11
12 2020
618

„Lista neagră” a operatorilor economici

În Lista de interdicție a operatorilor economici pot fi înscriși operatorii economici care au participat la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru sau au încheiat contracte de mică valoare, dar nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile asumate în cadrul acestor proceduri sau a căror conduită contravine prevederilor legislației. Înscrierea persoanelor fizice sau juridice rezidente și nerezidente, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, limitează dreptul acestora de a participa la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru pentru o perioadă de 3 ani.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern
Detalii
01
12 2020
278

Termenul de aplicare a unor măsuri necesare prevenirii infecției COVID-19, extins până la sfârșitul anului curent

Guvernul a aprobat prelungirea, până la 31 decembrie 2020 inclusiv, a termenului de aplicare a unor măsuri necesare prevenirii și controlului infecției COVID-19.

Astfel, se menține achitarea de către angajatorul de la locul de serviciu/de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești destinate internării pacienților care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19.


Detalii
10
11 2020
546

Bunele practici din domeniul achizițiilor publice

 Abaterea neînsemnată

 

În prezentul articol vom încerca să explicăm cum se aplică la modul practic prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice în cadrul procedurilor de atribuire ce au drept obiect al achiziției „lucrări”.

Potrivit normei legale menționate supra, autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentaţiei de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei.


Detalii
05
11 2020
286

Întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice în SIA RSAP

În Monitorul Oficial din 3 noiembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28 octombrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice.

 

Documentul oferă o claritate privind întocmirea și păstrarea dosarului de achiziții publice în condițiile utilizării SIA RSAP, a documentelor utilizate de către autoritatea contractantă în procesul derulării unei proceduri, dar și actele aferente utilizării după finalizarea procedurii de atribuire.


Detalii
29
10 2020
212

Dosarele de achiziții publice vor fi păstrate cinci ani

Dosarul achiziției publice se întocmește pentru fiecare procedură de achiziție publică în parte și se păstrează în decurs de 5 ani de la inițierea acesteia. Toate informațiile aferente unei proceduri de achiziție publică înregistrate în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP) reprezintă o parte din dosarul achiziției respective.
 
Ieri, 28 octombrie, Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice.

Detalii
22
10 2020
226

Pachetul de legi privind digitizarea: registrul bunurilor imobile și achizițiile publice

Extrasul din registrul bunurilor imobile şi certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile ar putea fi eliberate sub formă de document electronic, iar la cererea solicitantului se va elibera și un exemplar pe hârtie. Prevederea poate fi inclusă în Legea cadastrului bunurilor imobile  și se regăsește în pachetul de legi privind digitizarea economiei naționale. 

Astfel, în dosarul cadastral electronic vor fi incluse copiile scanate ale documentelor, a căror autenticitate este confirmată prin semnătura electronică aplicată de registrator. Dacă cererea și documentele anexate se prezintă prin mijloace electronice de comunicare, registratorul, până la efectuarea înregistrărilor, poate solicita prezentarea actelor originale, dacă este necesară verificarea autenticității și doar dacă această verificare nu poate fi realizată în alt mod.


Detalii
05
10 2020
361

Acordul-cadru, modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice

Autoritățile contractante vor putea utiliza, în cadrul contractelor de achiziții publice, un acord-cadru ca o modalitate specială de atribuire a contractelor. Acordul poate fi utilizat după aplicarea unei proceduri de achiziție publică și va stabili condițiile esențiale pentru contractele subsecvente care urmează a fi atribuite, inclusiv cerințele pentru selectarea operatorului economic.
 
În Monitorul Oficial din 2 octombrie  a fost publicată Hotărârea nr. 694 din 23 septembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice.

Detalii
29
09 2020
489

Noul Regulament privind achizițiile publice de lucrări

În Monitorul Oficial nr. 229-233 din 11.09.2020 a fost publicat Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020. Noul Regulament vine să asigure concordanța dintre prevederile actelor normative secundare cu noile dispoziții ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015), care a fost modificată prin Legea nr. 169 din 26.07.2018.

 

Astfel, noul Regulament stabilește mecanismul de inițiere și desfășurare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări. În sensul Regulamentului, achiziție publică de lucrări reprezintă fie achiziția lucrărilor, fie atât achiziția lucrărilor, cât și proiectarea lucrărilor de construcții de orice
Detalii

01
09 2020
533

Reglementarea achizițiilor publice de lucrări

Activitatea autorităților contractante în procesul de achiziție publică de lucrări va fi facilitată. În acest sens, Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, care stabilește o ierarhie de principii, procese, tehnici și instrumente pentru a oferi suport autorităților în cadrul procesului de achiziție.
Potrivit ministrului Finanțelor, Serghei Pușcuța, proiectul a  fost elaborat în vederea asigurării unei gestionări eficiente a banilor publici de către beneficiari, investitori, proiectanți, antreprenori și alte părți implicate în lucrările publice.

Detalii