09
06 2014
1097

Comunicat de presă: Un agent economic neonest va achita prejudiul moral și material unui consumator în valoare de 62304,70 lei

La 5 iunie curent Judecătoria Centru a mun. Chișinău a emis o Hotărîre prin care SRL ”Chiffdecor Grup”, producător și instalator de geamuri și alte articole PVC, este obligat să achite unui consumator, care anterior s-a adresat către Agenției pentru Protecția Consumatorilor, suma de 62304,70 lei pentru prejudiciul material și moral adus consumatorului, urmare prestării de către comerciantul sus menționat a unor servicii defectuoase.
Detalii
03
06 2014
1541

Agentul economic doreşte să activeze prin intermediul magazinului forma on-line. În cazul dat, entitatea va apărea ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială, desfăşurînd activitate în forma magazinului on-line?

Întrucît art. 290 lit. e) din CF stabileşte subiecţii impuneri cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.
Baza impozabilă a obiectului impunerii (unităţii de comerţ şi/sau unităţii de prestări servicii de deservire socială), conform anexei la Titlul VII din CF, se determină în funcţie de suprafaţa unităţii, amplasarea ei, tipul mărfurilor desfăşurate şi serviciilor prestate.
Detalii
02
06 2014
2173

Agentul economic colectează producţie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală de la persoane fizice-cetăţeni. Urmează acesta să reţină impozitul pe venit, conform prevederilor art. 901 alin. (35) din CF, în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, dacă aceasta are înregistrată gospodărie ţărănească, iar producţia realizată este obţinută de pe terenul de pe lîngă casă?

Odată cu intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în MO nr. 320-321 din 31.12.2013), au fost operate modificări la art. 20 lit. y1) din CF.
Detalii
02
06 2014
2047

Ce Declaraţie urmează să depună agentul economic, în termenii stabiliţi de art. 83 alin. (6) din CF, în cazul în care se află în proces de lichidare?

La moment, conform prevederilor CF, sunt delimitate două regimuri de impunere cu impozitul pe venit a agenţilor economici (cu excepția gospodăriilor țărănești, întreprinzătorilor individuali).

  1. regimul de impozitare în modul general stabilit;
  2. regimul de impunere cu IVAO (subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii).

Detalii
02
06 2014
1610

Va constitui oare valoarea de 60% din suma T.V.A., înregistrată şi acumulată, care a rămas la dispoziţia agentului economic producător agricol (inclusiv şi producător de zahăr), venit impozabil pentru agentul economic?

În redacţia anului 2013 a CF, agenţii economici producători agricoli şi producători de zahăr care livrează pe teritoriul ţării producţie de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, producţie de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie, cu titlu de excepţie, achită la buget doar 40% din suma T.V.A. calculată aferentă acestor livrări, conform art. 96 lit. a).
Detalii
29
05 2014
1833

Cum urmează a fi deduse cheltuielile de transport ale angajaţilor în anul 2014, în cazul în care agentul economic pentru transportarea unor angajaţi a utilizat 20 lei pe zi, iar pentru transportarea altora – 30 lei pe zi?

În conformitate cu prevederile HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului nr. 144 din 26.02.2014, Angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaţilor în limita maximă a plafonului mediu de 25 lei (fără T.V.A.) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajaţii transportaţi.

Detalii
28
05 2014
1902

Cum urmează a fi deduse cheltuielile de alimentaţie a angajaţilor, în cazul în care agentul economic a încheiat contractul cu un prestator de prînzuri prin catering în valoare de 55 lei per prînz în iunie 2013, care se răsfrînge şi asupra anului 2014?

Răspunsul la această întrebare urmează a fi separat în două părţi: pînă la operarea modificărilor în CF prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în MO nr. 320-321 din 31.12.2013), care au intrat în vigoare începînd cu 01.01.2014, şi după acest moment.

Detalii
10
03 2014
701

Agentul economic în 2013 a achitat în folosul persoanelor fizice plăţi sub formă de cîştiguri de la campania promoţională. Urmează acesta să prezinte beneficiarilor cîştigurilor, în termen de pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile, Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (33) din CF, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 18 % din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii
Detalii
10
03 2014
1778

Agentul economic a beneficiat de servicii de avocat. Urmează acesta să reţină impozitul pe venit din plăţile îndreptate în favoarea avocatului la achitarea serviciilor respective?

Pentru perioada de pînă la 01.01.2014
Iniţial este necesar de menţionat că agentul economic nu a concretizat sub care forma organizatorico-juridică activează avocatul în folosul căruiea urmează de efectuat plata.
Tipul formei organizatorico-juridice, în care îşi exercită activitatea sa avocatul, joacă un rol esenţial, la determinarea obligaţiei fiscale a agentului economic care achită plăţi în folosul avocatului pentru serviciile prestate.
Detalii