18
05 2022
912

Contractele de valoare mică vor fi reglementate prin Legea privind achizițiile publice

Proiectul modificărilor la Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice este înregistrat în Parlament cu titlu de inițiativă legislativă și prevede completarea Legii cu un articol ce va reglementa expres aplicabilitatea contractelor de mica valoare.
 
În momentul de față acest tip de achiziții este prevăzut în actele normative aprobate de Guvern, iar aplicarea prevederilor, în opinia experților, este ambiguă și incertă, regulile fiind utilizate neuniform. Autorul inițiativei consideră că prin ajustarea legislației va fi asigurată transparentizarea procedurilor de achiziții publice.


Detalii

25
01 2022
1547

Stabilirea salariului muncitorilor-constructori pentru determinarea valorii estimative de deviz a autorității contractante în cadrul achizițiilor publice de lucrări

La elaborarea documentației de proiect şi deviz, pentru licitații (tendere), la comanda investitorului (beneficiarului) în devizele investitorului, cheltuielile pentru salarizare se recomandă să se determine în baza cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit de Guvern, cu aplicarea coeficientului de complexitate 1,3 pentru ramura construcțiilor (conform prevederilor din Anexa 3 la HG nr. 743/2002), stabilește  Ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 164 din 24 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea Amendamentului CP L.01.02:2012/А1:2021 „Economia construcțiilor”. Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții”, cu aplicare din 10 decembrie 2021 (data publicării în MO).
30
06 2021
765

Legea achizițiilor sectoriale a intrat în vigoare

Entitățile/autoritățile contractante urmează să aplice prevederile Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, care au intrat în vigoare la 26 iunie 2021 (art. 89 alin.(1)), comunică Ministerul Finanțelor.
 
Astfel, pentru efectuarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări pentru necesitățile autorităților contractante ce desfășoară procedurile de achiziții sectoriale reglementate de Legea 74/2020, acestea urmează să consulte cu atenție noile prevederi.
 


Detalii
29
06 2021
499

Achiziții sectoriale: formulare noi pentru autoritățile contractante

Ținând cont de faptul că la 26 iunie 2021 a intrat în vigoare Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (art. 89 (1) al Legii 74/2020), Agenția Achiziții Publice comunică despre elaborarea unui șir de documente-model ce se referă la desfășurarea/raportarea procedurilor de achiziții sectoriale:
 
  • Anunțul de intenții
  • Anunțul de participare
  • Darea de seamă
  • Anunțul de atribuire a contractului

  • Detalii
22
06 2021
489

Excluderea operatorului economic din procedura de achiziţii publice

Se va exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, prevede Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări (Documentația), aprobată prin Ordinul nr. 69 din 7 mai 2021 al Ministerului Finanțelor care a intrat în vigoare la 18 iunie curent, fiind publicat în MO.
 


Detalii

14
06 2021
2247

Achizițiile publice de valoare mică. Se propun noi prevederi

În cazul în care valoarea achiziției nu depășește 30 000 lei (fără taxa pe valoarea adăugată), se permite achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor în baza contului de plată, prevede proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare a achizițiilor publice de valoare mica, elaborat și înaintat pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor.
 
Autorii documentului menționează că proiectul a fost elaborat în scopul realizării prevederilor art.2 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice1 (Legea nr. 131/2015) și art.1 alin. (3) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transportului și serviciilor poștale2 (Legea nr. 74/2020), care vor intra în vigoare din 26 iunie 2021,
Detalii
11
06 2021
357

Scopul fundamental al achizițiilor publice

„Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” în cadrul achizițiilor publice a devenit principiul fundamental care trebuie să orienteze alegerea autorităţii contractante. Ca rezultat al modificărilor operate la Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, aceasta nu mai este doar unul dintre criteriile de atribuire și este determinată prin aplicarea unuia dintre cele patru criterii definite de legislaţia naţională:
a) preţul cel mai scăzut;
b) costul cel mai scăzut;
c) cel mai bun raport calitate-preţ;
d) cel mai bun raport calitate-cost.


Detalii

28
04 2021
467

Monitorizarea și auditul achizițiilor publice

Sistemul electronic de achiziții publice MTender generează numeroase date publice deschise, al căror potențial nu este încă pe deplin utilizat în Republica Moldova. În acest context, Ministerul Finanțelor, cu suportul partenerilor, va implementa un instrument digital ce va oferi o analiză cuprinzătoare a achizițiilor publice în sistemul MTender, conceptul căruia a fost prezentat astăzi, 28 aprilie, în cadrul evenimentului „Noi abordări asupra monitorizării și auditului achizițiilor publice”.
 
Sistemul urmează a fi lansat în etapa de testare, devenind funcțional la sfârșitul anului curent și va permite utilizarea datelor deschise în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, oferind posibilitatea de dezvoltare a unor instrumente analitice complexe, ce vor ajuta la evaluarea riscurilor de corupție, precum și la identificarea utilizării ineficiente a surselor financiare.


Detalii

21
04 2021
333

Dispoziție CSE: derogări pentru achiziționarea vaccinului Sinovac SARS-CoV-2

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a aprobat Dispoziția nr.5 din 21 aprilie 2021, care prevede:

1. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, nu se va solicita de la ofertant garanţia pentru ofertă, garanţia de bună execuţie a contractului şi Documentul unic de achiziţii european la achiziţionarea vaccinului Sinovac SARS-CoV-2 Vaccine  de către Centrul pentru achiziţii publice centralizate în sănătate de la Sinovac Life Sciences Co., Ltd., efectuata în conformitate cu art. XX1 lit. b) din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative.


Detalii

04
02 2021
370

Autoritățile contractante au încheiat peste 5 mii contracte de achiziţii publice

În anul 2020, prin intermediul MTender, de către autoritățile contractante au fost publicate 1828 anunțuri de participare la procedura de achiziții publice, dintre care 826 – pentru achiziționare de bunuri, 639 – pentru procurare de lucrări și 363 – pentru achiziționare de servicii, potrivit Raportului privind activitatea în domeniul achizițiilor publice, publicat de Agenția Achiziții Publice.
 
Conform obiectului de achiziţie, cele mai multe licitații deschise au fost iniţiate pentru procurarea de:

Detalii