28
04 2022
204

Actualizarea cadrului normativ de reglementare a comerțului exterior

Ținând cont de faptul că prevederile Hotărârii Guvernului nr.177/1997 privind perfecționarea mecanismului de reglementare a comerțului exterior, precum şi a altor domenii reglementate de Hotărârea respectivă au fost supuse unor transformări radicale, care se aliniază tendințelor actuale în materie de desfășurare a comerțului extern și acordurilor comerciale/politice semnate de Republica Moldova, iar instituțiile administrației publice centrale vizate în hotărâre în mare parte au fost lichidate sau au fost supuse reorganizării, Ministerul Finanțelor propune abrogarea acestui act normativ. Proiectul  hotărârii Executivului în acest sens este propus de autoritate pentru consultări publice.


Detalii

23
04 2021
387

Lista operatorilor economici calificați ar putea fi abrogată

Hotărârea Guvernului nr.1420 din 28 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența Listei operatorilor economici calificați ar putea fi abrogată. Amintim că această Listă reprezintă înscrieri cu privire la denumirea şi datele operatorilor economici, persoane fizice sau juridice, rezidenţi sau nerezidenţi, în scopul mediatizării şi asigurării accesibilităţii acestora în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
 
Abrogarea HG 1420/2016 prin care este reglementată evidența operatorilor calificați în cadrul procedurilor de achiziţie publică este condiționată de modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice. Noile prevederi stabilesc că Agenția Achiziții Publice elaborează și menține doar Lista de interdicție a operatorilor economici, nu și Lista operatorilor economici calificați.


Detalii

16
12 2020
603

„Legea miliardului”, abrogată

Proiectul de lege privind abrogarea Legii nr.235  din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr. 101 din 1 aprilie 2015 a fost votat astăzi, 16 decembrie 2020, în două lecturi.
 
La prezentarea proiectului a fost menționat că acesta are drept scop eliminarea presiunii fiscale suplimentare asupra populației și economiei țării, utilizarea eficientă și în interesul cetățenilor a resurselor financiare acumulate de stat sub formă de taxe și impozite și neadmiterea majorării substanțiale a datoriei de stat provocată de emiterea obligațiunilor de stat în valoare ce depășește 13,5 mld. lei și transmiterea acestora către Banca Națională a Moldovei.

Detalii
01
09 2020
971

Voucherul turistic, abrogat

Operatorii din domeniul turismului nu vor mai utiliza contractul turistic și voucherul turistic. În cadrul ședinței Executivului din 26 august curent a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1470/2001
Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Serghei Răileanu, urmare a modificărilor operate în Legea cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova prin Legea nr. 91/2020, a fost exclusă obligativitatea utilizării modelului contractului de servicii turistice și a  voucherului turistic.
Astfel, a fost elaborat proiectul  hotărârii pentru abrogarea Hotărârii cu privire la utilizarea contractului turistic și a voucherului turistic, pentru a fi aduse în concordanță prevederile legislative cu modificările operate.
Operatorii din domeniul turismului au aplicat, începând cu 1 aprilie 2002,  contractul și voucherul turistic la încheierea contractelor privind prestarea de servicii între agentul economic - posesor de licenţă de turism şi beneficiarul serviciilor respective atât la turismul intern, cât şi la turismul internaţional.
03
09 2019
2604

Ministerul Finanțelor a abrogat Ordinul nr.160

Autoritățile contractante vor organiza și desfășura procedurile de achiziții publice de servicii de pază conform Documentațiilor standard pentru realizarea serviciilor publice de servicii, aprobate prin ordinele ministrului Finanțelor nr.174 (Cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii) și nr.175 (Cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri), ambele din 5 octombrie 2018, în funcție de tipul procedurii de achiziție publică aplicată.

Aceasta, deoarece, prin Ordinul nr.105 din 29 iulie curent, Ministerul Finanțelor a abrogat Ordinul nr. 160/2017 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de pază. Documentul a intrat în vigoare la data publicării în MO – 2 septembrie 2019.
Detalii
12
09 2018
1322

Ministerul Finanţelor a abrogat un regulament

Ordinul nr. 43 al Ministerului Finanţelor cu privire la executarea prevederilor art. 265 alin. (11) din Codul fiscal din 23 februarie 2017, prin care a fost aprobat Regulamentul privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența articolului indicat, a fost abrogat prin Ordinul nr.139 al aceleiaşi autorităţi din 13 august curent.
Detalii
11
05 2018
14458

Carnetele de muncă. Ultima sută de metri

În perioada 15 mai – 15 decembrie 2018, Casa Națională de Asigurări Sociale va efectua scanarea informației din carnetele de muncă, scopul fiind completarea conturilor personale de asigurări sociale ale angajaţilor cu informația privind stagiul de muncă realizat până la 1 ianuarie 1999. Acţiunea va fi realizată drept rezultat al aprobării proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007.

Amintim că prin modificarea Legii nr.123 din 7 iulie 2017 au fost introduse modificări şi la Codul muncii, fiind excluse toate normele referitoare la carnetul de muncă. Conform modificărilor, CNAS şi CNAM urmau să aducă actele sale normative în concordanţă cu noile prevederi.
Detalii
17
04 2018
2525

Formularul MED08, abrogat

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO de vineri, 13 aprilie 2018, Ordinul nr. 107-A din 30 martie curent privind abrogarea Ordinului comun al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.30/24-A din 11.02.2005 cu privire la aprobarea formularului MED „Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală”.

Acesta și-a pierdut actualitatea odată cu intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2018 a modificărilor și completărilor în Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală,
Detalii
26
02 2018
1397

Nomenclatorul codurilor facilităților fiscale, modificat

În Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit nr.1080 din 10 octombrie 2012 au fost operate modificări, aprobate prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.84 din 16 februarie 2018.

Astfel, în Anexa “Nomenclatorul codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit ce ţin de neimpozitarea unei părţi a venitului impozabil sau a întregului venit”, se abrogă codul facilităților 4a, stabilit pentru instituţiile medico-sanitare publice şi private.
Detalii
08
11 2017
2475

Raportarea unificată. Care anexe actuale vor fi abrogate

În contextul modificărilor operate la Codul fiscal prin Legea nr.123 din 7 iulie 2017, începând cu 1 ianuarie 2018 contribuabilii vor prezenta o nouă dare de seamă prin care se va declara impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute şi contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect ce prevede abrogarea unor anexe din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări.
Detalii