01
08 2014
1182

4. (29.2.3.30) Ce urmează să întreprindă agentul economic în cazul în care a stabilit că unii angajați au beneficiat pe parcursul anului fiscal de gestiune de scutire pentru persoana întreținută care nu corespunde condițiilor specifice la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal?

În cazul în care, se va stabili că angajații au beneficiat de scutire pentru persoana întreținută în alte condiții decît cele prevăzute în art. 35 alin. (2) din Codul fiscal (care se pune în aplicare începînd cu 01 ianuarie 2014), agentul economic, care a acordat astfel de scutiri, la depistarea acestora efectuează recalculul sumei impozitului pe venit pentru lunile respective și prezintă Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09) pentru luna corespunzătoare în care va indica suma impozitului pe venit recalculat. Recalculul respectiv urmează a fi efectuat nu mai tîrziu de finele anului de gestiune.
Detalii
11
07 2014
1840

Agentul economic, în perioada anului 2013, în baza actului de achiziție a procurat de la persoană fizică-cetățean producție din fitotehnie și horticultură, dar din lipsă de bani achitarea a fost efectuată la începutul anului 2014. Care regim de impozitare urmează a fi aplicat asupra sumelor îndreptate spre achitare pentru achiziționarea producției din fitotehnie și horticultură, dacă achiziționarea și achitarea au fost efectuate în două perioade diferite ?

Regimul privind calcularea, reţinerea şi achitarea în buget a impozitului pe venit la sursa de plată se reglementează de prevederile CF nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997 (republicat în MO, ediţie specială, din 8 februarie 2007).
Detalii
10
07 2014
2108

Agentul economic suportă cheltuielile ce ţin de procurarea semnăturii digitale, în scopul prezentării electronice a declaraţiilor. Se permit la deducere, în scopuri fiscale, cheltuielile menţionate?

Potrivit art. 24 alin. (1) din CF nr. 1163-XIII din 24.04.1997, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

Detalii
10
07 2014
1933

Un agent economic, rezident al Republicii Moldova, a încheiat un contract de obţinere a dreptului de autor cu o persoană fizică nerezidentă (rezident al României). Care va fi regimul fiscal al veniturilor achitate persoanei fizice nerezidente ca urmare a contractului încheiat?

Potrivit art. 12 alin. (1) din CF, royalty (redevenţă) reprezintă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
Detalii
10
07 2014
2341

Urmează a fi deduse în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic pentru florile şi cadourile oferite partenerilor, salariaţilor cu ocazia zilelor de naştere, aniversărilor companiilor, primele oferite salariaţilor cu ocazia zilelor de naştere şi sărbătorilor?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din CF, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

Detalii
09
06 2014
1174

Comunicat de presă: Un agent economic neonest va achita prejudiul moral și material unui consumator în valoare de 62304,70 lei

La 5 iunie curent Judecătoria Centru a mun. Chișinău a emis o Hotărîre prin care SRL ”Chiffdecor Grup”, producător și instalator de geamuri și alte articole PVC, este obligat să achite unui consumator, care anterior s-a adresat către Agenției pentru Protecția Consumatorilor, suma de 62304,70 lei pentru prejudiciul material și moral adus consumatorului, urmare prestării de către comerciantul sus menționat a unor servicii defectuoase.
Detalii
03
06 2014
1876

Agentul economic doreşte să activeze prin intermediul magazinului forma on-line. În cazul dat, entitatea va apărea ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială, desfăşurînd activitate în forma magazinului on-line?

Întrucît art. 290 lit. e) din CF stabileşte subiecţii impuneri cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.
Baza impozabilă a obiectului impunerii (unităţii de comerţ şi/sau unităţii de prestări servicii de deservire socială), conform anexei la Titlul VII din CF, se determină în funcţie de suprafaţa unităţii, amplasarea ei, tipul mărfurilor desfăşurate şi serviciilor prestate.
Detalii
02
06 2014
2488

Agentul economic colectează producţie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală de la persoane fizice-cetăţeni. Urmează acesta să reţină impozitul pe venit, conform prevederilor art. 901 alin. (35) din CF, în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, dacă aceasta are înregistrată gospodărie ţărănească, iar producţia realizată este obţinută de pe terenul de pe lîngă casă?

Odată cu intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în MO nr. 320-321 din 31.12.2013), au fost operate modificări la art. 20 lit. y1) din CF.
Detalii
02
06 2014
2325

Ce Declaraţie urmează să depună agentul economic, în termenii stabiliţi de art. 83 alin. (6) din CF, în cazul în care se află în proces de lichidare?

La moment, conform prevederilor CF, sunt delimitate două regimuri de impunere cu impozitul pe venit a agenţilor economici (cu excepția gospodăriilor țărănești, întreprinzătorilor individuali).

  1. regimul de impozitare în modul general stabilit;
  2. regimul de impunere cu IVAO (subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii).

Detalii
02
06 2014
1830

Va constitui oare valoarea de 60% din suma T.V.A., înregistrată şi acumulată, care a rămas la dispoziţia agentului economic producător agricol (inclusiv şi producător de zahăr), venit impozabil pentru agentul economic?

În redacţia anului 2013 a CF, agenţii economici producători agricoli şi producători de zahăr care livrează pe teritoriul ţării producţie de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, producţie de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie, cu titlu de excepţie, achită la buget doar 40% din suma T.V.A. calculată aferentă acestor livrări, conform art. 96 lit. a).
Detalii