11
09 2015
1703

Urmează agentul economic care a beneficiat de servicii prestate de un avocat stagiar să rețină impozit pe venit din plățile direcționate în folosul acestuia? Care vor fi obligațiile fiscale ale stagiarului?

Este necesar a menționa că, cadrul juridic ce reglementează activitatea profesiei de avocat este stipulat de prevederile Legii cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002 (MO al RM 126-127/1001, 12.09.2002) (în continuare-Legea).

Conform prevederilor alineatelor (3) și (31) din art. 15 din Lege, avocatului stagiar i se permite să acorde, contra plată, asistență juridică clientului în cadrul judecătoriilor, curţilor de apel şi autorităţilor publice. Remunerarea avocatului stagiar se efectuează în condițiile art. 63 din Legea menționată.
Detalii
11
09 2015
2088

Va avea dreptul agentul economic să acorde scutirea pentru persoana întreținută angajatului său, dacă acesta are la întreținere două persoane, dintre care una este pensionară după limita de vîrstă, iar a doua este cu dezabilitate accentuată, și drept sursă de venit ambele persoane întreținute obțin doar pensia alimentară?

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul în anul 2015 la o scutire în sumă de 2 256 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 10 128 lei anual.
Detalii
02
07 2015
1818

Angajații agenților economici ai căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităților din anexa nr. 1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codul fiscal poate să beneficieze de înlesnirea fiscală, stabilită la art. 24 alin. (21) din Legea sus-numită, dacă entitatea nu-și onorează obligațiunile față de buget?

Ținînd cont de art. 24 alin. (21) lit. a) din Legea nominalizată, întru beneficierea facilităților respective, urmează de a fi întrunite cumulativ toate condițiile
Detalii
02
07 2015
1656

Agentul economic al Federației Ruse conform contractului de împrumut a acordat întreprinderii din Republica Moldova un împrumut cu o dobîndă de 15 la sută pe an. Urmează oare entitatea Republicii Moldova, la efectuarea plăților (sub formă de rambursare a împrumutului și achitării dobînzii) în folosul persoanei juridice – rezidente a Federației Ruse, să rețină impozitul în conformitate cu art. 91 din CF?

Potrivit prevederilor art. 4 din CF, dacă un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional.
Detalii
23
06 2015
1189

IFS mun. Chișinău: intensificare a acțiunilor de aducere în cadrul legal a agenților economici

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor care nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea sporirii gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, în perioada 16-19 iunie curent a organizat mai multe acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor care desfășoară activități de comerţ pe străzile adiacente Pieţei Centrale din mun. Chişinău
Detalii
23
06 2015
1320

1. (28.1.27) Ce documente trebuie să prezinte agentul economic pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor al TVA ?

În conformitate cu art.112 alin.(2) din Codul fiscal in redacția Legii nr.71 din 12.04.2015, începînd cu 1 mai 2015 subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al T.V.A. dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii.
Detalii
02
06 2015
992

Licenţele întreprinderii Kvint au fost prelungite

Fabrica de băuturi spirtoase din Tiraspol, Kvint, nu-și va sista activitatea. Licenţele întreprinderii au fost prelungite cu încă trei luni. Potrivit Ipn, fabrica va putea importa, fabrica, păstra şi comercializa angro produse alcoolice încă trei luni.
Detalii