1964

SITUAŢIE DE CAZ: Un agent economic în luna curentă a fost supus controlului fiscal la faţa locului, prin metoda verificării operative de către organul fiscal.

În rezultatul controlului s-a depistat încălcarea prevederilor art. 2931 alin. (7) din Codul contravenţional, şi anume, a fost depistată lipsa la vedere a informaţiei prin care se atenţionează consumatorul despre obligativitatea de a prezenta bonul de casă la examinarea eventualelor reclamaţii.

Ca urmare acestui fapt, de către colaboratorii fiscali a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenţie, prin care agentului economic i s-a aplicat amendă în mărime de 75 unităţi convenţionale. Contribuabilul, nefiind de acord cu amenda aplicată, intenţionează să conteste procesul-verbal cu privire la contravenţie întocmit în rezultatul controlului fiscal. Care sunt drepturile contribuabilului în cazul dat şi care este modalitatea de contestare a procesului-verbal cu privire la contravenţie?

Detalii
17
11 2011
1952

În conformitate cu art. 446 alin. (1) lit. a) din Codul contravenţional, contravenientul recunoaşte că este vinovat de săvîrşirea contravenţiei şi acceptă să plătească pe loc sancţiunea amenzii contra chitanţă. Ce reprezintă această chitanţă şi care sînt elementele distinctive ale acesteia?

Potrivit art. 447 din Codul contravenţional, chitanţa de încasare a amenzii contravenţionale este un document de strictă evidenţă. Modul de evidenţă, de păstrare şi de eliberare a chitanţelor de către agenţii constatatori se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
Detalii
17
11 2011
1891

În cazul în care a fost omis termenul de 15 zile de contestare a hotărîrii cu privire la contravenţie, persoana împotriva căreia a fost pronunţată hotărîrea poate fi repusă în termen sau nu?

În cazul omiterii termenului de 15 zile de contestare a hotărîrii cu privire la contravenţie din motive întemeiate, persoana faţă de care a fost pronunţată hotărîrea poate fi repusă în termen, la cerere, de către autoritatea (persoana cu funcţie de răspundere) împuternicită să examineze contestaţia.
Detalii
17
11 2011
1620

În cazul în care persoana faţă de care a fost pronunţată hotărîrea cu privire la contravenţie nu este de acord cu hotărîrea respectivă, ea poate depune o contestaţie împotriva acesteia? Dacă da, atunci în ce mod?

În conformitate cu art. 448 alin. (5) din Codul contravenţional, contestaţia împotrivă hotărîrii cu privire la contravenţie poate fi depusă în decursul a 15 zile de la data pronunţării hotărîrii sau de la data aducerii ei la cunoştinţă, după caz.
Detalii
17
11 2011
5649

Dacă contravenientul a depus o contestaţie împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie, el este obligat să execute sancţiunile prevăzute în procesul-verbal cu privire la contravenţie?

Nu, deoarece, potrivit art. 448 alin. (3) din Codul contravenţional, contestaţia depusă suspendă executarea sancţiunii contravenţionale aplicată prin proces-verbal. Respectiv, contravenientul este în drept să nu execute sancţiunile aplicate pînă la momentul în care instanţa îşi va pronunţa hotărîrea cu privire la contravenţie.
Detalii
17
11 2011
2297

Care sînt acţiunile contravenientului sau victimei în cazul cînd el sau ea nu este de acord cu faptele indicate în procesul-verbal cu privire la contravenţie, întocmit de către agentul constatator?

Potrivit art. 448 alin. (1) din Codul contravenţional, în decursul а 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a faptului încheierii procesului-verbal cu privire la contravenţie, contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul sînt în drept să-l conteste în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea din care face parte agentul constatator.
17
11 2011
2489

Cîte procese-verbale cu privire la contravenţii vor fi întocmite de agentul constatator în cazul cînd vor fi constatate în acelaşi timp mai multe contravenţii săvîrşite de aceeaşi persoană?

Articolul 444 din Codul contravenţional stabileşte că, în cazul pluralităţii de contravenţii săvîrşite de aceeaşi persoană, constatate în acelaşi timp de acelaşi agent, a căror soluţionare ţine de competenţa aceluiaşi organ, se încheie un singur proces-verbal.
Detalii
17
11 2011
11984

Ce reprezintă un proces-verbal cu privire la contravenţie?

Potrivit art. 442 alin. (1) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008 (în continuare – Codul contravenţional), procesul-verbal cu privire la contravenţie este un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de agentul constatator (reprezentantul autorităţii publice care soluţionează, în limitele competenţei sale, cauza contravenţională) pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui.
Detalii
17
11 2011
1941

Pentru a-şi asigura activitatea pe care o efectuează, întreprinderea „Kaufma” S.R.L. în luna curentă s-a adresat organului fiscal, în scris, prin care a solicitat comunicarea informaţiei despre prezentarea dărilor de seamă fiscale de către contribuabilul „Rakelcom” S.R.L. şi achitarea plăţilor la buget pentru perioada anului 2011, precum şi faptul dacă factura fiscală cu seria LW şi nr. 0729008 a fost eliberată agentului economic „Rakelcom” S.R.L.

Care va fi răspunsul organului fiscal la solicitarea contribuabilului „Kaufma” S.R.L.?

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 982-XV din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”, exercitarea dreptului de acces la informaţie poate fi supusă doar restricţiilor reglementate prin lege organică şi care corespund necesităţilor:

  1. respectării drepturilor şi reputaţiei altei persoane;
  2. protecţiei securităţii naţionale, ordinii publice, ocrotirii sănătăţii sau protecţiei moralei societăţii.

Detalii