13
05 2021
196

Modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziție

Regulamentul cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziție (în continuare – Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.56 din 29 aprilie 2021, a fost publicat în MO și a intrat în vigoare pe data de 7 mai curent. Obiectivul Regulamentului constă în fortificarea mecanismului de achiziții centralizate pentru utilizarea eficientă și optimă a mijloacelor financiare, prin stabilirea principalelor cerințe obligatorii față de autoritățile centrale de achiziții create. Achiziția centralizată de bunuri, lucrări sau servicii se efectuează conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și a altor acte normative aprobate pentru implementarea acesteia.
 


Detalii

11
05 2021
359

Împărțirea pe loturi a obiectului contractului de achiziție publică

Considerații generale

 

Pentru satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă este obligată să planifice contracte de achiziţii publice, care urmează a fi încheiate ca rezultat al desfăşurării procedurilor de achiziţie publică, cu respectarea principiilor asigurării concurenţei, eficienţei, transparenţei, tratamentului egal, nediscriminării şi nedivizării acestora. Condiţiile de planificare a contractului de achiziţii publice, potrivit Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1419/2016), sunt următoarele:

a) cunoaşterea exactă a necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii;

Detalii
11
05 2021
200

Desfășurarea procedurilor de achiziție publică în mod centralizat

Procedurile de achiziții publice pentru necesitățile comune ale autorităților administrației publice centrale și/sau locale vor fi desfășurate în mod centralizat de către autoritățile centrale de achiziții. În Monitorul Oficial din 7 mai curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 56 din 29 aprilie 2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții.
 
Aceste autorități vor fi create prin hotărâre de Guvern sau prin decizie APL de nivelul al doilea, cu aprobarea actelor de constituire privind modul de funcționare, a structurii, statelor de personal și cu stabilirea surselor de finanțare.
Detalii
07
05 2021
90

Achizițiile publice în trimestrul I

În primele trei luni ale anului 2021 de către toate autorităţile contractante au fost realizate proceduri de achiziţii publice în valoare totală de peste 1,6 mld. lei, cu 220 mil. lei mai puțin decât în perioada similară a anului 2020, ceea ce reprezintă o diminuare de 12,07%, potrivit Raportului publicat de Agenția Achiziții Publice, deși în trimestrul I al anului curent au fost încheiate 3365 contracte de achiziții şi acorduri adiționale, cu 302 mai multe decât în perioada similară a anului 2020.
 
Analizând informaţia privind repartizarea achiziţiilor publice după tipul obiectului de achiziţie, constatăm că cele mai multe contracte au fost încheiate pentru procurarea de bunuri – 2388. Pentru achiziționarea de lucrări au fost încheiate 154 contracte și 623 – pentru servicii.


Detalii

04
05 2021
121

Fortificarea mecanismului de achiziții centralizate

Autoritatea centrală de achiziții creată prin hotărâre de Guvern sau decizia administrației publice locale de nivelul II va organiza, iniția și desfășura în mod centralizat proceduri de achiziție publică pentru necesitățile comune ale autorităților administrației publice centrale și/sau locale, prevede Regulamentul cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziție (Regulament), aprobat în cadrul ședinței de Guvern joi, 29 aprilie.
 
Obiectivul documentului constă în fortificarea mecanismului de achiziții centralizate pentru utilizarea transparentă, eficientă și eficace a mijloacelor financiare, prin stabilirea principalelor cerințe obligatorii față de autoritățile centrale de achiziții create, care este o autoritate publică la autogestiune,
Detalii
23
03 2021
524

e-Factura în achiziții publice

Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice de valoare mică pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Aceste prevederi nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.


Menționăm că, în conformitate cu Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, achiziţia publică reprezintă procurarea, prin intermediul unui contract de achiziţii publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorităţi contractante de la operatorii economici selectaţi de acestea, indiferent dacă bunurile,
Detalii
18
03 2021
221

Achiziționarea vaccinurilor anti COVID-19, simplificată

În cazul achizițiilor publice ale vaccinurilor anti COVID-19, inițiate până la 31 decembrie 2021, se va permite  stabilirea perioadei cuprinse între data publicării în Buletinul achizițiilor publice a anunțului de participare și data-limită de depunere a ofertelor de cel puțin 10 zile pentru procedura de licitație deschisă sau licitație restrânsă.
 
În Monitorul Oficial din 16 martie curent a fost publicată Legea nr. 25 din 12 martie 2021 pentru modificarea Legii nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pentru perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative.


Detalii

16
03 2021
181

Noua documentație standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul ordinului cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii.
 
Potrivit notei informative a proiectului, la elaborarea noii documentații standard s-a ținut cont de neajunsurile depistate pe parcursul ultimilor doi ani, precum și de reclamațiile autorităților contractante, operatorilor economici și altor actori din domeniul achizițiilor publici.
 


Detalii

16
02 2021
220

Șase priorități în domeniul achizițiilor publice

Una dintre direcțiile prioritare de activitate ale Guvernului Republicii Moldova sunt achizițiile publice, care contribuie la dezvoltarea infrastructurii economice și sociale, la prestarea de servicii publice și la creșterea încrederii în instituțiile de stat.

 

În acest sens, Ministerul Finanțelor anunță deschiderea și interesul său pentru cooperarea cu inițiativele societății civile pentru a lansa proiecte comune cu scopul creșterii transparenței, integrității și eficienței achizițiilor publice în Republica Moldova. În special, este vorba despre oportunitatea de a oferi sprijin și cooperare în pregătirea și implementarea proiectelor în cadrul programului Lift* de la organizația internațională Open Contracting Partnership.

Detalii
11
12 2020
758

„Lista neagră” a operatorilor economici

În Lista de interdicție a operatorilor economici pot fi înscriși operatorii economici care au participat la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru sau au încheiat contracte de mică valoare, dar nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile asumate în cadrul acestor proceduri sau a căror conduită contravine prevederilor legislației. Înscrierea persoanelor fizice sau juridice rezidente și nerezidente, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, limitează dreptul acestora de a participa la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru pentru o perioadă de 3 ani.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern
Detalii