13
08 2021
542

Impozitarea veniturilor obținute de către un rezident de la un nerezident

Persona fizică ce nu desfășoară activitate de întreprinzător deține un site unde plasează reclamă de la nerezidenți. Cum urmează să-și onoreze obligațiile fiscale și care sunt documentele ce vor confirma sursele de venit obținute? 

Potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Codul fiscal (CF), obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova îl constituie:


Detalii
11
08 2021
1481

Se aplică limita de achitare în numerar de 100 mii la plata dividendelor sau salariului?

Conform art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845/1992 cu cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, faţă de întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează plăţi în numerar, inclusiv prin intermediul terminalului de plată în numerar (terminalului cash-in) în sumă ce depăşeşte cumulativ plafonul lunar de 100 000 de lei, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, se aplică sancţiuni conform legislației.

 


Detalii

05
08 2021
195

ANSA: rezultatele controalelor în semestrul I al anului 2021

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a efectuat în ianuarie-iunie anul curent, conform Planului anual al controalelor de stat asupra activității de întreprinzător, 8 020 controale planificate și 3 526 controale inopinate (în baza petițiilor, sesizărilor, autosesizărilor). Totodată în perioada analizată au fost eliberate 24 963 acte permisive - autorizații de funcționare, pentru mijloace de transport, certificate pentru produse agroalimentare. 


Detalii

04
08 2021
293

SFS: cum poate fi desfășurată legal activitatea de întreprinzător

Serviciul Fiscal de Stat informează că, orice activitate desfăşurată de către o persoană care are drept scop obţinerea venitului, cu excepţia muncii efectuate în baza acordului (contractului) de muncă, reprezintă: activitate de întreprinzător, afacere (business).

Astfel, conform Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, orice afacere (business) este obligatoriu a fi înregistrată până la începerea activităţii economice.


Detalii

14
07 2021
547

28.3.46 Constituie obiect impozabil cu TVA încasarea mijloacelor bănești în cadrul sistemului „depozit” la comercializarea către consumatorul final unei baterii sau a unui acumulator pentru autovehicul?

În conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1163/1997:
- livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepția mijloacelor bănești [...] (art.93 pct.3));
- obiecte impozabile cu TVA constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecții impozabili, reprezentînd rezultatul activității lor de întreprinzător în Republica Moldova (art.95 alin.(1) lit.a)).


Detalii

04
06 2021
452

Ce modificări sunt operate în forma PTDA2021

În Monitorul Oficial de astăzi, 4 iunie 2021, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 291 din 28 mai 2021 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător”, prin care a fost aprobat formularul Cererii privind prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale (Forma PTDA2021).


Detalii

31
05 2021
271

29.1.3.5.10 Există temei de calculare și deducere a amortizării în scopuri fiscale, în cazul în care mijlocul fix a fost utilizat parțial în activitatea de întreprinzător pe parcursul perioadei fiscale?

Potrivit art. 261 alin. (2) din Codul fiscal, mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi care este prevăzută a fi utilizată în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 de lei.


Detalii

31
05 2021
401

29.1.3.5.19 Care este modul de deducere a costurilor de reparaţie a bunurilor utilizate în activitatea de întreprinzător în baza contractului de comodat?

Potrivit art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.
     De asemenea, conform prevederilor art. 261 alin. (3) și (11) din Codul fiscal sînt considerate, de asemenea, mijloace fixe supuse amortizării în scopuri fiscale investiţiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocaţiune. În sensul prezentului alineat, prin investiţie se înţelege excedentul cheltuielilor ce ţin de reparaţie, îmbunătăţire şi altele asemenea în privinţa mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor menţionate, permise spre deducere în perioada fiscală conform modului stabilit la alin.(11) din articolul menţionat.


Detalii

27
05 2021
369

Regimul fiscal al plăților efectuate de sucursală în favoarea nerezidentului – întreprinderii mamă

Compania nerezidentă, întru desfășurarea activității de întreprinzător pe teritoriul RM, a deschis o sucursală. Urmează sau nu sucursala nerezidentului să rețină la sursa de plată impozitul pe venit din veniturile sub formă de mijloace bănești transferate către compania nerezidentă (întreprindere mamă)? Se califică aceste venituri drept dividende?

 

În conformitate cu art. 240 Codul Civil, sucursala este o subdiviziune separată a persoanei juridice, situată în afara sediului acesteia, care are aparenţa permanenţei, propria conducere şi dotarea materială necesară pentru a desfăşura o parte sau toate activităţile persoanei juridice.
Detalii