23
09 2015
933

9. (29.1.8.24) Arhiva: Care declaraţie urmează să depună agentul economic, subiect impunerii cu IVAO (impozitul pe venit din activitatea operaţională) aflat în proces de lichidare, dat fiind faptul că formularul IVAO nu permite reflectarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor obţinute în proces de lichidare?

În cazul în care subiectul impunerii cu IVAO se află în proces de lichidare, acesta va utiliza regimul de impozitare aplicat la momentul iniţierii procesului de lichidare şi, în termenii stabiliţi de art. 83 alin. (6) din Codul fiscal, va depune Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operaţională (forma IVAO) fără specificarea cheltuielilor şi a altor venituri decît cele menţionate în formular.
Detalii
23
09 2015
916

7. (29.1.8.31) Arhiva: Se consideră venituri operaționale pasibile impozitării cu 3% veniturile sub formă de dobînzi bancare, în cazul în care un agent economic, care nu este subiect al impunerii cu TVA, nu obține alte venituri decît acestea?

În conformitate cu prevederile art.1 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.
Detalii
23
09 2015
847

6. (29.1.8.32) Arhiva : Cum urmează a fi aplicate prevederile art.84 din Codul fiscal în cazul în care agentul economic și-a schimbat regimul cu privire la impozitul pe venit pe parcursul anului (regimul general la regimul IVAO sau invers)?

În conformitate cu prevederile art.84 alin.(1) din Codul fiscal, agenţii economici sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din:
Detalii
23
09 2015
873

4. (29.1.11.6) Care declarație urmează să depună agentul economic, subiect impunerii cu IVAO (impozitul pe venit din activitatea operațională) aflat în proces de lichidare, dat fiind faptul că formularul IVAO nu permite reflectarea tuturor veniturilor și cheltuielilor obținute în proces de lichidare?

În cazul în care subiectul impunerii cu IVAO se află în proces de lichidare, potrivit prevederilor art. 544 alin. (6) din Codul fiscal, persoana responsabilă a contribuabilului care a inițiat procedurile de încetare a activității este obligată, în termen de 6 luni de la adoptarea unei astfel de decizii în conformitate cu legislația in vigoare, să prezinte darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operațională.
Detalii
23
09 2015
762

1. (29.1.11.9) Cum urmează a fi aplicate prevederile art. 84 din Codul fiscal în cazul în care agentul economic și-a schimbat regimul cu privire la impozitul pe venit pe parcursul anului (regimul general la regimul IVAO sau invers)?

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1) din Codul fiscal, agenții economici sînt obligați să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din:
Detalii
18
09 2015
1019

1. (28.6.1.5) Ce regim TVA se va aplica activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii stabilite de art.103 alin.(l) pct.29) din Codul fiscal, la comercializarea, transmiterea în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar acestora (cu excepția exportului) pînă la expirarea termenului de 3 ani?

Scutirea de TVA stabilită la art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal este determinată de îndeplinirea unor condiții, care își pierdе aplicabilitatea în urma nerespectării sau respectării neadecvate a condițiilor respective prevăzute de legislația fiscală.
Detalii
17
09 2015
784

Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Ministerul Finanţelor a remis pentru efectuarea expertizei anticorupţie Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prezentul proiect de lege are drept scop acordarea posibilităţii agentului economic de a comercializa mărfurile supuse accizelor care au fost marcate cu timbru de acciz de model vechi pînă la epuizarea stocului acestora.
Detalii
14
09 2015
1528

Poate beneficia agentul economic de restituirea T.V.A., în baza art. 1011 din CF, în anul 2015, în cazul în care întreprinderea a înregistrat procurări cu destinație de producție în agricultură pe parcursul anului 2013, specificate în art. 102 alin. (1), și a fost înregistrată ca plătitor al T.V.A. la data de 01.01.2015.?

În conformitate cu art. 102 alin. (1) din CF, subiecţilor impunerii, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A., achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A., aferente cheltuielilor efectuate pînă la momentul înregistrării şi legate de procurarea mijloacelor fixe, cu destinaţie de producţie în agricultură, de construcţia şi reconstrucţia obiectelor cu destinaţie de producţie în agricultură, de crearea şi întreţinerea plantaţiilor tinere, de creşterea tineretului animal şi întreţinerea cirezilor.
Detalii
14
09 2015
1434

Dacă plata pentru mărfurile, care ulterior vor fi transmise cumpărătorului în baza voucherului, cadou în care se indică concret marfa pe care acesta poate fi schimbat, se efectuează de către cumpărător pînă la data înmînării efective a acestora, este oare necesar să eliberăm agentului economic factura fiscală pentru banii transferați de acesta în contul voucherelor?

Dacă plata pentru mărfurile, care ulterior vor fi transmise cumpărătorului în baza voucherului, se efectuează de către cumpărător pînă la data înmînării efective a acestora deținătorilor voucherelor menționate, atunci obligația de calculare a T.V.A. va surveni la furnizor la data primirii plății prealabile (art. 108 din CF).
Detalii
12
09 2015
1520

Are dreptul agentul economic la trecerea în cont a T.V.A. ce se referă la mărfurile aflate în stoc, dacă după procurarea mărfurilor cu aplicarea T.V.A. și primirea facturii fiscale (spre exemplu, un tractor), au fost efectuate modificări în legislația fiscală care stabilesc scutirea de T.V.A. pentru aceste mărfuri?

Conform art. 108 alin. (1) al CF, data obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării.

Astfel, pentru mărfurile aflate în stoc, pentru care regimul T.V.A. a fost modificat după procurarea lor, regimul T.V.A. se va determina pornind de la prevederile legislației în vigoare la data livrării.
Detalii