21
08 2018
1473

Cursuri de instruire privind utilizarea SIA MTender pentru funcționarii instituțiilor bugetare din Chișinău

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță că în luna septembrie 2018 va organiza, pentru specialiștii în domeniul achizițiilor publice din cadrul autorităților și instituțiilor bugetare din mun. Chișinău, cursuri de instruire privind utilizarea instrumentelor electronice de achiziții publice MTender. Aceste cursuri sunt ghidate de formatorii Centrului de instruire în finanțe din cadrul CTIF, iar participarea la ele este gratuită.
Detalii
17
08 2018
5192

Alimentația elevilor, conform unei instrucțiuni noi

La recepționarea produselor alimentare în instituțiile de învățământ se va verifica starea intactă a fiecărui ambalaj, corespunderea denumirii produsului de pe ambalaj cu produsul livrat, termenul de valabilitate, cantitatea, calitatea conform indicatorilor organoleptici și corespunderea lor cu actele de însoțire, precum și certificatele de inofensivitate, de calitate, de conformitate şi sanitar-veterinare, facturile fiscale cu ștampilă umedă.
Detalii
14
08 2018
341

Activități de îmbunătățiri funciare, finanțate din bugetul de stat

În Monitorul Oficial din 10 august a fost publicat Regulamentul privind condițiile și procedurile de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilității solurilor.

Prevederile documentului se vor aplica tuturor activităților de îmbunătățiri funciare, cu suportul financiar din bugetul de stat.
Detalii
07
08 2018
361

Curtea de Conturi la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) nu a implementat un sistem de management financiar și control funcțional, ceea ce a generat deficiențe în gestiunea proceselor operaționale, menționează Curtea de Conturi în Raportul auditului situațiilor financiare ale CNAA încheiate la 31 decembrie 2017. Hotărârea privind raportul auditului este publicată în Monitorul Oficial din 3 august curent.

Neasigurarea unui sistem de financiar și control functional a afectat veridicitatea și credibilitatea informațiilor prezentate în rapoartele financiare privind exercițiul bugetar 2017.
Detalii
12
07 2018
619

MTender: concept aprobat

Conceptul tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice — MTender” a fost aprobat în şedinţa de ieri a Cabinetului de miniștri. Astfel, achizițiile publice vor deveni mai simple, mai eficiente și mai transparente, datorită organizării online a acestora.

Ofertanții vor putea accesa sistemul gratuit, depunând oferte prin completarea unor formulare interactive și să monitorizeze toate etapele ulterioare ale procesului de achiziții publice. Online va avea loc și comunicarea dintre participanții la licitații, fiind reduse riscurile de corupție, iar ofertanții vor economisi timp și bani.
Detalii
04
07 2018
1450

DUAE în achizițiile publice

La momentul depunerii cererilor de participare sau a ofertelor în cazul achizițiilor publice se va depune și Documentul unic de achiziții european (DUAE). Acesta este o declarație pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară, în locul certificatelor eliberate de către autoritățile publice, ce confirmă că operatorul economic îndeplinește anumite condiții.

În Parlament este înregistrat un proiect de lege ce prevede modificarea și completarea Legii privind achizițiile publice, elaborat cu scopul armonizării cadrului normativ național la acquis-ul comunitar.
Detalii
23
06 2018
497

Valoarea contractelor de achiziţii încheiate pe un termen mai mare de un an va putea fi ajustată

Proiectul regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor. Acesta are drept scop stabilirea şi aplicarea unei metode unice transparente şi eficiente pentru ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii.

Necesitatea elaborării Regulamentului a fost dictată de lipsa unui mecanism de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.
Detalii
23
05 2018
1284

Subdiviziunea de audit intern: cel puţin trei unităţi de personal

Un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative este elaborat de Ministerul Finanţelor pentru înlăturarea lacunelor în procesul de aplicare a cadrului legal aferent controlului financiar public intern, constatate în perioada anilor 2014-2018.

Proiectul urmărește crearea premiselor legislative eficiente pentru dezvoltarea și consolidarea sistemelor de control intern managerial în cadrul instituțiilor publice și a funcției de audit intern din sectorul public.
Detalii
17
05 2018
425

Achizițiile publice vor corespunde principiilor OMC

În scopul asigurării îndeplinirii obligațiilor Republicii Moldova și respectării principiilor Acordurilor privind Achizițiile Publice Guvernamentale ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), va fi creat Centrul de notificare și informare al OMC în domeniul achizițiilor publice, în subordinea Ministerului Finanțelor.

Un proiect de hotărâre de Guvern în acest sens este propus spre consultare publică.
Detalii
02
05 2018
473

Cinci priorităţi pentru sectorul achiziţiilor publice

Creșterea nivelului de participare a mediului de afaceri la procedurile de achiziții publice, reducerea riscurilor și costurilor corupționale, implementarea mijloacelor electronice la toate etapele procesului de achiziții publice sunt doar câteva dintre acțiunile anticorupționale ce vor fi întreprinse în următorii doi ani în domeniul achizițiilor publice.

Hotărârea Guvernului privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial din 27 aprilie curent.
Detalii